Aktuálně

O čem rozhodovali radní 24. ledna 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 24. ledna 2018 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).

  • Zadání veřejné zakázky „Vyvážecí traktor“
zámek jindřichův hradec ilustrační
Ilustrační foto

Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu – Pořízení vyvážecího traktoru pro Služby města Jindřichův Hradec uchazeči LESNICKÁ OBCHODNÍ. Hořovice za cenu 1 920 000 Kč bez DPH. Jedná se o dodávku 1 ks vyvážecího traktoru, který bude sloužit ke svozu dřeva z městských lesů.

Návrh zadání veřejných zakázek

  • Oprava střechy objektu č.p. 174/I

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky Oprava střechy objektu č.p. 174/I. Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajícího střešního pláště, výměna krovu, nová plechová střešní krytina, obnova hromosvodu a oprava omítek bočních stěn a restaurování sochařské výzdoby na balustrádě v průčelí domu. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 500 tis. Kč bez DPH a termíny realizace jsou září až prosinec 2018.

  • Oprava ohradní zdi západního dvora jezuitské koleje

Jindřichohradečtí radní schválili návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava ohradní zdi západního dvora jezuitské koleje. Předmětem veřejné zakázky je oprava omítek ohradních zdí v prostoru parkoviště západního dvora areálu jezuitské koleje včetně doplnění krytiny na vrchní části zdí. Podkladem pro zadání je popis požadovaných prací a výkaz výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 350 tis. Kč bez DPH a termíny realizace jsou duben až květen 2018.

  • Výměna povrchu víceúčelového hřiště a oprava opěrné zdi v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Předmětem zakázky je výměna povrchu víceúčelového hřiště v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692. Rozměr hřiště 33,7 x 16,8 m. Stávající povrch je tvořen umělým trávníkem, který je opotřebovaný užíváním a nelze již řádně udržovat (výška neumožňuje vsypávat křemičitý písek, povrch klouže a stává se nebezpečným). Požadujeme výměnu povrchu za vpichovaný polypropylénový venkovní smyčkový koberec se zásypem křemičitým pískem. Koberec musí splňovat požadavky EN 15330, část 2, celková tloušťka povrchu 12 mm, hmotnost koberce minimálně 1,5 kg/m2, vlastní hmotnost smyček 1,15 kg/m2, množství zásypu cca 5 kg/m2. Koberec bude použit v šířce, která bude mít co nejméně spojů. Na hřišti budou vytvořeny obrysy hřišť na basketbal, volejbal, tenis a malou kopanou v rozdílných barvách dle doporučení jednotlivých sportovních svazů. Dále bude provedena oprava opěrné zdi odpovídající perlinkou a stěrkou, aby mohla být využívána jako cvičná zeď pro tenis. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na výměnu povrchu víceúčelového hřiště a oprava opěrné zdi v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692.

  • Výměna dlažby na chodbě v 1. NP v pavilonu U12 Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592

Předmětem zakázky je výměna dlažby na chodbě v 1. NP v pavilonu U12 Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592. Rozměr chodby 54,7 x 3,2 m. Stávající slinutá dlažba o rozměrech 100 x 100 mm je na mnoha místech uvolněná a vyboulená. Požadujeme sejmutí stávající dlažby, opravu podkladu a položení nové slinuté dlažby o rozměru 300 x 300 mm s dezénem dle výběru ředitelství školy, minimálně R 10, včetně soklu a opravy přilehlého olejového nátěru. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na výměnu dlažby na chodbě v 1. NP v pavilonu U12 Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592.

  • Návrh akcí započitatelných na úhradu nájemného pro rok 2018 – Služby města Jindřichův Hradec

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec provedení následujících akcí, jejichž náklady budou započteny na úhradu nájemného pro rok 2018 dle smlouvy o nájmu ze dne 30. 11. 2011 v platném znění:

– Rozšíření dětských šaten v plaveckém bazénu v částce do 100 000 Kč bez DPH
– Instalace protiskluzových prvků na schodiště v plaveckém bazénu v částce do 110 000 Kč bez DPH
– Dovybavení šaten bazénu profesionálními vysoušeči vlasů v částce do 85 000 Kč bez DPH
– Výměna bazénových mřížek v relaxačním bazénu a vířivkách v částce do 95 000 Kč bez DPH
– Výměna vjezdových vrat na zimním stadionu v částce do 60 000 Kč bez DPH
– Výměna osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v částce do 500 000 Kč bez DPH
– Výměna a doplnění vybavení posilovny na zimním stadionu v částce do 150 000 Kč bez DPH
– Výměna plynového kotle v kabinách na fotbalovém hřišti Vajgar v částce do 46 603 Kč bez DPH

  • Souhlas k podání žádosti

Dne 15. 11. 2017 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášena výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Výzva MAP II navazuje na projekt MAP I, který v území ORP Jindřichův Hradec zpracovává a administrativně zajišťuje MAS Česká Kanada o.p.s. (MAP J. Hradec bude dokončen 31. 1. 2018). Pro zpracování projektu MAP II bude opět vytvořen realizační tým, který bude tvořen zástupci MAS, ORP, ZŠ, MŠ, ostatních škol zvl. určení, rodičů, NNO a odborníků, kteří společně zpracovávají Místní akční plán rozvoje vzdělávání.

Žádost o dotaci na MAP II může podat ORP Jindřichův Hradec, mikroregion nebo MAS. Rozdíl je ve výši spolufinancování projektu. ORP a mikroregion mohou získat dotaci ve výši 95 % a 5 % uhradí ze svého. MAS má 100 % dotaci. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí 3.000.000,- Kč, maximální výše 8.000.000,- Kč + 100.000,- Kč za každé zapojené IZO. Je to vyšší částka, než byla u MAP I, a to z toho důvodu, že s touto výzvou je spojena i implementace „měkkých“ neinvestičních akcí. Minimální doba realizace projektu je 36 měsíců, maximálně 48 měsíců. Fyzická realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022.

Rada města po projednání udělila souhlas MAS Česká Kanada k podání žádosti o podporu z výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a ke zpracování Místního akčního plánu za území ORP Jindřichův Hradec.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města