Aktuálně

O čem rozhodovali radní 7. února 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 7. února 2018 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

 • Poskytnutí věcných darů členům okrskových volebních komisí

Jindřichův Hradec ilustračníV lednu 2018 se uskutečnila volba prezidenta republiky. První kolo proběhlo ve dnech 12. a 13. ledna 2018, a protože žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu ze všech platných hlasů, proběhlo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 druhé kolo volby. Podle § 60 zákona o volbě přísluší členům okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) zvláštní odměna za výkon funkce, jejíž výše byla do roku 2017 stanovena v prováděcí vyhlášce Ministerstva vnitra ČR č. 294/2012 Sb. Výše odměny byla stanovena členovi OVK na 1300 Kč, zapisovateli OVK na 1500 Kč a předsedovi OVK na 1600 Kč s tím, že v případě konání druhého kola volby prezidenta republiky se odměna všem zvyšuje o pouhých 200 Kč za výkon vysoce odpovědné funkce člena OVK v rozsahu cca 17 hodin.

Po naléhání obecních a městských úřadů z celé republiky přijalo MV ČR kompromisní variantu ve své vyhlášce č. 475/2017 Sb., která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 29. prosince 2017, tj. poslední pracovní den v roce 2017. Uvedenou vyhláškou se zvýšily odměny předsedům a zapisovatelům OVK o 500 Kč. Ostatním členům komisí ne.

Po projednání možného ocenění činnosti členů OVK vzešel návrh, aby město Jindřichův Hradec ze svého rozpočtu poskytlo věcné dary ve výši 500 Kč 106 členům OVK, kteří nebyli ve funkci předsedy nebo zapisovatele okrskové volební komise a kteří zajišťovali průběh hlasování a sčítání hlasů při volbě prezidenta republiky 2018 v obou kolech volby. V případě neúčasti člena OVK v jednom kole voleb by byl poskytnut věcný dar ve výši 200 Kč, což by se týkalo 5 členů OVK. Věcné dary v celkové hodnotě 54 tis. Kč by byly poskytnuty formou dárkových poukázek.

Rada města po projednání schválila poskytnutí věcných darů formou dárkových poukázek členům okrskových volebních komisí, kteří zajišťovali průběh hlasování a sčítání hlasů při volbě prezidenta republiky 2018 a kteří nepůsobili ve funkci předsedy nebo zapisovatele okrskové volební komise, z rozpočtu města Jindřichův Hradec v celkové výši 54 tis. Kč. V této souvislosti bude provedeno rozpočtového opatření č. 3/2018 takto:
– zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 19 položka „Volba prezidenta republiky“ o 54 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů v ORJ 20, část místní správa, položka ostatní platby za provedenou práci o 54 tis. Kč


Zadání veřejných zakázek

 • Obnova rybníku na pozemku p.č. 38 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce

Předmětem zakázky je odstranění sedimentů, rekonstrukce hráze, vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu rybníku. Plošná výměra rybníku je 3 011 m2. Na akci je vydán příslib dotace z MZE ve výši 80 % uznatelných nákladů (bez odstranění sedimentů). Podkladem pro zadání byla zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Obnova rybníku na pozemku p.č. 38 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce účastníkovi zadávacího řízení Milan Sobek Kunžak za cenu 666 000 Kč bez DPH.

 • Obnova rybníku na pozemku p.č. 58 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce

Předmětem zakázky je odstranění sedimentů, rekonstrukce hráze, vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu rybníku. Plošná výměra rybníku je 4 015 m2. Na akci je vydán příslib dotace z MZE ve výši 80 % uznatelných nákladů (bez odstranění sedimentů). Podkladem pro zadání byla zpracovaná PD s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Obnova rybníku na pozemku p.č. 58 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce účastníkovi zadávacího řízení Milan Sobek, Kunžak za cenu 777 000 Kč bez DPH.


Návrh zadání veřejných zakázek

 • 4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády – 1. etapa pavilon U 10

Předmětem veřejné zakázky je výměna oken, náhrada meziokenních vložek vyzdívkami, nátěr fasády, klempířské prvky, oprava bočního vstupu do objektu a dodávka zatemňovacích rolet. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Podrobnosti řešení a termíny realizace byly dohodnuty s vedením školy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 172 tis. Kč bez DPH a termín realizace 4. červen 2018 až 24. srpen 2018 s dílčím termínem ukončení prací v interiéru do 12. srpna 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

 • Zpracování projektové dokumentace – Napojení vodovodu Dolní Radouň na městskou soustavu

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace napojení vodovodu v místní části Dolní Radouň na městskou soustavu. Úvodní částí zakázky bude zpracování studie variant tras a míst napojení včetně ověření realizovatelnosti, zejména souhlasů vlastníků pozemků dotčených trasou, následně budou zpracovány jednotlivé stupně projektové dokumentace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 200 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace: studie variant do 14. května 2018. Rada města schválila návrh zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.

 • Zpracování projektové dokumentace – Stezka pro chodce a cyklisty na sídlišti Hvězdárna za MŠ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace trasy stezky pro chodce a cyklisty za areálem 5. mateřské školy, která byla navržena ve studii cyklistického propojení sídliště Hvězdárna s lokalitou u Lišného dvora. Trasa v budoucnosti naváže na obnovený most u Lišného dvora, na který je již rovněž projektová dokumentace rozpracována. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 100 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace: projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do 15. června 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – Stezka pro chodce a cyklisty na sídlišti Hvězdárna za mateřskou školou.

 • Restaurování kovového kříže s kovanými doplňky na hřbitově u kostela sv. Václava

Předmětem veřejné zakázky je kompletní restaurování kovového kříže včetně soklu na náhrobku M. Rezka na hřbitově u kostela sv. Václava. Tento kříž byl v roce 2017 prohlášen nemovitou kulturní památkou a na jeho restaurování bude podána žádost o dotaci z programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP. Kříž je v současné době silně zkorodovaný, porostlý břečťanem, jsou poškozené nebo i chybí některé zdobné prvky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 171 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou červenec až říjen 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Restaurování kovového kříže s kovanými doplňky na hřbitově u kostela sv. Václava.


Návrh na dodavatele veřejné zakázky

 • Oprava střechy nad pavilonem S3 Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Zakázka bude zahrnovat opravu střechy nad pavilonem školní kuchyně (rozměr střechy pavilonu 18600 x 36930 mm). V současné době je střecha kryta Sarnafilem, který v důsledku pronikání chemikálií z modifikovaných pásů degraduje, tvrdne a praská. Vzniklými trhlinami dochází k průniku dešťové vody do konstrukce a stropu a k zatékání. V rámci opravy bude doplněna nová separační vrstva a zateplení polystyrenem. Bude položena nová folie. Dále bude provedena výměna atikových plechů, oprava vnitřních okapových svodů a bleskosvodů. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky z Odboru školství na opravu střechy školy nad pavilonem S3 Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 firmě EKISYS Jindřichův Hradec za cenu 418 248,60 Kč včetně DPH s lhůtou realizace 33 dnů.

 • Rekonstrukce školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54

Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54. V rámci této rekonstrukce bude provedeno vybourání stávajícího povrchu podlah a obkladů, bude provedena nová izolace na upraveném základním betonu včetně částečné izolace stěn. Nově budou osazeny velkoplošné nerezové kanálové vpusti. Budou vyměněny přívody vody a elektrické rozvody. Nově bude řešen úsek mytí nádobí včetně tunelové myčky o dostatečné kapacitě. Stávající gastro zařízení bude doplněno a nově rozmístěno v souladu s požadavky hygienických norem. Budou položeny nové dlažby a obklady splňující hygienické normy (oblé rohy u obkladů a podžlábky mezi dlažbou a obkladem). V místnostech školní kuchyně budou opraveny štukové omítky a provedena výmalba. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky z Odboru školství na rekonstrukci školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54 firmě RM-BAU Jindřichův Hradec za cenu 3 206 472,07 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 61 dnů.


Návrh veřejných zakázek z Odboru školství

 • Úprava dvora Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Předmětem zakázky je úprava vnitřního dvora Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160, která bude zahrnovat odvlhčení hlavní budovy školy, spojovací chodby a tělocvičny drenážním liniovým systémem se spádem 0,5 % s napojením do kanalizace, zadláždění části dvora pod přístřeškem v rozsahu 170 m² zámkovou dlažbou, vybudováním nových přístupových chodníků ze zámkové dlažby o ploše 44 m².  Vybudování přístřešku nad dlažbou s použitím ocelové nosné konstrukce s krytím membránovou plachtou PES HT 1100 Dtex s odpovídajícím kotvením a úchyty bude zahrnuto v rozpočtu na rok 2019. Nedílnou součástí zakázky je i úprava a zatravnění ostatních ploch, odstranění vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na úpravu vnitřního dvora Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160.

 • Rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu dílen Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746

Předmětem zakázky je rekonstrukce elektrických rozvodů v pavilonu dílen 3. základní školy. Dojde k natažení nových kabelových rozvodů od hlavního rozvaděče pavilonu k jednotlivým rozvaděčům v místnostech (samostatný rozvaděč dílny žáků a učitele, samostatný rozvaděč počítačové učebny). Bude provedeno rozdělení silové části na okruh zásuvkový a světelný a dojde k vybudování silového a datového rozvodu počítačů včetně jejich napojení na UPS. Dále bude nově proveden rozvod školního rozhlasu, jednotného času, telefonů a internetu. Bude zrekonstruováno osvětlení v souladu s ČSN 73 0580 v učebnách, kabinetech, ve společných prostorách, šatnách a skladech. Veškeré provedené rozvody budou zednicky zapraveny, místnosti budou nově vymalovány. Nedílnou součástí zakázky bude i vstupní revize, likvidace odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018. Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci elektroinstalace v pavilonu dílen Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746.


 • Vlajka pro Tibet

Rada města po projednání schválila připojení se města Jindřichův Hradec k akci „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2018 na budovu radnice v Klášterské ulici.


Užití znaku města

 • Klub historie letectví Jindřichův Hradec

Klub historie letectví Jindřichův Hradec bude během roku 2018 pořádat různé akce za podpory města Jindřichův Hradec. V této souvislosti bylo klubu schváleno užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech souvisejících s akcemi pořádajícími Klubem historie letectví od 1. února 2018 do 31. prosince 2018.

 • ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec

Základní umělecká škola se zapojila do projektu Akademie umění třetího věku. V této souvislosti bylo radou města schváleno užití znaku města na propagačních materiálech spojených s realizací tohoto projektu.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města