Aktuálně

O čem rozhodovali radní 17. ledna 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 17. ledna 2018 sešli na své schůzi v sedmičlenném počtu.

Návrhy zadání veřejných zakázek

  • Stavební úpravy restaurace Buk 1. etapa
Fotila Amalie: Srpen v Hradci

Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávající střešní krytiny, konstrukce krovu a stropu nad sálem, osazení nové konstrukce zastřešení ze sponkovaných vazníků, nová krytina a klempířské prvky a instalace hromosvodu. Provedena bude rovněž částečná demolice přístavků objektu. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 000 tis. Kč bez DPH, termíny realizace jsou 3. dubna 2018 až 6. srpna 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky Stavební úpravy restaurace Buk 1. etapa
dle předloženého návrhu.

  • Zateplení pláště objektů obřadní síně, krematoria a administrativní části

Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodových stěn a střech, zazdění nepotřebných okenních otvorů, výměna převážné většiny výplní otvorů včetně zasklených štítů obřadní síně a oprava ohradní zdi. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 5 348 tis. Kč bez DPH, termíny realizace jsou 3. dubna 2018 až 31. července 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky Zateplení pláště objektů obřadní síně, krematoria a administrativní části dle předloženého návrhu.

  • Parkoviště poliklinika J. Hradec – smlouva o právu provést stavbu

V rámci přípravy výstavby nového parkoviště u polikliniky v ul. Václavská v Jindřichově Hradci schválila rada města uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem “Parkoviště poliklinika J. Hradec” na pozemku parc. č. 737/9 v k.ú. Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a Nemocnicí Jindřichův Hradec. Uvedený pozemek bude zčásti dotčen trvalým záborem stavby parkoviště. Předloženým návrhem smlouvy vydává vlastník pozemku souhlas s vlastní realizací stavby parkoviště a souhlas s vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení. Po dokončení výstavby parkoviště bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zpracován geometrický plán a dojde k majetkoprávnímu vypořádání.

Zadání zakázky malého rozsahu

  • Zpracování projektové dokumentace – Odstranění havarijního stavu zdi v ulici Mlýnská

V roce 2017 došlo k sesuvu skalního podloží pod ohradní zdí ulice Mlýnská v prostoru výpustě z rybníka Vajgar. Odbor správy majetku města zajistil zpracování geologického posudku, který stanovil rámcově způsob sanace, následně odbor rozvoje zajišťoval zpracovatele projektové dokumentace. Přestože bylo osloveno několik organizací, zabývajících se geotechnickými projekty, žádná z nich neměla o tuto akci zájem. V souvislosti s konzultacemi ke zpracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu Nežárecká byla oslovena společnost PRIS s.r.o. Brno. V této souvislosti rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – Odstranění havarijního stavu zdi na ulici Mlýnská společnosti Projekční kancelář PRIS Brno za cenu 114 000 Kč bez DPH.

Návrh veřejné zakázky z odboru školství

  • Rekonstrukce školní kuchyně 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39, odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce školní kuchyně 1. mateřské školy, Pod Kasárny 1019, včetně skladových prostorů a šaten personálu kuchyně. Součástí zakázky je kompletní výměna elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace a výměna VZT. Dále je provedena výměna dlažeb a obkladů v souladu s hygienickými normami včetně nové izolace podlah a stěn. V rámci rekonstrukce budou opraveny i omítky a malby. Nově bude rozmístěno i stávající gastronomické zařízení. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci školní kuchyně.

  • Rekonstrukce hygienických zařízení pro děti ve dvou třídách 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, odloučené pracoviště Vajgar 690

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce hygienických zařízení pro děti ve dvou třídách 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, odloučené pracoviště Vajgar 690. Zakázka bude zahrnovat změnu dispozice stávajících místností hygienických zařízení, výměnu a úpravu vodovodních, kanalizačních a elektrických rozvodů, výměnu a doplnění zařizovacích předmětů (dětských WC, umyvadel a sprchy), výměnu dlažeb a obkladů. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci hygienických zařízení pro děti ve dvou třídách.

Zemní práce pro rok 2018

Společnost Služby města Jindřichův Hradec předložila radě města Jindřichův Hradec k projednání návrh na zadání veřejné zakázky “Zemní práce pro rok 2018”. Jedná se o provádění zemních a výkopových prací (strojově včetně obsluhy). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 milion korun bez DPH. Předpokládaná lhůta plnění je 1. 3. 2018 až 28. 2. 2019. Rada města návrh schválila.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města