Aktuálně

O čem rozhodovali radní 5. dubna 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 5. dubna 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu

  • Oprava fasády hospodářského objektu a brány v areálu jezuitské koleje

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníPředmětem veřejné zakázky je oprava fasády hospodářského objektu a brány vjezdu do západního dvora jezuitské koleje včetně výměny dvou vrat do objektu a opravy stávajících oken. Oprava bude navazovat na akci zpevnění plochy dvora. Podkladem pro zadání bude popis prací s výkazem výměr. Na realizaci je přidělen grant Jihočeského kraje v částce 290 tis. Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  514 tis. Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace je 22. května až 21. července 2017.

  • Vyznačení cyklopiktogramů 1. etapa

Předmětem veřejné zakázky je vyznačení cyklopiktogramů na místních komunikacích v rozsahu projednaném dopravní komisí a schváleném radou města dle přiložené situace. Ulice Pražská – Miřiovského, Vídeňská, Jarošovská. Vyznačením cyklopiktogramů budou vytvořeny cyklokoridory v souladu se schválenou koncepcí cyklodopravy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 205 tis. Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace je 5. červen až 16. červen 2017.

  • Rekonstrukce kanalizací sídliště Pod Kasárny

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dešťové, splaškové a části jednotné kanalizace na sídlišti Pod Kasárny v celkové délce 1 956 m. Součásti je rovněž přeložka vodovodu v jedné z ulic, kde je uložen nad kanalizací. Rekonstrukce je nutná z důvodu netěsnosti jednotlivých řadů a občasného zaplavování suterénů rodinných domů. V koordinaci bude prováděna výměna plynovodů společnosti E.ON, která je plánována ve 2 etapách, ve stejném rozsahu 2 etap budou realizovány rovněž rekonstrukce kanalizací. V roce 2017 bude realizována 1. etapa (vyznačena v přiložené situaci podbarvením), v roce 2018 pak 2. etapa. V rozpočtu města na rok 2017 je zařazena částka 5 mil. Kč, tato částka bude vybranému dodavateli v roce 2017 uhrazena s tím, že v případě vyšších nákladů na 1. etapu bude rozdíl uhrazen v roce 2018 v návaznosti na 2. etapu. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 29 656 tis. Kč bez DPH. Předpokládané termíny realizace – 1. etapa 26. červen až 31. říjen 2017, dokončení 2. etapy 31. srpna 2018. Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky a souhlasila s jejím financováním z rozpočtu města pro rok 2018. Financování musí ještě schválit zastupitelstvo města.

Návrh veřejné zakázky z odboru školství

  • Rekonstrukce školní kuchyně 3. ZŠ

Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746. V rámci této rekonstrukce bude provedeno vybourání stávajícího povrchu podlah a obkladů a bude provedena nová izolace na upraveném základním betonu včetně částečné izolace stěn. Nově budou osazeny velkoplošné nerezové kanálové vpusti. Budou vyměněny přívody vody a elektrické rozvody. Nově bude řešeno mytí nádobí včetně tunelové myčky. Nově bude řešen výdej stravy a příjem použitého jídelního nádobí. Stávající gastro zařízení bude doplněno a nově rozmístěno v souladu s požadavky hygienických norem. Budou položeny nové dlažby a obklady splňující hygienické normy (oblé rohy u obkladů a podžlábky mezi dlažbou a obkladem). V místnostech školní kuchyně budou opraveny štukové omítky a provedena výmalba. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

V letošním roce byly původně ve školní kuchyni plánovány opravy vodorovných izolací a výměna dlažby a obkladů z důvodu několikaletého prosakování vody do sklepních prostor. Po provedeném stavebním průzkumu v rámci zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že stávající stav vyžaduje celkovou rekonstrukci školní kuchyně. Z těchto důvodů není v rozpočtu města pro letošní rok zařazená dostatečná finanční částka na tuto akci. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla plánovaná oprava školní kuchyně rovněž v mateřské škole Pod Kasárny 1019, navrhuje odbor školství v letošním roce provést rekonstrukci školní kuchyně ve 3. ZŠ a finanční prostředky určené na rekonstrukci školní kuchyně v mateřské škole použít na dofinancování akce v základní škole. Rekonstrukce školní kuchyně v mateřské škole bude zařazená do rozpočtu města na příští kalendářní rok. Z tohoto důvodu rada města souhlasila s provedením rozpočtového opatření takto:
– ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství, snížit položku Opravy a investice MŠ o 1 080 tis. Kč

– ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství, zvýšit položku Opravy a investice ZŠ o 1 080 tis. Kč

Rozpočtové opatření musí ještě schválit zastupitelstvo města.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít