6.9 C
Jindřichův Hradec
25.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 16. listopadu 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 16. listopadu 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Návrh rozpočtu na rok 2017

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání souhlasila s návrhem rozpočtu v celkových objemech:
1. příjmy po konsolidaci celkem 475.914,11 tis. Kč
2. výdaje po konsolidaci celkem 509.492,06 tis. Kč
3. saldo rozpočtu – 33.577,95 tis. Kč
4. zapojení finančních prostředků z minulých let 33.577,95 tis. Kč

Návrh rozpočtu bude 25. listopadu 2016 zveřejněn na úřední desce v tištěné i elektronické podobě s tím, že připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 6. prosince 2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 14. prosince 2016, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

  • Důchodci nad 65 let budou mít od nového roku dopravu MHD zdarma

Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec, který se týká přílohy č. 5 Tarif MHD Jindřichův Hradec. Tarif se od 1. ledna 2017 mění v bezplatné přepravě pro důchodce nad 65 let na základě požadavků občanů města. Doposud měli jízdné zdarma důchodci nad 70 let.

Návrh zadání veřejné zakázky

  • Rekonstrukce ulice Václavská 1. etapa

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce části ulice Václavské v úseku od křižovatky s ulicí Vídeňskou za křižovatku s ulicí Mlýnskou. Bude provedena výměna vodovodu a splaškové kanalizace, výstavba nové dešťové kanalizace, výměna veřejného osvětlení, výměna části světelné signalizace a založení trasy městské optické sítě. Povrch vozovky bude živičný, povrch chodníků z žulové mozaiky.
Předpokládaný termín realizace je 1. březen až 20. červen 2017. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice Václavská 1. etapa.

  • Rozpočtového opatření č. 90/2016 – Zámecký pivovar čp. 2/I Jindřichův Hradec

Odbor rozvoje předložil radě města návrh rozpočtového opatření č. 90/2016, kterým se do rozpočtu města na rok 2016 zařazuje do výdajů odboru rozvoje položka Zámecký pivovar čp. 2 Jindřichův Hradec částkou 200 000 Kč.

V letošním roce zakoupilo město objekt bývalého zámeckého pivovaru čp. 2/I v ulici Dobrovského v Jindřichově Hradci. Tento objekt je po požáru v roce 2011 v havarijním stavu a je nezbytné neprodleně zahájit udržovací práce. Z tohoto důvodu odbor rozvoje nechává zpracovat návrh řešení na provizorní zakrytí budovy, neboť vyhořelý objekt je z části bez zastřešení a do objektu tak zatéká a dochází k narušení dalších konstrukcí budovy. Projektová dokumentace je potřebná jako podklad pro podání žádosti o dotaci z Programu regenerace MPR a následně pro zadání zakázky.

Rada města po projednání schválila provedení rozpočtového opatření č. 90/2016:

– Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek – zařazuje se položka Zámecký pivovar čp. 2/I Jindřichův Hradec částkou 200 000 Kč,

– Oddíl Školství, položka 1. ZŠ Štítného zadní fasáda + okna ve dvoře – snížení o částku 200 000 Kč.

  • Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – vymáhání smluvní pokuty za pozdní předání díla

Rada města po projednání vzala na vědomí informaci o vymáhání smluvní pokuty ve výši 1 590 078,00 Kč za pozdní předání díla Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – Jindřichův Hradec soudní cestou.

  • Dodatek č. 5 mandátní smlouvy se společností Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., doplnění o odstavec 11) odpady

Usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec číslo 443/20Z/2016 ze dne 29. 6. 2016 bylo schváleno zajištění služeb společností Služby města Jindřichův Hradec od 1. prosince 2016:

– svoz odpadu z odpadkových košů rozmístěných na území obce v plném rozsahu

– přistavování velkokapacitních kontejnerů

– provoz sběrného dvora (sběrných dvorů) v majetku města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila uzavření Dodatku č. 5 k Mandátní smlouvě se společností Služby města Jindřichův Hradec, kterým je do mandátní smlouvy doplněn odstavec 11) odpady, na základě kterého bude společnost tyto činnosti pro město zajišťovat.

  • Stará radnice – Návrh otevírací doby v období adventu 2016

Rada města po projednání schválila návrh otevírací doby pro Výstavní dům Stará radnice v období adventu v roce 2016 a to takto: 26. – 27. 11. 2016, 3. – 4. 12. 2016, 10. – 11. 12. 2016 a 17. – 18. 12. 2016. Ceník vstupného zůstane zachován.

Spolupráce při projektu Jinohrátky

Rada města po projednání schválila spolupráci města Jindřichův Hradec a Muzea Jindřichohradecka v rámci projektu Jinohrátky.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L