-4 C
Jindřichův Hradec
5.02. 2023
Články

Archeologie muzea Jindřichohradecka v roce 2014 /II. část/

Neméně zajímavé archeologické nálezy pochází ze Slavonicka a okolí. Pro Sdružení Landštejn jsme zde dozorovali stavbu nového vodovodního potrubí poblíž Starého Města pod Landštejnem. I když se jednalo o výkopy převážně v loukách, přesto se nám podařilo doložit stopy středověkého osídlení, a to především v poloze nad obcí Podlesí. Přímo ve Slavonicích jsme pak dozorovali renovaci jednolodní hřbitovní kaple sv. Kříže. Předpokládáme, že zde nejprve existoval od II. poloviny 16. století protestantský hřbitov. Tuto hypotézu dokládá pískovcový portál s tématem Posledního soudu, který pochází z původní hřbitovní brány z roku 1586, jenž byl zasazen do novostavby barokní hřbitovní kaple vystavěné roku 1702 Eliášem Natzerem. I když zde byly při odvlhčení kaple objeveny pouze ojedinělé zlomky fragmentů užitkové keramiky, přesto se nám výzkumem podařilo doložit dataci výstavby tohoto objektu.

Archeologie muzea Jindřichohradecka v roce 2014 /II. část/Ze Slavonicka pochází také poměrně unikátní nález kamenné vrtané eneolitické motyky – tesly. Byla nalezena náhodně sice již před řadou let při stavebních úpravách jednoho z domů v příhraniční obci Hluboká, do sbírek našeho muzea jsme ji však získali až díky vedení obce Dešná a samotnému nálezci v prosinci loňského roku. Jedná se o část (asi 2/3) pracovního nástroje o dochované délce 12,5 cm a šířce 3 cm, který byl k základům domu umístěn nejspíše druhotně v novověku, tedy nejspíše v souvislosti s pověrou o tzv. hromových klínech. Přesto se jedná o jeden z nejzajímavějších a především nejstarší nález, který naše Muzeum Jindřichohradecka v roce 2014 získalo.

V samotném závěru bych rád alespoň stručně představil archeologický výzkum, který naše muzeum provádělo od roku 2013 do podzimu 2014 v Dačicích. Jednalo se o sondáž v objektu čp. 8/I v Krajířově ulici. Majitel domu se rozhodl pro celkovou rozsáhlou rekonstrukci objektu, který měl původně pozdně gotický až ranně renesanční základ. V celkem 4 sondách jsme objevili kulturní horizonty osídlení od II. poloviny 15. století po nedávnou současnost. Zcela ojedinělým pak byl nalezený zlomek zásobní nádoby s kyjovitým okrajem a výzdobou v podhrdlí. Je datován do II. poloviny 13. století, avšak do místa objektu se dostal nejspíše až druhotně, pravděpodobně s navážkou terénu ve svahu nad domem. Přesto jsme výzkumem doložili konkrétní středověké až novověké osídlení Dačic vztahující se k jednomu ze zdejších domů a jeho nejbližšího okolí.

Jak zaznělo již v úvodu, nedílnou součástí práce archeologa je zpracování nálezů. To také bude hlavní náplní naší práce v zimních a jarních měsících roku 2015. S konkrétními výsledky vás pak rádi seznámíme formou přednášek a článků.

Vladislav Burian

Archeologie muzea Jindřichohradecka v roce 2014 – /I.část/

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L