0.6 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 10. května 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 10. května 2017 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Vladislav Burian (SNK-ED).

Návrh veřejné zakázky malého rozsahu

  • Pořízení nové přenosné motorové stříkačky pro JSDHO Jindřichův Hradec – Buk

jindřichův hradec ilustračníPředmětem zakázky je nákup nové přenosné motorové stříkačky pro JSDHO Jindřichův Hradec – Buk. Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jindřichův Hradec – Buk, požární technikou a věcnými prostředky je dlouhodobě jednou z priorit Města Jindřichův Hradec. JSDHO Jindřichův Hradec – Buk je začleněna do systému realizace pomoci ohroženým a postiženým občanům města Jindřichův Hradec a jeho místních částí a představuje významný bezpečnostní prvek zajištění ochrany obyvatel ve městě Jindřichův Hradec a jeho místních částí. Ke zkvalitnění a trvalému zajištění akceschopnosti jednotky a k rozšíření možností zásahu je nezbytné realizovat pořízení další požární techniky, konkrétně nové přenosné motorové stříkačky, neboť stávající je z 80. let minulého století. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

Zadání veřejných zakázek malého rozsahu

  • Oprava fasády hospodářského objektu a brány v areálu jezuitské koleje

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava fasády hospodářského objektu a brány v areálu jezuitské koleje společnosti KOSTKA JH, Jindřichův Hradec za cenu 441 100 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je oprava fasád hospodářského objektu a ohradní zdi s vjezdovou bránou v západním dvoře jezuitské koleje včetně opravy výplní otvorů (okna a vrata). Na realizaci je přidělen grant Jihočeského kraje.

  • Oprava dlažby ochozu plaveckého bazénu

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava dlažby ochozu plaveckého bazénu společnosti STAVISERVIS, Jindřichův Hradec za cenu 799 466,44 Kč bez DPH se lhůtou realizace 28 dnů. Předmětem zakázky je oprava dlažby ochozu velkého bazénu, kde dochází trvale k praskání stávajících dlažeb. Původní dlažba bude odstraněna, opraven povrch podkladního betonu, provedena nová stěrková hydroizolace a položena nová dlažba s využitím kompletního technologického systému. Součástí zakázky je rovněž oprava poškozených soklů v prostoru sprch, které budou provedeny z nerezového plechu. Technologie i termíny realizace byly projednány s provozovatelem. Termíny realizace jsou 17. 6. až 14. 7. 2017 s tím, že do 30. 6. bude zprůchodněn přístup ze šaten k relaxačnímu bazénu a na terasu.

  • Vyznačení cyklopiktogramů 1. etapa

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Vyznačení cyklopiktogramů 1. etapa společnosti Reno Šumava Vlachovo Březí za cenu 254 681 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je vyznačení cyklopiktogramů na vybraných úsecích místních komunikací v rozsahu projednaném dopravní komisí a schváleném radou města – Vídeňská ulice v úseku od okružní křižovatky s Jáchymovou po okružní křižovatku u Madety, Pražská – Miřiovského po ulici Nádražní a Jarošovská mezi Českou a Rezkovou.

Návrh zadání veřejné zakázky

  • Radouňka páteřní komunikace – Silnice III/12833a

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky Radouňka páteřní komunikace – Silnice III/12833a. Na základě smlouvy o společnosti se SÚS schválené zastupitelstvem města je město zadavatelem společné investice rekonstrukce páteřní komunikace – silnice III/12833a v místní části Radouňka. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce povrchů vozovky a chodníků, rekonstrukce dešťové kanalizace, vodovodu a VO v lokalitě Na Kopečku. V úseku silnice mezi touto lokalitou a starou částí Radouňky bude provedena povrchová úprava vozovky živičným kobercem. Financování zakázky bude rozděleno tak, že SÚS bude financovat rekonstrukci vlastní silnice a město ostatní objekty (chodníky, dešťovou kanalizaci, vodovod a VO). Každý investor bude uzavírat s vybraným dodavatelem samostatnou smlouvu o dílo. V koordinaci bude prováděna přeložka kabelových rozvodů NN společnosti E.ON. Z důvodu zachování obslužnosti lokality bude v roce 2017 realizována 1. etapa od napojení na silnici II/128 ke křižovatce s ulicí Ke Mlýnu, v roce 2018 pak 2. etapa. Financování akce v roce 2018 bylo rovněž schváleno zastupitelstvem. Do komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení účasti a hodnocení nabídek jsou navrženi zástupci SÚS. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 15 616 tis. Kč bez DPH, z toho pro město 7 769 tis. Kč bez DPH. Předpokládané termíny realizace jsou: 1. etapa 15. 8. až 15. 12. 2017, dokončení 2. etapy 30. 6. 2018.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L