Aktuálně

O čem rozhodovali radní 10. ledna 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 10. ledna 2018 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jiří Pravda (ČSSD).

  • Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu MV ČR – Program prevence kriminality na místní úrovni 2018

jindřichův hradec ilustračníRada města po projednání schválila podání žádosti do dotačního programu Ministerstva vnitra ČR – Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 – modernizace, zefektivnění městského kamerového dohlížecího systému. Záměrem je pořídit digitální kamery a digitální přenosové trasy, které by zejména nahradily stávající a dosluhující analogové kamery a analogové přenosové trasy, upravit řídící pracoviště rozšířením hardwaru a softwaru a dalších komponentů souvisejících s ovládáním MKDS. Dále prodloužit dobu záznamu a posílit propojení s Policií ČR.

  • Plán kulturních a společenských akcí města Jindřichův Hradec na rok 2018

Rada města po projednání schválila plán kulturních a společenských akcí pořádaných městem Jindřichův Hradec v roce 2018 realizovaných odborem kanceláře starosty. Jedná se zejména o akce propagující cestovní ruch, kde hlavní cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a mládež jako jsou akce Do práce na kole, Jindřichohradecký pedál, Dny města, Svatováclavské slavnosti, pietní akce, ohňostroj a jiné. Do plánu kulturních a společenských akcí je rovněž zařazena spolupráce při soutěži v požárním útoku O pohár starosty města. Během kulturní sezóny může dojít k zařazení nové, či zrušení některé z naplánovaných akcí, případně ke změně již stanoveného termínu.

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu z odboru rozvoje

Rada města po projednání schválila návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu z odboru rozvoje.

  • Parkoviště u lékárny

Předmětem veřejné zakázky je výstavba parkoviště na ploše u okružní křižovatky Vídeňská – Jáchymova, kde vzniknou 3 parkovací místa pro zákazníky lékárny, povrch bude z vegetačních prvků. Podkladem pro zadání bude zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 277 tis. Kč bez DPH, termíny realizace jsou 9. dubna – 30. dubna 2018

  • Parkoviště Hvězdárna u 6. základní školy

Předmětem zakázky je výstavba parkoviště u vjezdu do areálu 6. ZŠ na sídlišti Hvězdárna včetně úpravy příjezdové komunikace a úpravy plochy u trafostanice a zadního traktu pošty. Vznikne 7 parkovacích míst s živičným povrchem. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 707 tis. Kč bez DPH, termíny realizace jsou červenec až srpen 2018.

Návrh zadání veřejných zakázek z odboru školství

  • Oprava střechy školy nad pavilonem S3 Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na opravu střechy nad pavilonem S3 v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692. Zakázka bude zahrnovat opravu střechy nad pavilonem školní kuchyně (rozměr střechy pavilonu 18600 x 36930 mm). V současné době je střecha kryta Sarnafilem, který v důsledku pronikání chemikálií z modifikovaných pásů degraduje, tvrdne a praská. Vzniklými trhlinami dochází k průniku dešťové vody do konstrukce a stropu a k zatékání. V rámci opravy bude doplněna nová separační vrstva a zateplení polystyrenem. Bude položena nová folie. Dále bude provedena výměna atikových plechů, oprava vnitřních okapových svodů a bleskosvodů. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018.

  • Rekonstrukce školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54. Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54. V rámci této rekonstrukce bude provedeno vybourání stávajícího povrchu podlah a obkladů, bude provedena nová izolace na upraveném základním betonu včetně částečné izolace stěn. Nově budou osazeny velkoplošné nerezové kanálové vpusti. Budou vyměněny přívody vody a elektrické rozvody. Nově bude řešen úsek mytí nádobí včetně tunelové myčky o dostatečné kapacitě. Stávající gastro zařízení bude doplněno a nově rozmístěno v souladu s požadavky hygienických norem. Budou položeny nové dlažby a obklady splňující hygienické normy (oblé rohy u obkladů a podžlábky mezi dlažbou a obkladem). V místnostech školní kuchyně budou opraveny štukové omítky a provedena výmalba. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města