10.2 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 5. dubna 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 5. dubna 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu

  • Oprava fasády hospodářského objektu a brány v areálu jezuitské koleje

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníPředmětem veřejné zakázky je oprava fasády hospodářského objektu a brány vjezdu do západního dvora jezuitské koleje včetně výměny dvou vrat do objektu a opravy stávajících oken. Oprava bude navazovat na akci zpevnění plochy dvora. Podkladem pro zadání bude popis prací s výkazem výměr. Na realizaci je přidělen grant Jihočeského kraje v částce 290 tis. Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  514 tis. Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace je 22. května až 21. července 2017.

  • Vyznačení cyklopiktogramů 1. etapa

Předmětem veřejné zakázky je vyznačení cyklopiktogramů na místních komunikacích v rozsahu projednaném dopravní komisí a schváleném radou města dle přiložené situace. Ulice Pražská – Miřiovského, Vídeňská, Jarošovská. Vyznačením cyklopiktogramů budou vytvořeny cyklokoridory v souladu se schválenou koncepcí cyklodopravy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 205 tis. Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace je 5. červen až 16. červen 2017.

  • Rekonstrukce kanalizací sídliště Pod Kasárny

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dešťové, splaškové a části jednotné kanalizace na sídlišti Pod Kasárny v celkové délce 1 956 m. Součásti je rovněž přeložka vodovodu v jedné z ulic, kde je uložen nad kanalizací. Rekonstrukce je nutná z důvodu netěsnosti jednotlivých řadů a občasného zaplavování suterénů rodinných domů. V koordinaci bude prováděna výměna plynovodů společnosti E.ON, která je plánována ve 2 etapách, ve stejném rozsahu 2 etap budou realizovány rovněž rekonstrukce kanalizací. V roce 2017 bude realizována 1. etapa (vyznačena v přiložené situaci podbarvením), v roce 2018 pak 2. etapa. V rozpočtu města na rok 2017 je zařazena částka 5 mil. Kč, tato částka bude vybranému dodavateli v roce 2017 uhrazena s tím, že v případě vyšších nákladů na 1. etapu bude rozdíl uhrazen v roce 2018 v návaznosti na 2. etapu. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 29 656 tis. Kč bez DPH. Předpokládané termíny realizace – 1. etapa 26. červen až 31. říjen 2017, dokončení 2. etapy 31. srpna 2018. Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky a souhlasila s jejím financováním z rozpočtu města pro rok 2018. Financování musí ještě schválit zastupitelstvo města.

Návrh veřejné zakázky z odboru školství

  • Rekonstrukce školní kuchyně 3. ZŠ

Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746. V rámci této rekonstrukce bude provedeno vybourání stávajícího povrchu podlah a obkladů a bude provedena nová izolace na upraveném základním betonu včetně částečné izolace stěn. Nově budou osazeny velkoplošné nerezové kanálové vpusti. Budou vyměněny přívody vody a elektrické rozvody. Nově bude řešeno mytí nádobí včetně tunelové myčky. Nově bude řešen výdej stravy a příjem použitého jídelního nádobí. Stávající gastro zařízení bude doplněno a nově rozmístěno v souladu s požadavky hygienických norem. Budou položeny nové dlažby a obklady splňující hygienické normy (oblé rohy u obkladů a podžlábky mezi dlažbou a obkladem). V místnostech školní kuchyně budou opraveny štukové omítky a provedena výmalba. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

V letošním roce byly původně ve školní kuchyni plánovány opravy vodorovných izolací a výměna dlažby a obkladů z důvodu několikaletého prosakování vody do sklepních prostor. Po provedeném stavebním průzkumu v rámci zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že stávající stav vyžaduje celkovou rekonstrukci školní kuchyně. Z těchto důvodů není v rozpočtu města pro letošní rok zařazená dostatečná finanční částka na tuto akci. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla plánovaná oprava školní kuchyně rovněž v mateřské škole Pod Kasárny 1019, navrhuje odbor školství v letošním roce provést rekonstrukci školní kuchyně ve 3. ZŠ a finanční prostředky určené na rekonstrukci školní kuchyně v mateřské škole použít na dofinancování akce v základní škole. Rekonstrukce školní kuchyně v mateřské škole bude zařazená do rozpočtu města na příští kalendářní rok. Z tohoto důvodu rada města souhlasila s provedením rozpočtového opatření takto:
– ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství, snížit položku Opravy a investice MŠ o 1 080 tis. Kč

– ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství, zvýšit položku Opravy a investice ZŠ o 1 080 tis. Kč

Rozpočtové opatření musí ještě schválit zastupitelstvo města.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L

Příměstské tábory Svět Fantazie 2023

Miloslav L

Charita hledá dobrovolníky do nemocnice a centra sociálních služeb

Miloslav L