3.4 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 18. ledna 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 18. ledna 2017 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).


 • Návrhy úprav náměstí Míru
jindřichův hradec ilustrační náměstí míru
Foto: Josef Maxa

Na začátku prosince byly otevřené obálky, ve kterých bylo předloženo 5 studií. Studie byly podány anonymně s identifikací autora ve zvláštní uzavřené obálce. Rada města po projednání schválila předložení návrhů úprav náměstí Míru označených č. 3 a č. 5 k veřejnému projednání zveřejněním na dobu 15 dnů na webu města a v tiskové formě ve výloze informačního střediska dle předloženého návrhu pracovní skupiny a požaduje předložit radě města výsledek veřejného projednání. Zveřejnění obou variant je plánované na pondělí 23. ledna 2017.

Varianta 3

Nové osvětlení po obvodu pěší zóny

 • oddělení prostorů sloupky

 • zachované stromy, zeleň v kontejneru

 • pítko

 • mobiliář po obvodu pěší zóny

Varianta 5

Nové osvětlení po obvodu

 • oddělení prostorů sloupky

 • odstranění stromů, zeleň v kontejneru

 • pítko v místě studny

 • mobiliář po obvodu pěší zóny

 • ostrůvky pro vymezení ploch

 • letní a zimní varianta


 • Zemní práce pro rok 2017

Rada města Jindřichův Hradec schválila Společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání veřejné zakázky „Zemní práce pro rok 2017“, přičemž zakázka bude financována z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec. Jedná se o provádění zemních a výkopových prací (strojově včetně obsluhy).


 • Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017

Rada města po projednání schválila rozšíření, modernizaci a zefektivnění městského kamerového dohlížecího systému pro rok 2017 a dále schválila předložení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výdaje realizované v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017. „V případě získání dotace bychom chtěli ve větším rozsahu pokračovat v zahájené digitalizaci kamerového systému, tedy pořídit digitální kamery a digitální přenosové trasy, které by zejména nahradily stávající a dosluhující analogové kamery, dále posílit server s PC stanicí tak, aby se prodloužila doba záznamu a zvětšil datový tok. V případě, že by se podařilo získat povolení na připojení elektrického proudu do Husových sadů na tzv. vyhlídku, mohl by zde být vybudován nový kamerový bod,“ doplnil starosta města Stanislav Mrvka.


 • Podání žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017

Rada města po projednání schválila podání žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017. „Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí je účelovou neinvestiční dotací, která je určena na pokrytí osobních, provozních a věcných výdajů spojených s plněním úkolů na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Požadovaná částka dotace je pro rok 2017 ve výši 5 151 000 Kč,“ uvedla místostarostka Petra Blížilová.


 • Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu z odboru rozvoje

Rada města po projednání schválila návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu z odboru rozvoje:

1. Oprava silnice III/1487 v k.ú. Buk

Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu silnice III/1487 v k.ú. Buk po provedené výstavbě splaškové kanalizace. Jedná se o silnici v majetku Jihočeského kraje, do níž byl uložen řad splaškové kanalizace a v souladu s podmínkami smlouvy o zřízení služebnosti je město povinno provést obnovu živičného povrchu v dotčeném úseku. Bude provedeno odfrézování živičného povrchu a pokládka nového krytu v tloušťce 5 cm. Podkladem pro zadání bude zpracovaný výkaz výměr. Předpokládaná cena je 561 tisíc korun bez daně a předpokládaný termín realizace je červenec 2017.

2. Oprava oplocení pozemku p. č. 1351 v k. ú. Jindřichův Hradec

Předmětem zakázky je oprava oplocení pozemku p. č. 1351 na Nežáreckém předměstí (zahrada domu č. p. 109/IV). Na základě znaleckého posudku došlo v době výstavby pekárny ke zvýšení úrovně příjezdové komunikace k této pekárně (komunikace v majetku města) a zasypání původní podezdívky oplocení. Provozem na komunikaci pak bylo způsobeno poškození této podezdívky a její vyklonění do zahrady. Původní oplocení bude odstraněno, vybudována nová konstrukce plnící funkci opěrné zídky a osazeno nové oplocení. Město uhradí pouze náklady na zřízení opěrné zídky, vlastní oplocení bude hradit vlastník nemovitosti. Podkladem pro zadání bude jednoduchá projektová dokumentace s výkazem výměr. Částka je předpokládaná v maximální výši 119 tisíc korun bez DPH a termín realizace by měl být polovina března až konec dubna 2017.


 • Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu z odboru rozvoje – zpracování projektových dokumentací

Rada města po projednání schválila návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu:

1. Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce části ulice 28. října

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce části ulice 28. října v úseku od křižovatky s ulicí Václavskou za křižovatku s ulicí Zborovskou. Bude provedena výměna vodovodu a splaškové kanalizace, výstavba nové dešťové kanalizace, výměna veřejného osvětlení. Řešeny budou i parkovací plochy. Povrch vozovky i chodníků bude živičný. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením řešeného úseku a požadavky na zpracování.

2. Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce části ulice Pravdova – terminál MHD a VLD

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce části ulice Pravdova v úseku od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Miřiovského. Bude provedena úprava povrchu vozovky a nástupišť, osazena orientační tabule a elektronické označníky zastávek, úprava napojení na ulici Nádražní s vybudováním ostrůvku na přechodu a úprava napojení na ulici Miřiovského. Povrch vozovky i chodníků bude živičný. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením řešeného úseku a požadavky na zpracování.

3. Zpracování projektové dokumentace – Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu č.p. 122/IV (Šindelna) tak, aby upravené byty vyhovovaly parametrům sociální bydlení. Každý byt bude mít vlastní hygienické zařízení a kuchyňskou linku. V návaznosti na nové instalace budou řešeny i nové povrchy podlah. Podkladem pro zadání budou požadavky zpracované oddělením správy bytů.

Předložení projektové žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ – Stromy

Nadace ČEZ vyhlásila dne 2. ledna 2017 1. kolo grantového řízení Stromy, do kterého odbor rozvoje připravuje podání žádosti na akci: Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora. Předmětem této žádosti je liniová výsadba zeleně – stromořadí (42 ks) podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora. Plánovaná výsadba stromořadí je navržena na pozemcích p. č. 3855, 3839, 3841 v k.ú. Děbolín u Jindřichova Hradce, všechny ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. Rada města po projednání schválila podání projektové žádosti „Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora“ do grantového řízení Nadace ČEZ – Stromy dle předloženého návrhu.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L