9.7 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 15. února 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 15. února 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

 • Návrhy úprav náměstí Míru

O čem rozhodovali radní 15. února 2017?Rada města schválila dne 18. ledna 2017 předložení dvou návrhů úprav náměstí Míru ke zveřejnění na dobu 15 dnů na webu města a v informačním středisku.  Následně 1. února 2017 bylo schváleno doplnění tzv. „nulové varianty“ ke zveřejnění. Lhůta pro hlasování veřejnosti byla stanovena do 8. února 2017. Pracovní skupina jmenovaná pro posouzení předložených návrhů v úvodu jednání dne 13. února 2017 otevřela obálky s identifikací autorů jednotlivých návrhů a následně projednala výsledky veřejného hlasování. Celkem bylo odevzdáno 967 platných hlasů (862 elektronicky, 105 v informačním středisku). Nejvíce hlasů získal návrh č. 3, jehož autorem je společnost P-atelier JH, Jindřichův Hradec (celkem 471). Následně pracovní skupina projednala podrobnosti řešení vítězného návrhu. Rada města po projednání schválila zpracování projektové dokumentace návrhu č. 3 úprav náměstí Míru se zapracováním připomínek rady města a v souladu s návrhem pracovní skupiny.

Návrh varianty č. 3

 • Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje

Rada města po projednání schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1049/2016 na akci „Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, J. Hradec“ mezi městem Jindřichův Hradec a společností SaM silnice a mosty Česká Lípa. Jedná se o změnu termínů realizace akce, kdy dle platné smlouvy o dílo měla být stavba zahájena 3. října 2016 a dokončena 30. listopadu 2016. Na základě usnesení rady města č. 1030/32R/2016 však byla realizace akce odložena, a to z důvodu, že do termínu zahájení nenabylo stavební povolení právní moci a nemohla tak být stavba zahájena. Stavební povolení nabylo právní moci dne 2. února 2017, proto byla po dohodě se zhotovitelem stavby navržena změnu termínů a to zahájení 13. března 2017 a dokončení 10. května 2017. Původní lhůta realizace 59 dnů bude zachována.

Zadání veřejných zakázek malého rozsahu z odboru rozvoje

 • Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce ulic 28. října

Předmětem zakázky je zpracování PD rekonstrukce části ulice 28. října v úseku od Václavské po Zborovskou včetně inženýrských sítí. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce ulice 28. října společnosti Blahoprojekt, České Budějovice za cenu 292 000 Kč bez DPH. V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka 200 tis. Kč, vzhledem k termínu zpracování bude v roce 2017 uhrazena pouze projektová dokumentace pro stavební povolení, prováděcí projektová dokumentace bude dokončena a uhrazena až v roce 2018.

 • Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce ulice Pravdova – terminál MHD a VLD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce části ulice Pravdova v úseku od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Miřiovského, kde vznikne terminál zastávek MHD a veřejné linkové dopravy. Na realizaci je možné podat žádost o dotaci do avizované výzvy IROP. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce ulice Pravdova – terminál MHD a VLD společnosti WAY project, Jindřichův Hradec za cenu 139 000 Kč bez DPH.

 • Zpracování projektové dokumentace – Stavební úpravy objektu č. p. 122/IV

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavebních úprav objektu č. p. 122/IV (Šindelna) tak, aby jednotlivé byty v domě odpovídaly současným minimálním standardům. Každý byt bude mít vlastní hygienické zařízení a část kuchyňské linky. PD bude řešit dispoziční úpravy, nové vnitřní instalace a úpravy povrchů. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – Stavební úpravy objektu č. p. 122/IV společnosti NKAT, Třeboň za cenu 188 313 Kč bez DPH.

 • Oprava silnice III/1487 v k. ú. Buk

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice III/1487 v místní části Buk. Jedná se o silnici ve správě SÚS, jejíž povrch byl narušen výstavbou splaškové kanalizace v roce 2015 a dle podmínek správce komunikace je nutno do dvou let po dokončení stavby provést opravu živičného povrchu. Bude provedeno odfrézování stávajícího povrchu, úprava osazení poklopů šachet a pokládka nového živičného krytu v rozsahu 1 343 m2. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava silnice III/1487 v k. ú. Buk společnosti Strabag, Praha za cenu 363 882,47 Kč bez DPH.

 • Oprava oplocení parcely p. č. 1351

Předmětem zakázky je oprava oplocení pozemku p. č. 1351 v Nežárecké ulici, poškozeného v minulosti výstavbou příjezdové komunikace k pekárně, budované v 80. letech. Zvýšením povrchu komunikace došlo k zasypání původní podezdívky oplocení, která se následně vlivem zatížení dopravou vyklonila a může dojít k její destrukci. Na základě upozornění vlastníků pozemku bylo provedeno projednání na místě, zpracování statického posouzení a následně zpracování jednoduché PD opravy. Původní podezdívka bude odstraněna a vybudována nová z betonových tvárnic, plnící funkci opěrné zdi komunikace. Vlastní oplocení osazené na podezdívce bude hradit vlastník pozemku.
Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení parcely p. č. 1351 společnosti Staviservis, Jindřichův Hradec za cenu 159 727 Kč bez DPH.

Návrh veřejné zakázky z odboru školství

 • Oprava hygienických zařízení pro děti ve dvoupodlažním pavilonu 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39, odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019

Předmětem zakázky je rekonstrukce hygienických zařízení pro děti ve dvoupodlažním pavilonu 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39, odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019. Zakázka bude zahrnovat změnu dispozice stávajících místností hygienického zařízení, výměnu a úpravu vodovodních, kanalizačních a elektrických rozvodů, výměnu a doplnění zařizovacích předmětů (dětských WC, umyvadel a sprchy), výměnu dlažeb a obkladů. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

 • Oprava hygienických zařízení pro děti u dvou tříd 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594

Předmětem zakázky je rekonstrukce hygienických zařízení pro děti u dvou tříd 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594. Zakázka bude zahrnovat částečnou změnu dispozice stávajících místností hygienického zařízení, výměnu a úpravu vodovodních, kanalizačních a elektrických rozvodů, výměnu a doplnění zařizovacích předmětů (dětských WC, umyvadel a sprchy), výměnu dlažeb a obkladů. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

 • Vlajka pro Tibet

Rada města po projednání schválila připojení se města Jindřichův Hradec k akci „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2017 na budovu radnice v Klášterské ulici. Město Jindřichův Hradec vyvěšovalo vlajku vždy 10. března i v minulých letech.

 • Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění 22 ks reklamních tabulí

Rada města po projednání schválila povolení užívání veřejného prostranství panu Janu Alešovi, Praha 9 v souvislosti s konáním cirkusového vystoupení k umístění 22 ks reklamních tabulí typu „A“ na veřejných prostranstvích v obci i k. ú. Jindřichův Hradec v termínu od 23. února 2017 do 4. března 2017, na celkové ploše 22 m2.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L