17.6 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 20. srpna 2014?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 20. srpna 2014 sešli na své schůzi v osmičlenném počtu. Omluven byl Bohumil Komínek (ČSSD).

Zadání zakázek malého rozsahu

Opravy chodníků – ulice Sládkova

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Opravy chodníků – ulice Sládkova uchazeči SaM silnice a mosty Česká Lípa za cenu 880 735,32 Kč bez DPH se lhůtou realizace 35 dnů. Předmětem zakázky jsou opravy chodníků v části ulice Sládkova v úseku mezi ulicemi Třebického a Pravdova (zámková dlažba).

Úprava dosazovacích nádrží ČOV

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Úprava dosazovacích nádrží čističky odpadních vod uchazeči AQUA – STYL Držovice za cenu 2 135 040 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je náhrada stávajících přelivových žlabů nádrží za nerezové zanořené děrované potrubí (poslední stupeň čištění), úpravy přepadové šachty a odtokového objektu.

Oprava chodníků bytového domu Hvězdárna

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava chodníků – BD Hvězdárna uchazeči I. Kamenická stavební a obchodní společnost Kamenice nad Lipou za cenu 1 224 095,18 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je oprava chodníků vnitřní části komplexu bytových domů Hvězdárna. Propadlé části chodníků budou rozebrány, doplněny podkladní vrstvy a povrchy zadlážděny původním materiálem. Zároveň bude provedena oprava izolace suterénu domu č. p. 63/V a dvou garáží ve vnitřním kruhu, do kterých zatéká.

Stavební úpravy Jablonského sadů 1. etapa

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Stavební úpravy Jablonského sadů 1. etapa uchazeči Staviservis Jindřichův Hradec za cenu 1 676 056 Kč bez DPH se lhůtou realizace 66 dnů. Předmětem zakázky jsou úpravy sadů v prostoru mezi vstupem z ulice Pražské ke komunikaci mezi ulicí Husovou a zadním vstupem do budovy okresního soudu. Bude provedena úprava cest, obnoven pomník Boleslava Jablonského a doplněna výsadba zeleně kolem pomníku.

Dětské hřiště v místní části Otín

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dětské hřiště v místní části Otín uchazeči Staviservis Jindřichův Hradec za cenu 745 658 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je výstavba dětského hřiště s herními prvky v místní části Otín. Bude provedena plošná úprava terénu, dopadové plochy a osazeny herní prvky dle výběru osadního výboru. Plocha bude oplocena nízkým oplocením zčásti demontovatelným na základě požadavku Povodí Vltavy – správce potoka Řečička.

Bezpečnostní osvětlení přechodů – stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Václavská

V souvislosti s připravovanou realizací bezpečnostního osvětlení přechodů pro chodce v ulicích Miřiovského, Jáchymova, Vídeňská a Václavská v Jindřichově Hradci rada města schválila zadání zakázky na stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Václavská firmě Služby města Jindřichův Hradec za cenu 245 979,00 Kč bez DPH. Přechod pro chodce se nachází u provozovny BestDrive, u křižovatky s ulicí Na Točně. Stavební úpravy přechodu budou zejména spočívat v tom, že dojde k jeho odsunutí směrem od hranice křižovatky a ke zvětšení rozjezdového poloměru křižovatky do ulice Na Točně. Dále budou na obou stranách ulice opraveny navazující chodníky a vyměněno řetízkové zábradlí. Realizaci bezpečnostního osvětlení tohoto přechodu pro chodce bude provádět firma Fiera Jindřichův Hradec.

IMG_5014

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu

Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce mostu U Malíře

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu přes Nežárku na místní komunikaci v lokalitě U Malíře a rekonstrukce inundačního propustku na téže komunikaci v těsné blízkosti mostu. Bude zpracováno zaměření současného stavu a kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a pro zadání a realizaci stavby. Podkladem pro zadání je situace z mapy a protokoly z prohlídky mostu a propustku.

Opravy chodníků – ulice Janderova

Předmětem zakázky je provedení opravy chodníku v části ulice Janderova od Klášterské k objektu č. p. 147 (městský úřad a úřad práce). Bude provedena výměna povrchu včetně podkladních vrstev a zároveň bude provedeno propojení trasy optického kabelu datové sítě MěÚ ze šachty v Klášterské k objektům č. p. 168 a 147. Povrch chodníku bude z žulové mozaiky, navazující na povrch v ulici Klášterské. Předpokládaný termín realizace je polovina října až začátek listopadu 2014.

Zpracování projektové dokumentace – Kanalizace Nežárecká – Mlýnská

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kanalizačního řadu ve spojovací ulici mezi Nežáreckou a Mlýnskou u objektu bývalé vojenské správy. Kapacita stávajícího sběrače nepostačuje pro odvedení splaškových vod z lokality Mládežnická a dalšího rozvojového území. Bude zpracována kompletní projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro zadání a realizaci stavby. Podkladem pro zadání je situace z mapy a dokumentace provozovatele.

Změna zřizovací listiny a statutu organizační složky města Domova pro matky s dětmi v Políkně

Odbor sociálních věcí předložil radě města k projednání změnu zřizovací listiny a statutu organizační složky města Domova pro matky s dětmi s účinností od 1. ledna 2015. Změna obou dokumentů byla navržena z důvodu registrace a rozšíření sociální služby o odborné sociální poradenství. V obou dokumentech je tato nová služba zahrnuta. Rozšířením organizační složky o odborné sociální poradenství byla navržena změna názvu organizační složky na Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna. Sídlo organizační složky bude i nadále v Políkně 47, Jindřichův Hradec, přičemž odloučené pracoviště bude na adrese Česká 1175/II, Jindřichův Hradec, kde bude realizována služba odborného sociálního poradenství. Činnost poradny bude zajištěna psychologem – konkrétně PhDr. Oldřiškou Tomšovou. Rada města souhlasila s novým zněním Zřizovací listiny organizační složky města Jindřichův Hradec Domova pro matky a Rodinné poradny v Políkně s účinností od 1. ledna 2015 a požaduje předložit zastupitelstvu města ke schválení. Dále rada města schválila Statut organizační složky města Jindřichů Hradec Domova pro matky s dětmi a Rodinné poradny s účinností od 1. ledna. 2015.

Publikace Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila zadání zakázky publikace Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec panu Jiřímu Jabulkovi, Nakladatelství TYP, České Budějovice za cenu 391 000 Kč včetně DPH. Účelem publikace je představit čtenářům cca 130 osobností, které mají svůj význam v historii města Jindřichův Hradec. Publikace bude rozdělena do jednotlivých historických období s úvodním popisem, a poté uvedeny dobové osobnosti. Osobnost bude uvedena buď v dostupné obrazové dokumentaci, nebo reprodukcí osobnost připomínající. V textu bude uveden hlavní význam osobnosti pro město Jindřichův Hradec. Garancí kvality a správnosti textu jsou oslovení autoři PhDr. Štěpánka Běhalová a PaedDr. František Fürbach. Technické zpracování publikace je plánováno ve formátu 240 x 330 mm, tvrdá vazba s plátěným potahem, ražbou a přebalem s matným laminem a UV lakem. Tato reprezentativní publikace bude opět v prodeji v Informačním středisku a zároveň bude sloužit k propagačním účelům města. Předpokládané vydání knihy je v termínu 7/2015. Křest při zahájení TOP týdne 2015. Celkový náklad 1000 ks, navrhovaná prodejní cena 390 Kč. V tomto duchu bude vydaný i stolní kalendář města na rok 2015.

Užití znaku města

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace pořádá v sobotu 20. září 2014 „Den železnice“ v Jindřichově Hradci s doprovodným programem a soutěžemi pro děti. V této souvislosti rada města schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech této akce.

Žádost o převzetí záštity a zábor prostranství

Biskupství českobudějovické Diecézní katechetické středisko bude pořádat v sobotu 4. října 2014 v Jindřichově Hradci Dětskou diecézní pouť. Ta se koná každoročně na různých významných místech Jihočeského kraje a účastní se jí cca. 500 dětí s doprovodem dospělých. V této souvislosti rada města schválila převzetí záštity starostou města nad touto akcí, užití znaku na propagačních materiálech akce a povolila zábor veřejného prostranství pro umístění dvou stanovišť na hřišti pod gymnáziem. Jelikož se děti budou pohybovat po trase park pod gymnáziem, Muzeum Jindřichohradecka na Balbínově náměstí a Státní hrad a zámek navrhuje odbor dopravy z důvodu bezpečnosti dětí uzavření Kostelní ulice v Jindřichově Hradci dne 4. října 2014 od 8:00 hodin do 16:30 hodin s tím, že do uzavírky bude umožněn vjezd bydlícím na Zákosteleckém náměstí, v ulici Na hradbách, Kostelní, Školní, Liliové a Za kostelem a uzavření parkoviště v Röschově ulici 4. října 2014 od 8:00 hodin do 17:00 hodin pro parkování autobusů. Na uzavírku bude vydáno příslušné rozhodnutí odboru dopravy.

Květinové odpoledne

Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad XIII. ročníkem Květinového odpoledne v Jindřichově Hradci, které se uskuteční 12. září 2014 od 11.00 hodin v prostorách vestibulu KD Střelnice a užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s touto akcí.

Poskytnutí finanční dotace na pořádání třetího ročníku přípravného basketbalového turnaje 

BK Lions Jindřichův Hradec bude ve dnech 19. až 22. září 2014 ve sportovní hale pořádat 3. ročník přípravného basketbalového turnaje „O pohár starosty města Jindřichův Hradec“. Turnaj je poslední přípravou týmu BK Lions na účast ve třetí sezóně v Mattoni NBL. Letošního ročníku se kromě družstva mužů pořádajícího BK Lions zúčastní Farfallino Kolín – přední tým Matttoni NBL, slovenský tým BK Iskra Svit, který by měl v nadcházející sezóně patřit mezi favority slovenské basketbalové ligy a posledním účastníkem je třetí tým uplynulého ročníku rakouské basketbalové ligy Raiffeisen Wels. Rada města schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 10 tisíc korun účelově určené na úhradu nákladů spojených s pronájmem městské sportovní haly v souvislosti s pořádáním třetího ročníku přípravného basketbalového turnaje.

Poskytnutí finanční dotace na pořádání místního kola „Her bez hranic 2014“

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Skrýchov bude 30. srpna 2014 pořádat místní kolo „Her bez hranic 2014“, které se uskuteční v místní části Dolní Skrýchov na louce pod dětským hřištěm. Vítězné družstvo bude zastupovat právě Dolní Skrýchov v soutěži „Hry bez hranic 2014“ mezi jednotlivými místními částmi, které se uskuteční dne 20. září 2014 v Dolní Radouni. V této souvislosti rada města schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 1 500 korun na částečné pokrytí nákladů spojených s materiálně technickým zabezpečením místního kola „Her bez hranic“, které se uskuteční v místní části Dolní Skrýchov dne 30. srpna 2014.

Zdravý životní styl na kolečkách

Druhá základní škola se zapojí do projektu „Zdravý životní styl na kolečkách“, který je podporovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Ve spolupráci s Novohradskou občanskou společností se projektu zúčastní cca 20 základních škol na území ČR. Základní škola obdrží finanční příspěvek na vybavení pro in-line (brusle, chrániče, helmy), na mzdové náklady pro koordinátora školy (asistence při lekcích in-line, seminářích o zdravé výživě a další aktivity) a na režijní náklady. V základní škole bude ve školním roce 2014/15 probíhat zájmová aktivita pro dvě věkové skupiny žáků (žáci 1. a 2. stupně), v rámci které se pod vedením instruktora budou věnovat všeobecné kondiční přípravě a výcviku dovedností v jízdě na kolečkových bruslích. Dále budou pro žáky i pedagogické pracovníky školy uspořádány semináře se zaměřením na zdravý životní styl a zdravou výživu. V rámci tohoto projektu proběhnou ve škole také lekce dopravní výchovy s důrazem na bezpečnost cyklistů a in-line bruslařů na veřejných komunikacích. V této souvislosti rada souhlasila s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Základní školou Jindřichův Hradec II, Janderova a Novohradskou občanskou společností Nové Hrady v rámci projektu „Zdravý životní styl na kolečkách“.

Rozdělení mimořádných dotací v sociální oblasti pro rok 2014

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec přidělilo z příjmů z hazardu částku 150 tisíc korun pro organizace působící v sociální oblasti. Rada města nyní po projednání schválila způsob přidělení mimořádných dotací pro sociální oblast v roce 2014 takto: 100 tisíc korun organizacím, které jsou v Registru poskytovatelů sociálních služeb, přičemž přidělení dotací se bude řídit platnými Pravidly pro přidělování účelových dotací pro poskytovatele sociálních služeb. V této souvislosti rada schválila vyhlášení grantových výzev pro přidělení mimořádných účelových dotací pro poskytovatele sociálních služeb na Protidrogové poradenství, primární prevence, odborné sociální poradenství, Provoz chráněného bydlení, Provoz sociálně-informačního centra, Sociálně-terapeutická dílna. Dále rada schválila poskytnutí dotací ve výši 50 tisíc korun doprovodným organizacím působící v sociální oblasti, přičemž přidělení dotací se bude řídit platnými Pravidly pro poskytování dotací v sociální oblasti z rozpočtu města Jindřichův Hradec.

Vyhlášení grantové výzvy Noclehárna

V rozpočtu města pro rok 2014 v položce odboru sociálních věcí jsou zahrnuty finanční prostředky na poskytnutí dotací subjektům poskytující sociální služby. V současné době zbývá v rozpočtu částka 100 000 Kč, která je určena na podporu sociální služby Noclehárna a je s ní počítáno jako s rezervou pro druhé pololetí roku 2014. Rada města schválila vyhlášení grantové výzvy pro rok 2014 na podporu sociální služby Noclehárna v souladu s Pravidly pro přidělování účelových dotací pro poskytovatele sociálních služeb na částku 50 tisíc korun, přičemž zbývajících 50 tisíc korun bude ponecháno v rezervě pro mimořádné okolnosti na konec roku 2014.

Text: Karolína Průšová

Nejnovější články

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L

Zubní pohotovost

Miloslav L

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L