Aktuálně

O čem rozhodovali radní 6. prosince 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 6. prosince 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Zadání veřejné zakázky

 • Městské televizní vysílání Jindřichův Hradec 2018-2019

zámek jindřichův hradec ilustračníRada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Městské televizní vysílání Jindřichův Hradec 2018 – 2019 dodavateli Jindřichohradecká televizní, Jindřichův Hradec za cenu 1 900 000 Kč včetně DPH s dobou nástupu na operativní jednání na výzvu zadavatele ke zdokumentování mimořádných událostí maximálně 30 minut od zadání požadavku. Předmětem byla výroba městského televizního programu – zpravodajství a pořadů a jejich odvysílání v podobě pravidelných televizních reportáží a pořadů.

 • Oprava mostu Nežárecká – zpracování projektové dokumentace

Usnesením RMě č. 602/22R/2017 bylo schváleno zadání zakázky Oprava mostu Nežárecká – zpracování PD společnosti PRIS s.r.o. Brno za cenu 258 000 Kč včetně DPH. Podkladem pro zadání byla zpracovaná diagnostika stávajícího stavu mostní konstrukce. Na základě zpracované diagnostiky, ve které byly navrženy varianty řešení opravy, předložil zpracovatel PD předběžné propočty nákladů na realizaci jednotlivých variant. Podle doporučení zpracovatele diagnostiky je nejvhodnější variantou úplná rekonstrukce mostu spočívající v sanaci spodní stavby a výměně nosné konstrukce včetně uložených inženýrských sítí. Tato varianta je doporučena zejména z důvodu nepřístupnosti vnitřních prostorů krabicových prvků nosné konstrukce, kde lze s ohledem na stav betonu a výztuže na vnější straně předpokládat rovněž rozsáhlou korozi výztuže a degradaci betonu z důvodu zatékání vody do konstrukce. Rada města po projednání schválila zpracování PD opravy mostu Nežárecká podle varianty C s výměnou nosné konstrukce a inženýrských sítí.

Zadání veřejné zakázky

 • Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce objektu veřejných WC, změna vnitřní dispozice, výměna veškerých instalací, obkladů, dlažeb a výplní otvorů a výměna vnějšího obkladu. Podkladem pro zadání byla zpracovaná PD s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech účastníkovi KOSTKA JH, Jindřichův Hradec za cenu 2 052 595 Kč bez DPH se lhůtou realizace 111 dnů. Od 11. 12. budou pro veřejnost ve stejném režimu otevřené veřejné WC na Staré radnici.

 • Uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění MHD v J. Hradci a jeho místních částí s dopravcem ČSAD J. Hradec

Rada města po projednání schválila uzavření dodatku č. 7 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících městskou hromadnou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec a jeho vybraných místních částí uzavřenou 31. 8. 2015 mezi dopravcem ČSAD J. Hradec a městem Jindřichův Hradec, kterým se mění příloha č. 1 Vymezení linek a spojů dle předloženého návrhu.

Dodatek smlouvy č. 7 se týká změny jízdních řádů, kterou se nahrazuje příloha č. 1 smlouvy – vymezení linek a spojů, ostatní části smlouvy budou nezměněné. Jízdní řády jsou upraveny z důvodu připomínek občanů, společností, změnou vlakových jízdních řádů na rok 2018, tak aby na sebe navazovaly. Současně jsou řešeny prázdninové jízdní řády, které budou jezdit pouze od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018. Většinou se tyto jízdní řády mění pouze ve zkrácené trase. Tyto úpravy se zpracovávaly z podkladů z roku 2017, kde bylo možno vidět, že některé spoje jsou neobsazené. Dále se zrušil jeden spoj z autobusového nádraží do Dolního Skrýchova ve 22:47 hod. z důvodu nevyužití cestujících. Návrhy jízdních řádů jsou přílohou materiálu. Na základě změn bude rozsah objednaného dopravního výkonu na rok 2018 předpokládán na 491 953 km. Tato změna jízdních řádů by měla být realizována s účinností od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018, což je též termín změny celostátních jízdních řádů.

 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hadec, Dotační programy města na rok 2018 a vyhlášení prvních výzev v rámci Dotačních programů města

Rada města po projednání souhlasila s „Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec“ podle předloženého návrhu a dále souhlasila s

 1. s „Dotačním programem města Jindřichův Hradec na podporu sportu“ a vyhlášením první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2018 podle upraveného návrhu

 2. s „Dotačním programem města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“ a vyhlášením první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2018 podle předloženého návrhu

 3. s „Dotačním programem města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti“ a vyhlášením první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2018 podle upraveného návrhu

 4. s Dotačním programem města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví a vyhlášením první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2018 podle předloženého návrhu

 5. s Dotačním programem města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti a vyhlášením první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2018 podle předloženého návrhu

 6. se zněním vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace podle předložených návrhů

a požaduje materiál předložit zastupitelstvu města k projednání.

 • Návrh na stanovení výše odměn poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Dne 1. ledna 2018 vstoupí v účinnost nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále ÚSC), které stanoví nový systém odměňování členů zastupitelstev. Nařízení vlády navazuje na novelu zákona o obcích, která stanoví nový rámec odměňování členů zastupitelstev ÚSC a která je rovněž účinná od 1. ledna 2018. Změnou výše uvedeného nařízení vlády dochází ke zvýšení výše odměn členů zastupitelstva města cca o 16 % u neuvolněných členů a podle typu funkce v průměru cca o 100 % u neuvolněných členů. Nová právní úprava zachovává základní principy, kdy v příloze nařízení vlády jsou stanoveny částky pro uvolněné členy zastupitelstev a maximální možné částky pro neuvolněné členy zastupitelstev ÚSC. Rozšiřuje se počet velikostních kategorií obcí na 11 a výše odměn jsou stanoveny jednou částkou (tj. včetně původních příplatků podle velikosti obce). V novele zákona o obcích je stanovena možnost navýšit odměnu neuvolněným členům zastupitelstev, kteří jsou oprávněni k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství. Pro město velikosti od 20 001 do 50 000 obyvatel jsou stanoveny maximální částky v příloze uvedeného nařízení vlády (třetí sloupec tabulky). Tabulka je doplněna o dosavadní výše odměn (druhý sloupec) a o návrh na rok 2018 (čtvrtý sloupec), přičemž pro „oddávající“ je maximální částka stanovena v § 74 odst. 1 zákona o obcích*).

Funkce člena ZMě

Dosavadní výše měsíční odměny

Max. možná výše měsíční odměny

Navrhovaná měsíční odměna na rok 2018

n.v. č. 416/2016 Sb.

n. v. č. 318/2017 Sb.

Člen ZMě

965

2182

2000

Člen výboru/komise

2228

3637

3000

Předseda výboru/komise

2606

4365

4000

Člen RMě

2827

8729

8000

„oddávající“ člen ZMě*)

0

2000

2000

Je navrženo uvolněným členům zastupitelstva vyplácet nově stanovené měsíční odměny od 1. ledna 2018 v částkách zaokrouhlených na celé tisíce Kč uvedených v tabulce s tím, že při souběhu výkonu více funkcí se bude poskytovat odměna vyšší tak, jak tomu bylo doposud. Dále je navrženo zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou oprávněni k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství o 2000 Kč. Vzhledem k valorizaci výše odměn neuvolněných členů ZMě je navržena úpravu odměny členům výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, kteří nejsou členy ZMě z 200 Kč na 300 Kč za účast na zasedání daného výboru ZMě.

Rada města po projednání souhlasila se stanovením měsíčních odměn neuvolněným členům ZMě od 1. ledna 2018 takto:
členům Zastupitelstva města ve výši 2000 Kč,
členům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 3500 Kč,
předsedům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 4000 Kč,
členům Rady města ve výši 8500 Kč,
s tím, že při souběhu výkonu více funkcí člena ZMě se bude poskytovat odměna vyšší.

Dále rada souhlasila se zvýšením měsíční odměny neuvolněným členům ZMě, kteří jsou oprávněni k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství o 2000 Kč od 1. ledna 2018 a také souhlasila se stanovením odměny členům výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, kteří nejsou členy ZMě, ve výši 300 Kč za účast na zasedání daného výboru ZMě od 1. ledna 2018.

Tento materiál musí ještě projednat zastupitelstvo města.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít