14.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 29. března 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 29. března 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

 • Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění MHD v J. Hradci a jeho místních částí

Obrazem: Listopadový Hradec od AmálieRada města po projednání schválila uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění MHD v J. Hradci a jeho místních částí uzavřené mezi dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s. a objednatelem Města Jindřichův Hradec, kterým se mění příloha č. 1 vymezení linek a spojů – výlukové jízdní řády a příloha č. 5 Tarif MHD J. Hradec.

Dodatek smlouvy č. 3 se týká změn přílohy č. 1 vymezení linek a spojů  – týká se výlukových jízdních řádů, z důvodu uzavírky ulice Václavská a to od 1. března 2017 do 31. května 2017, z tohoto důvodu bude nárůst dopravního výkonu o 4 245 km, který bude počítán jako základní cena na 1 km, který činí 36,68 Kč, celková částka činí cca 155 707 Kč.

Změna v příloze č. 5 – Tarif MHD se týká rodičů na mateřské, rodičovské dovolené, kdy k původnímu předplatnému jízdenky na 30 dnů za cenu 50 korun přibylo předplatné na 180 dnů za cenu 300 Kč. Dále se změnilo vysvětlení časové jízdenky na: dobu platnosti přestupní jízdenky je 40/90 minut od nástupu do 1. spoje. Ostatní části smlouvy budou nezměněné. Tato změna je požadována vedením města a občanů.

 • Nařízení města Jindřichův Hradec č. 2/2017 o vymezení místních komunikací nebo jejich částí v oblastech města Jindřichova Hradce k placenému stání silničních motorových vozidel

Město Jindřichův Hradec se rozhodlo, že umožní občanům platit parkovné (na placených parkovištích v místech parkovacích automatů) pomocí systému elektronických peněz Sejf. Na základě této skutečnosti byla uzavřena smlouva o využívání systému elektronických peněz Sejf a firmou GLOBDATA. V nařízení města Jindřichův Hradec č. 2/2016 o vymezení místních komunikací nebo jejich částí v oblastech města Jindřichova Hradce k placenému stání silničních motorových vozidel bylo proto nutno upřesnit v čl. 3 způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení. Taktéž bylo nutno do tohoto nařízení zahrnout placení pomocí závorového systému. Vzhledem k lepší přehlednosti bylo zrušeno původní nařízení v celém rozsahu a rada města schválila vydání nového Nařízení města Jindřichův Hradec č. 2/2017 o vymezení místních komunikací nebo jejich částí v oblastech města Jindřichova Hradce k placenému stání silničních motorových vozidel.

Zadání veřejných zakázek malého rozsahu

 • Oprava komunikace Buk – Políkno – Zpracování projektové dokumentace

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – Oprava komunikace Buk – Políkno společnosti WAY project, Jindřichův Hradec za cenu 138 500 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové opravy místní komunikace z Buku k silnici J. Hradec – Políkno. Povrch komunikace je na hranici životnosti, projíždí po ní autobusy MHD. Ve vhodných úsecích může dojít k rozšíření vozovky.

 • Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – Pražská – Gymnazijní – Zpracování projektové dokumentace

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – Pražská – Gymnazijní společnosti WAY project, Jindřichův Hradec za cenu 74 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce křižovatky ulic Miřiovského – Pražská – Gymnazijní zejména s ohledem na provoz chodců ve směru od Zbuzan do města (zkrácení přechodu přes vyústění ulice Gymnazijní).

 • Hřiště discgolf – rozšíření

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Hřiště discgolf – rozšíření společnosti HEPA group Praha za cenu 297 109 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je rozšíření hřiště pro discgolf v prostoru Mertových sadů o dalších 9 odhozišť a cílových prvků. V současné době má stávající hřiště rovněž 9 úseků, rozšířením na 18 bude mít hřiště parametry pro vrcholné turnaje. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačeným umístěním nových prvků. Termíny realizace jsou 10. dubna až 12. května 2017.

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu

 • Oprava dlažby ochozu plaveckého bazénu

Předmětem veřejné zakázky je oprava dlažby ochozu plaveckého bazénu z důvodu opakovaného praskání stávajících dlaždic. Bude provedeno odstranění stávající dlažby včetně vrstev lepidel, srovnání podkladu, obnova vodotěsné stěrkové izolace a pokládka nové dlažby odsouhlaseného typu vedením bazénu. Předpokládané náklady jsou 500 tisíc korun bez DPH. Předpokládaný termín realizace je polovina června až polovina července 2017 s tím, že dílčí termín zprovoznění průchodu ze šaten k relaxačnímu bazénu a na venkovní terasu bude do 30. června.

 • Oprava fasády a zateplení štítů ZŠ Janderova

Předmětem veřejné zakázky je oprava vnějších fasád a zateplení štítů objektu ZŠ Janderova včetně případné opravy klempířských prvků. Provedeno bude rovněž temperování okapových žlabů a svodů. Nátěr fasády bude obnoven ve stávající barevnosti. Předpokládaná hodnota zakázky je 2 200 tisíc korun bez DPH. Předpokládaný termín realizace je červen až polovina září 2017.

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu – zpracování projektových dokumentací

 • Zpracování projektové dokumentace – Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56/V

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavebních úprav bytového domu, spočívajících zejména v zateplení štítové stěny a střešního pláště, opravě střešní krytiny, opravě podlah teras a změny způsobu ohřevu TUV na centrální. Podkladem pro zadání bude popis požadovaného rozsahu řešení a požadavky na zpracování. Předpokládaná hodnota zakázky je 150 tisíc Kč bez DPH. Předpokládaný termín zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení do 29. září 2017.

 • Zpracování projektové dokumentace – Víceúčelový objekt Horní Žďár

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace výstavby jednopodlažního víceúčelového objektu pro kulturní a společenské využití v místní části Horní Žďár v místě stávajícího objektu určeného k demolici. Dispoziční požadavky byly zpracovány osadním výborem místní části. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením řešeného prostoru a dispoziční požadavky osadního výboru. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 200 tisíc korun bez DPH. Předpokládaný termín zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení je do 29. září 2017.

 • Likvidace dřeva z objektu zámeckého pivovaru

V dubnu 2017 má být zahájena akce Zabezpečovací práce – zámecký pivovar. Součástí této zakázky je mj. vyklizení objektu po požáru. Zejména v západním křídle objektu došlo k úplnému zničení konstrukce krovu a konstrukce horního dřevěného podlaží. Ohořelé prvky těchto konstrukcí jsou v objemu několika desítek m3 napadány na dosud zachované konstrukci nižšího podlaží. Podle zpracované projektové dokumentace budou tyto dřevěné prvky z objektu odstraněny a odvezeny na skládku. Z důvodu možné úspory nákladů za uložení na skládku rada města schválila zveřejnění nabídky města na poskytnutí ohořelých prvků dřevěných konstrukcí ze zámeckého pivovaru k využití na palivo včetně odvozu do 7 km zdarma na úřední desce městského úřadu, na webu města a v místních médiích.

Návrhy veřejných zakázek z odboru školství

 • Oprava šatnových boxů v 1. základní škole

Předmětem zakázky je oprava šatních boxů v šatnách Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Budou vyměněny poškozené drátěné výplně jednotlivých kójí za odolnější ze svařovaných sítí o průměru drátu minimálně 3,5 mm a velikosti ok maximálně 40 x 40 mm. Budou opraveny dveře do jednotlivých boxů (závěsy, zámky, rámy). Dvoje dveře budou provedeny jako zasouvací. Rámy i pletivo budou opatřeny nátěrem v barvě dle požadavku školy. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017. Předpokládaný termín realizace je 3. červenec až 21. červenec 2017. Předpokládané finanční náklady akce jsou 128 tisíc korun s DPH.

 • Oprava hygienického zařízení pro zaměstnance 3. mateřské školy J. Hradec III, Vajgar 594

Předmětem zakázky je oprava jednoho hygienického zařízení se šatnou a kabinetem pro učitelky v přízemí velkého dvoupodlažního pavilonu 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594. V rámci opravy bude provedena výměna zařizovacích předmětů (sprchového koutu, umyvadla a WC). Dále bude provedena oprava rozvodů vody, kanalizace, ÚT, VZT a elektro. Budou vyměněny obklady, dlažby a podlahová krytina. Pod dlažby a obklady bude provedena izolace proti vodě. V opravených místnostech budou provedeny malířské a natěračské práce. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017. Předpokládaný termín realizace je 3. červenec až 28. červenec 2017. Předpokládané finanční náklady akce jsou 200 tisíc korun s DPH.

 • Revitalizace školní zahrady 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

Předmětem zakázky je další etapa revitalizace školní zahrady 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120, odloučené pracoviště Sládkova 742. Dle zpracovaného projektu budou upraveny a doplněny herní prvky, konkrétně vlakové nádraží s pocitovým chodníčkem, pavouk, hřiště, rozhledna a hmyzí domeček s kopcem. Úpravy budou zahrnovat terénní úpravy a doplnění stávajících a vytvoření nových herních prvků, včetně jejich certifikace a vstupní revize. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017. Na výše uvedenou zakázku bylo požádáno o finanční prostředky z grantového programu Jihočeského krajského úřadu „Podpora školství. Kvalitní infrastruktura služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti. Opatření č. 2 Vybavení mateřských škol zřizovaných obcí a krajem učebními pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí, vybavení školních zahrad těchto mateřských škol“. Předpokládaný termín realizace je 30. června až 18. srpna 2017. Předpokládané finanční náklady akce jsou 750 tisíc korun s DPH.

 • Rekonstrukce školního hřiště v areálu 4. ZŠ

Předmětem zakázky je 1. etapa rekonstrukce školního hřiště Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592, která se bude týkat opravy povrchu tenisového kurtu a přilehlé tribuny s hygienickým a skladovým zázemím. V rámci zakázky bude posunuto oplocení, čímž vznikne regulérní hřiště na tenis o rozměru 38 x 19 m. Bude odstraněn stávající antukový povrch, který bude nahrazen betonovým podkladem s nástřikem finálního polyuretanového povrchu pro víceúčelové hřiště. Na nový povrch bude vyznačeno hřiště pro tenis, volejbal, malou kopanou a basketbal. Povrch stávající tribuny bude opraven a budou nainstalovány nové sedačky. Vnitřní část tribuny bude rekonstruována na šatnu s hygienickým zázemím a skladem. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017. Předpokládaný termín realizace je 23. června až 18. srpna 2017. Předpokládané finanční náklady akce jsou 1 milion korun s DPH.

 • Rekonstrukce školního hřiště v areálu 6. ZŠ

Předmětem zakázky je rekonstrukce školního hřiště Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54. V rámci rekonstrukce bude opravena běžecká dráha na 60 m, na kterou bude položen nový povrch s finálním polyuretanovým nástřikem pro lehkou atletiku. Bude opraveno doskočiště pro skok daleký včetně rozběhové dráhy. Stávající hřiště na míčové hry bude doplněno ochranným oplocením a bude na něm položen nový povrch splňující parametry pro víceúčelové hřiště. Dále bude opraven amfiteátr, kde budou opraveny stupně k sezení, doplněny sedačky odolné povětrnostním vlivům a plachtou zastíněný prostor jeviště. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017. Předpokládaný termín realizace je 20. června až 18. srpna 2017. Předpokládané finanční náklady akce jsou 1 900 tisíc korun s DPH.

 • Akce konané na letišti Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila akce konané na letišti Jindřichův Hradec za podmínky dodržení bezpečnostních, protipožárních a hygienických opatření stanovených platnými právními předpisy.

1. Tematická akce „Cvičení IZS“ dne 27. května 2017 – pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec.

2. Sportovně kulturní akce „JH SPRINT + TUNING“ ve dnech 28. července až 30. července 2017 – pořadatel Jiří Souček.

 • Zelený čtvrtek se zeleným pivem

Rada města po projednání schválila zábor veřejného prostranství Tomáši Brejchovi v parku pod Gymnáziem V. Nováka v Jindřichově Hradci ve čtvrtek 13. dubna 2017 v souvislosti s konáním akce „Zelený čtvrtek se zeleným pivem“. Zároveň rada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou. Akce bude pro veřejnost zdarma. Vystoupí regionální kapely (country, folk, dechovka) a bude se čepovat zelené pivo.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L