Aktuálně

O čem rozhodovali radní 21. února 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 21. února 2018 sešli na své schůzi v pětičlenném počtu. Omluven byl Bohumil Komínek (ČSSD) a Jiří Pravda (ČSSD).

  • Starosta zaštítí besedu Pilot – Kosmonaut Oldřich Pelčák

zámek jindřichův hradec ilustračníKlub historie letectví pořádá v pátek 23. března v 18:00 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka besedu „Pilot – Kosmonaut Oldřich Pelčák“. Pozvání do Jindřichova Hradce přijal plk. Ing. Oldřich Pelčák, pilot-kosmonaut/náhradník, který zavzpomíná u příležitosti 40. výročí letu prvního československého kosmonauta do vesmíru z 2. března 1978 na časy poměrně dávno minulé. Mluvené slovo bude doplněno promítáním bohaté kolekce historických fotografií.

Oldřich Pelčák je významnou osobností dějin československého letectví a především kosmonautiky. V této souvislosti rada schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad touto besedou.

Návrhy na zadání veřejných zakázek z bytového hospodářství

  • Oprava zadní fasády 7/I, nám. Míru

Jedná se o opravu omítek zadní části fasády přiléhající ke dvorku souseda č.p. 5/I, revizi a opravu klempířských prvků a nátěr dřevěných prvků – oken. Oprava bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska odd. památkové péče. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 133 671 Kč bez DPH. Termín realizace:

9. dubna 2018 až 28. června 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této zakázky.

Návrh na zadání veřejné zakázky z bytového hospodářství

  • Oprava fasády 160/I, nám. Míru

Jedná se o opravu fasády přední části po první římsu, výměnu výkladce a vchodu do nebytového prostoru. Dále dojde k odbourání jednoho komínového těleso a vystavění nového (komín je v havarijním stavu a hrozí jeho zřícení). Oprava bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska od. památkové péče. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 388 399 Kč bez DPH. Termín realizace je 9. dubna 2018 až 28. června 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Předložení žádosti do grantového programu Jihočeského kraje – Bezpečnostní osvětlení přechodu pro chodce na Nábřeží L. Stehny, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila podání projektové žádosti do grantového programu Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – Bezpečnostní osvětlení přechodu pro chodce na Nábřeží L. Stehny, Jindřichův Hradec. Jedná se o přechod s bezpečnostním ostrůvkem, který se nachází těsně za křižovatkou s ul. Růžová, směrem na Claudiusovu ul. K přechodu budou instalována speciální osvětlovací tělesa, která zajistí zviditelnění přecházejících chodců za snížené viditelnosti. Předpokládané náklady dle zpracované projektové dokumentace činí 158 831,90 Kč včetně DPH. Maximální částka dotace 80 %. V případě přidělení dotace budou vlastní prostředky čerpány z rozpočtu města z položky Rekonstrukce Nábřeží Ladislava Stehny.

Zadání veřejných zakázek

  • Stavební úpravy restaurace Buk u Jindřichova Hradce – 1. etapa

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce střešního pláště objektu – demontáž krovu a stropu nad sálem, osazení dřevěných vazníků, nová krytina a částečná demolice přístavků v zadní části objektu. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Stavební úpravy restaurace Buk u Jindřichova Hradce – 1. etapa účastníkovi zadávacího řízení AQUARES, Stráž nad Nežárkou za cenu 2 649 400 Kč bez DPH se lhůtou realizace 109 dnů.

  • Zateplení pláště objektů obřadní síně, krematoria a administrativní části na městském hřbitově

Předmětem zakázky je zateplení pláště objektů obřadní síně, krematoria a administrativní části kontaktním zateplovacím systémem, včetně zateplení střech objektů, částečná výměna výplní otvorů a oprava ohradní zdi.  Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Zateplení pláště objektů obřadní síně, krematoria a administrativní části na městském hřbitově účastníkovi zadávacího řízení ORDYS, Jindřichův Hradec za cenu 4 177 611,85 Kč bez DPH se lhůtou realizace 89 dnů.

  • Výměna povrchu víceúčelového hřiště a oprava opěrné zdi v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Výměna povrchu víceúčelového hřiště a oprava opěrné zdi v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 firmě SIBERA SYSTÉM, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav za cenu 475 954 Kč včetně DPH s lhůtou realizace 33 dnů. Předmětem zakázky je výměna povrchu víceúčelového hřiště v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692. Rozměr hřiště 33,7 x 16,8 m. Stávající povrch je tvořen umělým trávníkem, který je opotřebovaný užíváním a nelze již řádně udržovat (výška neumožňuje vsypávat křemičitý písek, povrch klouže a stává se nebezpečným). Povrch bude vyměněn za vpichovaný polypropylénový venkovní smyčkový koberec se zásypem křemičitým pískem. Koberec musí splňovat požadavky EN 15330, část 2, celková tloušťka povrchu 12 mm, hmotnost koberce minimálně 1,5 kg/m2, vlastní hmotnost smyček 1,15 kg/m2, množství zásypu cca 5 kg/m2. Koberec bude použit v šířce, která bude mít co nejméně spojů. Na hřišti budou vytvořeny obrysy hřišť na basketbal, volejbal, tenis a malou kopanou v rozdílných barvách dle doporučení jednotlivých sportovních svazů. Dále bude provedena oprava opěrné zdi odpovídající perlinkou a stěrkou, aby mohla být využívána jako cvičná zeď pro tenis. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018.

  • Výměna dlažby na chodbě v 1. NP v pavilonu U12 Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Výměna dlažby na chodbě v 1. NP v pavilonu U12 Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 firmě Miroslav Konhefr, Jindřichův Hradec za cenu 228 721,79 Kč včetně DPH s lhůtou realizace 24 dnů. Předmětem zakázky je výměna dlažby na chodbě v 1. NP v pavilonu U12 Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592. Rozměr chodby 54,7 x 3,2 m. Stávající slinutá dlažba o rozměrech 100 x 100 mm je na mnoha místech uvolněná a vyboulená. Dojde k sejmutí stávající dlažby, opravě podkladu a položení nové slinuté dlažby o rozměru 300 x 300 mm s dezénem dle výběru ředitelství školy, minimálně R 10, včetně soklu a opravy přilehlého olejového nátěru. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018.

Návrh zadání veřejné zakázky

  • Obnova a modernizace technologie ČOV – kyslíkové hospodářství 2. etapa

Předmětem veřejné zakázky je doplnění druhé trasy rozvodu vzduchu v areálu ČOV (souběžně budou položeny rovněž ovládací kabely řídicího systému), oprava nádrží regenerace kalu a nitrifikace včetně výměny aeračních prvků v těchto nádržích. V roce 2017 byla provedena 1. etapa modernizace, spočívající ve výměně dmychadel ve strojovně a souvisejících úpravách elektroinstalace a řídicího systému. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr, která byla konzultována s provozovatelem ČOV včetně termínů realizace. Z důvodu udržení provozuschopnosti ČOV musí být práce v nádržích prováděny mimo letní období s vysokými teplotami, kdy k dodržení limitů znečištění vypouštěných vod postačí krátkodobě provoz jedné linky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 10 900 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 1. května 2018 až 31. května 2019 s dílčími termíny realizace prací v jednotlivých nádržích. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města