14.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 1. února 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 1. února 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Návrh úprav náměstí Míru

Jindřichův Hradec ilustračníNa minulém zasedání rozhodla rada města o předložení 2 návrhů úprav náměstí Míru ke zveřejnění na webu města a v informačním středisku. Anketa byla zveřejněna dne 24. ledna 2017. Na základě dosud podaných podnětů a připomínek veřejnosti rada města dne 1. února po projednání schválila předložení „nulové varianty“ úprav náměstí Míru ke zveřejnění jako další možnost hlasování. Nulová varianta znamená ponechání stávajícího stavu náměstí bez dalších úprav s tím, že bude navrženo pouze jednotné řešení mobiliáře. Hlasování trvá stále do 8. února 2017.

Návrh zadání veřejné zakázky

  • Zámecký pivovar – zabezpečovací práce

Předmětem veřejné zakázky je vyklizení objektu zámeckého pivovaru od trosek po požáru a provedení provizorního zastřešení vyhořelých částí objektu tak, aby do doby rozhodnutí o jeho využití a zahájení prací na rekonstrukci nedocházelo k dalšímu poškozování konstrukcí. Provizorní zastřešení bude provedeno pomocí prostorové montované konstrukce s krytinou z trapézových plechů na západním křídle a zakrytím plachtou na jižním křídle, kde je částečně zachovaný krov. Předpokládaný termín realizace je duben až říjen 2017. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 445 tis. Kč bez DPH. V současné době je podána žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR a zároveň byla akce zařazena do požadavku v Programu regenerace MPR, výsledky dosud nejsou známé.

  • Dopravní komise města Jindřichův Hradec č. 1/17

Projednání závěrů a doporučení z jednání dopravní komise č. 1/17, která se konala dne 16. ledna 2017.

Rada města po projednání:

schválila
a) Vyznačení cyklokoridorů ul. Jáchymova (v úseku od SOŠ a SOU J. Hradec po páteřní komunikaci na sídl. Vajgar) s tím, že dle návrhu odboru rozvoje nebudou v současné době cyklokoridory vyznačeny z důvodu přípravy řešení parkovacích ploch, přechodů pro chodce a chodníků v prostoru za areálem SOŠ a SOU a mezi ulicemi Kasárenská a Dělnická.

b) Vyznačení cyklokoridorů a vyhrazení jízdních pruhů pro cyklisty ul. Jarošovská (v úseku od ul. Česká po okružní křižovatku u Lidlu).

c) Vyznačení cyklokoridorů ul. Miřiovského a Pražská (v úseku od ul. Nádražní po výjezd na Nový dvůr).

d) Vyznačení cyklokoridorů ul. Vídeňská (v úseku od okružní křižovatky u nemocnice po okružní křižovatku na silnici II/128 u Tank ONO).

e) Etapové řešení parkoviště poliklinika, tak že v 1. etapě bude realizováno rozšíření parkoviště na úrovni Václavské ulice a jednat s vlastníky, aby bylo možné následně realizovat 2. etapu v horní úrovni pozemku v majetku města.

f) Navržení obytné zóny, zúžení silnice č. I/23, rozšíření chodníků a zelených pásů v Rezkově ulici mezi ul. Nová a ul. 9. května, dle podmínek vyjádření Policie ČR.

g) Upravené řešení, dle projektové dokumentace – Radouňka Perleťová v souvislosti s rekonstrukcí dešťové kanalizace (původně navržena jednosměrná úprava, v návaznosti na stávající zúženou část ulice Perleťové, navrženo ponechání obousměrného provozu).

h) Ponechat zpoplatnění parkovišť u Jitřenky a za klášterem a zpoplatnit parkoviště v jezuitské koleji (po jeho rekonstrukci)

i) Realizaci schváleného projektu parkoviště v jezuitské koleji, kde musí být při dodržení ČSN a vyznačení parkovacích míst snížen jejich počet.

Rada neschválila

a) Vyznačení cyklokoridorů ul. Jarošovská (v úseku od Pneuservisu Máca až k cca autobusové zastávce Ke Kanclovu) na souběžné obslužné komunikaci a doporučuje udělat pouze bezbariérový nájezd na chodník u Pneuservisu Máca.

b) Vyznačení cyklokoridorů ul. Růžová před zpracováním projektové dokumentace rekonstrukce křižovatky.

Rada požaduje
a) K návrhu pana Fouska – seřízením světelné křižovatky se zabývat v rámci rekonstrukce Václavské ulice, jejíž součástí je rovněž úprava světelného signalizačního zařízení.

Rada se seznámila
a) S návrhem projektové dokumentace – Radouňka páteřní komunikace silnice č. III/12833a.

b) S připomínkou k zimní údržbě v Jindřichově Hradci.

Návrh veřejné zakázky

  • Regulace topení v budovách 1. MŠ, odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky z odboru školství na regulaci topení v budovách 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39, odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019. Předmětem zakázky je úprava topného systému v ostatních pavilonech 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019. V rámci prováděných úprav budou topná tělesa doplněna termostatickými ventily s hlavicemi a regulačními uzavíratelnými šroubeními. Tato škola ještě nemá provedenu regulaci topení v souladu s platnou legislativou. Veškeré mechanické práce budou provedeny bezjiskrovým způsobem, před zahájením prací bude provedeno zakrytí podlahových krytin a přilehlých stěn, aby nedošlo k jejich poškození. Budou vyměněny uzavírací a vypouštěcí kohouty a doplněna izolace rozvodů topení ve sklepních prostorách. Součástí zakázky je i zaškolení obsluhy, likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

  • Návrh na podání grantu a spolufinancování akce „Revitalizace školní zahrady 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120, odloučené pracoviště Sládkova 742

Rada města po projednání schválila podání žádosti o grant na „Podporu školství, opatření č. 2: Vybavení mateřských škol zřizovaných obcí a krajem učebními pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí, vybavení školních zahrad těchto mateřských škol“ a dále schválila přijetí závazku zajištění financování akce „Revitalizace školní zahrady 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120, odloučené pracoviště Sládkova 742“ nad rámec poskytnuté dotace grantového programu Jihočeského kraje v potřebné výši z rozpočtu města na rok 2017.

  • Pronájem částí pozemků za účelem konání poutě „Porcinkule“

Rada města po projednání schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Jindřichův Hradec a společností Služby města Jindřichův Hradec. Jedná se o pronájem částí pozemků v ulicích Nádražní, Pražské, Klášterské, Husově, Janderově, v Husových sadech, Jarošovské, Růžové, U Stadionu a Masarykově náměstí za účelem konání poutě „Porcinkule“ dne 6. srpna 2017. V ulici Bezručova bude pronájem na dobu určitou od 1. srpna 2017 do 7. srpna 2017.

  • Czech Dance Tour 2017 – Roztančete s námi Česko

Spolek Czech Dance bude v Jindřichově Hradci pořádat dne 26. března 2017 ve Sportovní hale soutěž tanečních skupin. Jde o jihočeskou část projektu Czech Dance Tour 2017. V této souvislosti rada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad jihočeskou částí tohoto projektu a zároveň schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech souvisejících s touto akcí.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L