Aktuálně

O čem rozhodovali radní 11. října 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 11. října 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Zadání veřejné zakázky “Smykový nakladač”

náměstí míru jindřichův hradec ilustračníRada města Jindřichův Hradec jako orgán, kterému je vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce, jako jediného společníka obchodní společnosti Služby města Jindřichův Hradec schválila zadání veřejné zakázky “Smykový nakladač” účastníkovi Bobcat CZ Praha 9 za cenu 1 334 000 Kč.

  • Zadání veřejné zakázky – “Posypová sůl – 2017”

Rada města Jindřichův Hradec jako orgán, kterému je vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce, jako jediného společníka obchodní společnosti Služby města Jindřichův Hradec schválila zadání veřejné zakázky “Posypová sůl – 2017” společnosti P.S.CH., Dobřany za cenu 1 147 000 Kč. Jedná se o dodávku posypové soli o objemu 300 tun v I. etapě (16. 10. 2017 – 31. 10. 2017) a 400 tun ve II. etapě (1. 11. 2017 – 31. 3. 2018) pro zimní údržbu v roce 2017/18.

  • Nařízení města Jindřichův Hradec č. 3/2017 o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikacích a průjezdních úseků silnic

V současné době je platné nařízení města Jindřichův Hradec č. 6/2014 o vymezení…. V rámci rekonstrukce ulice Fügnerova oproti původnímu stavu byl „převeden“ hlavní proud chodců na druhou stranu komunikace oproti původnímu stavu. Proto je nutné upřesnit původní nařízení, ve kterém byl mezi neudržované chodníky zařazen chodník na levé straně jednosměrné komunikace. Upřesňuje se řádek č. 15 v článku 3 – Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí – 79c Fügnerova. Původní znění: Spojka ulice Fügnerova a Tyršova – chodníky po obou stranách a ulice Fügnerova, chodník podél č.p. 775 – 559 Nové znění: Spojka ulice Fügnerova a Tyršova – chodník na straně č.p. 558 – 554 a ulice Fügnerova, chodník podél č.p. 479 – 558 Vzhledem k lepší přehlednosti schválila rada města nové nařízení, a to Nařízení města Jindřichův Hradec č. 3/2017 o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikacích a průjezdních úseků silnic.

Nařízení V PDF

  • Operační plán zimní údržby 2017/2018

Rada města po projednání schválila “Operační plán zimní údržby 2017/2018” místních komunikací ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. Do seznamu komunikací byly přidány následující objekty: Jiráskovo předměstí z odbočky do Vídeňské ulice po kruhovou křižovatku u Zahradního centra – I. pořadí v seznamu položek č. 18; sběrný dvůr příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru v celém rozsahu – II. pořadí v seznamu položek č. 33.

  • Návrh zřizovatele na volbu člena správní rady Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec

Správní rada NFRM JH má 9 členů (z toho 3 členové jsou občané, kteří jsou v daném volebním období členy zastupitelstva města Jindřichův Hradec), funkční období je tříleté. Dne 1. 12. 2017 uplyne funkční období paní místostarostce Petře Blížilové. Opakované členství je možné, proto rada města souhlasila, aby na člena správní rady Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec byla za zřizovatele navržena opět paní místostarostka Petra Blížilová a požaduje tento návrh předložit zastupitelstvu města k projednání.

  • Zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 42 – „Zpracování územní studie Horní Žďár – zastavitelná plocha pro bydlení Z140“

Rada města schválila zadání veřejné zakázky „Zpracování územní studie Horní Žďár – zastavitelná plocha pro bydlení Z140“ společnosti A-Projekt Znojmo za cenu 133 100 Kč s DPH.

Město Jindřichův Hradec má v souladu se stavebním zákonem zpracovanou územně plánovací dokumentaci – Územní plán Jindřichův Hradec (dále jen „ÚP“). Tento dokument nabyl účinnosti 14. 2. 2014. Doposud nebyla zpracována žádná změna. V ÚP je vyjmenováno několik ploch, kde je podmínkou využití zpracování územní studie (dále jen „ÚS“). Oddělení územního plánování jako pořizovatel ÚS v souladu se stavebním zákonem již několik studií pořídilo. Studie jsou k nahlédnutí na oddělení územního plánování, nebo jsou zveřejněny v mapové aplikaci ÚP Jindřichův Hradec (www.jh.cz). Nyní přistupujeme k pořízení studie pro plochu Z140 v sídle Horní Žďár. Hlavním cílem této ÚS je návrh řešení parcelace, dostatečně kapacitního dopravního napojení a napojení na stávající inženýrské sítě, případně návrh prodloužení hlavních řadů pro celou řešenou lokalitu. Zpracovatel svůj návrh podpoří průzkumem v terénu, jednáním se správci dotčených sítí a s odbory MěÚ Jindřichův Hradec a také jednáním se zástupci města. Poté co pořizovatel na základě stavebního zákona schválí možnost využití územní studie, vloží data o ní do evidence územně plánovací činnosti (ILAS). Tímto krokem bude územní studie neopominutelným podkladem pro rozhodování v území. Textová i grafická část bude ve formátu .pdf připojena k mapové aplikaci – Územní plán Jindřichův Hradec (na www.jh.cz).

  • Dopravní komise č. 4/17

Projednání závěrů a doporučení z jednání dopravní komise č. 4/17, která se konala dne 25. 9. 2017.

Rada města po projednání vzala na vědomí:

a) podnět na náměstí Dobrovského, který vyřešil Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy ve spolupráci se Službami města Jindřichův Hradec

b) výstupy z informačních radarů v období od 11. 4. 2017 do 10. 7. 2017

Rada města po projednání schválila:

a) nové řešení projektové dokumentace parkoviště u Merkuru, na sídlišti Vajgar, dopracovat k realizaci a úpravou svislého dopravního značení umožnit cyklistům průjezd jednosměrnou částí parkoviště. Ponechat obě parkoviště v prostoru mezi pěší zónou, ul. Jáchymovou a stávajícím parkovištěm v režimu stávajícího parkoviště (mezi autobusovou zastávkou a bankomatem)

b) doplněnou projektovou dokumentaci ul. Janderova před bývalým okresním úřadem a doplnit přidružený parkovací pás na straně u parku

c) odstranit dopravní značky č. B1 a dodatkové tabulky „mimo dopravní obsluhy“ při výjezdu z ul. Kostelní do ul. Školní a ul. Na Hradbách

d) odstranit dopravní značku B1 a dodatkové tabulky „mimo dopravní obsluhy“ v ul. Pod Hradem

e) zřídit přechod pro chodce v ulici Kosmonautů, protože při vjezdu z Václavské ulice do ulic Na Točně a Hvězdná jsou přechody pro chodce zřízeny

f) navýšit počet parkovacích míst s časově omezeným stáním o cca 18 parkovacích míst, dle předloženého návrhu na parkovišti ve Švecových kolejích

Rada města neschválila:

a) zřízení nespecifikovaného přechodu u obchodního domu Penny v J. Hradci

b) změnu stávajícího dopravního režimu na parkovišti u 4. mateřské školy (Röschova ulice)

Rada požaduje

a) aby s místy, kde dochází k překračování nejvyšší rychlosti, byla prostřednictvím Městské policie Jindřichův Hradec seznámena písemně Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor vnější služby Jindřichův Hradec, Dopravní inspektorát, J. Hradec

  • Dodatek č. 1/2017 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny J. Hradec

Rada schválila dodatek č. 1/2017 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Jindřichův Hradec ze dne 18. 3. 2013 za účelem stanovení pravidel pro používání “biblioboxu”, který slouží k vrácení vypůjčených dokumentů především mimo otevírací dobu knihovny. Instalace “biblioboxu” je součástí procesu zkvalitňování poskytovaných služeb Městskou knihovnou Jindřichův Hradec. Dodatek bude účinný od 19. 10. 2017.

Dodatek v PDF

  • Výpůjčka divadelního sálu

Jindřichohradečtí radní schválili výpůjčku divadelního sálu KD Střelnice Československé obci legionářské za účelem uspořádání divadelního představení k připomínce 100. výročí bitvy u Zborova, které se uskuteční dne 28. října 2017 od 19:00 hodin. Vystoupí Divadýlko na dlani z Mladé Boleslavi, které představí hru Zborov, aneb hrdinové bez patosu. Zároveň rada schválila převzetí záštity starostou města panem Stanislavem Mrvkou nad tímto divadelním představením.

  • Rozpočtové opatření č. 66/2017 – příjem dotace MK ČR na akci Restaurování náhrobků u kostela Nejsvětější Trojice

Dne 4. 9. 2017 obdrželo město J. Hradec rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva kultury ČR, kterým se městu poskytuje účelový finanční příspěvek ve výši 73 000 Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky – hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice – restaurování 7 ks náhrobků a další související práce. Celková cena stavebních prací dle uzavřené smlouvy činila: 93 380 Kč, z toho příspěvek od MK ČR smí tvořit nejvýše 90 % z nákladů prokazatelně vynaložených na obnovu kulturní památky.

Příjemce dotace je dle podmínek poskytnuté dotace povinen vést poskytnutý příspěvek v účetní evidenci odděleně. Ve výdajích ORJ 40 v Oddíle Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek je zařazena položka Drobné památky, zvýšené náklady. Navrhovaným rozpočtovým opatřením se zařazuje do výše uvedeného oddílu nová položka Restaurování náhrobků hřbitov Nejsvětější Trojice částkou 93 380 Kč, která bude financována přesunem z položky Drobné památky, zvýšené náklady.

Rada města po projednání schválila provedení rozpočtového opatření č. 66/2017 v ORJ 40 takto:
– v rozpočtu příjmů, část 4) Přijaté transfery se zařazuje účelová neinvestiční dotace od MK ČR na akci Restaurování náhrobků hřbitov Nejsvětější Trojice částkou 73 000 Kč,

– v rozpočtu výdajů, Oddíl Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek,
a) se zařazuje položka Restaurování náhrobků hřbitov Nejsvětější Trojice částkou 93 380 Kč,
b) položka Drobné památky, zvýšené náklady – snížení o částku 20 380 Kč.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít