6.7 C
Jindřichův Hradec
1.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 8. března 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 8. března 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla – předložení žádosti do 57. výzvy IROP

Amálčina květnová fotoprocházkaOdbor rozvoje v současné době připravuje do 57. výzvy IROP projektovou žádost Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec. Výzva je zaměřena na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi). Ukončení příjmu žádostí: 14. 4. 2017. Maximální výše způsobilých výdajů je limitována částkou 20 000 000 Kč. Míra poskytnuté podpory činí 90 % z celkových způsobilých výdajů (EU dotace 85 %, státní rozpočet 5 %).

Rada města po projednání souhlasila s předložením projektové žádosti „Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla Jindřichův Hradec“ do 57. výzvy IROP v plném rozsahu, tj. včetně planetária a jeho realizací a spolufinancováním v potřebné výši v letech 2017 – 2019. Dále rada souhlasila se zajištěním spolufinancování provozu hvězdárny prof. Fr. Nušla Jindřichův Hradec v potřebné výši minimálně po dobu povinné udržitelnosti projektu, tj. po dobu pěti let od finančního ukončení projektu a požaduje předložit zastupitelstvu k rozhodnutí.

  • Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2017, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Rada města po projednání schválila Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2017, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD s účinností od 01. dubna 2017. Do přílohy tržního řádu týkající se tržních míst byla přidána dvě nová tržní místa pro prodej ovoce a zeleniny, a to na sídlišti Vajgar – přístřešek po zrušené autobusové zastávce před budovou společnosti Teplospol. Povolovacím orgánem bude finanční odbor městského úřadu, neboť se tržní místa nacházejí na účelové komunikaci. Dále dochází ke zvýšení počtu restauračních zahrádek o tři, kdy se na žádost provozovatelů do přílohy tržního řádu zapsaly nově tyto zahrádky: v ulici Svatojánská před objektem č.p. 157/I (CYKLOPENZION KASPER), v ulici Štítného před objektem č.p. 120/I (CUKRÁRNA SEN) a v ulici Nádražní před objektem č.p. 96/II (JANA MITASOVÁ). Celkový počet zahrádek tak dosáhne počtu 53.

  • Otevírací doba, ceník vstupného a rozšíření expozice pro rok 2017 – Výstavní dům Stará radnice

Rada města po projednání schválila návrh otevírací doby, ceník vstupného a rozšíření expozice pro Výstavní dům Stará radnice v roce 2017. Otevírací doba a ceník vstupného zůstává stejný jako v roce 2016. Při stanovení otevírací doby se pracovalo s časovým fondem všech zaměstnanců Výstavního domu Stará radnice. V roce 2017 budou současné expozice doplněny i o expozici umístěnou v prostorách městské galerie, kde bude v letošní sezóně umístěna výstava ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka se zaměřením na proměny náměstí Míru a Výstavního domu Stará radnice v průběhu času od konce 19. století do poloviny 20. století. K vidění zde budou historické fotografie a s nimi související historické předměty zachycující významné okamžiky odehrávající se na jindřichohradecké radnici a náměstí Míru. Expozice bude přístupna společně s ostatními prostory ve druhém a třetím podlaží budovy Výstavního domu Stará radnice na základě zakoupené vstupenky na pokladně ve druhém podlaží.

Zadání veřejné zakázky

  • Zabezpečovací práce zámecký pivovar

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Zabezpečovací práce zámecký pivovar společnosti WRAGET SB, Praha ve variantě II (odkoupení lešení) za cenu 3 622 830,31 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je vyklizení objektu zámeckého pivovaru od trosek po požáru a provedení provizorního zastřešení vyhořelých částí objektu tak, aby do doby rozhodnutí o jeho využití a zahájení prací na rekonstrukci nedocházelo k dalšímu poškozování konstrukcí. Provizorní zastřešení bude provedeno pomocí prostorové montované konstrukce s krytinou z trapézových plechů na západním křídle a zakrytím plachtou na jižním křídle, kde je částečně zachovaný krov. Předpokládaný termín realizace je 3. duben až 31. říjen 2017.

  • Rozmístění dotace pro Program regenerace MPR J. Hradec na rok 2017

Rada města po projednání souhlasila s rozmístěním státní dotace pro Program regenerace MPR J. Hradec na rok 2017, celkem 2 685tis. Kč takto:
a) 236 tis. Kč vlastníkovi domu čp.99/I, na opravu světlíků a fasády
b) 204 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 8/IV,na opravu oken, dveří a podlah
c) 95 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 163/I na opravu dlažby průjezdu
d) 110 tis. Kč vlastníkům domu čp. 138/I na opravu oken
e) 850 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 115-116/I na opravu fasád
f) 50 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 68/I na opravu fasády
g) 190 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 6/I na opravu oken
h) 840 tis. Kč římskokatolické farnosti – proboštství Jindřichův Hradec na opravu fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie
i) 110 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 66/I na opravu šindelové střechy

Dále rada souhlasila s poskytnutím příspěvku města vlastníkům památek na rok 2017 v celkové výši 500 tis. Kč takto:
a) 48 tis. Kč vlastníkovi domu čp.99/I, na opravu světlíků a fasády
b) 42 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 8/IV,na opravu oken, dveří a podlah
c) 20 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 163/I na opravu dlažby průjezdu
d) 26 tis. Kč vlastníkům domu čp. 138/I na opravu oken
e) 209 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 115-116/I na opravu fasád
f) 11 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 68/I na opravu fasády
g) 40 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 6/I na opravu oken
h) 80 tis. Kč římskokatolické farnosti – proboštství Jindřichův Hradec na opravu fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie
i) 24 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 66/I na opravu šindelové střechy

Rada souhlasila v případě získání další dotace z rezervy Programu regenerace umístění 300 tis. Kč vlastníkům domu čp. 138/I na restaurování sgrafit.

Materiál podléhá schválení zastupitelstva města.

  • Farmářské trhy

Rada města schválila povolení záboru veřejného prostranství společnosti Služby města Jindřichův Hradec na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci, v prostoru u fontány, k umístění prodejních stánků v souvislosti s konáním akce „Farmářské trhy“, v termínech 12. 5., 9. 6., 14. 7., 18. 8., 8. 9. a 13. 10. 2017, na ploše záboru 200 m2.

Návrh veřejné zakázky z odboru školství

  • Výměna podlahové krytiny v učebnách přírodopisu a zeměpisu 1. ZŠ

Předmětem zakázky je výměna podlahové krytiny v učebnách přírodopisu (uč. č. 59, rozměr 9,86 x 7,32 m, v učebně je stupínek) a zeměpisu (uč. č. 70, rozměr 8,2 x 7,2 m) v budově 1. ZŠ. Stávající krytina PVC bude odstraněna, bude opraven betonový podklad, nanesena vyrovnávací stěrka a položena nová PVC krytina s nášlapnou vrstvou minimálně 0,7 mm se stupněm zátěže 34., 43. Součástí zakázky je i likvidace staré krytiny a ostatního odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

Návrh na dodavatele veřejných zakázek z odboru školství

  • Dokončení regulace topení v budovách 1. mateřské školy, pracoviště Pod Kasárny 1019

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na dokončení regulace topení v budovách 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39, odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019 firmě VALEK PVT, Jindřichův Hradec za cenu 227 468,67 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 29 dnů. Předmětem zakázky je úprava topného systému v ostatních pavilonech 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019. V rámci prováděných úprav budou topná tělesa doplněna termostatickými ventily s hlavicemi a regulačními uzavíratelnými šroubeními. Tato škola ještě nemá provedenu regulaci topení v souladu s platnou legislativou. Veškeré mechanické práce budou provedeny bezjiskrovým způsobem, před zahájením prací bude provedeno zakrytí podlahových krytin a přilehlých stěn, aby nedošlo k jejich poškození. Budou vyměněny uzavírací a vypouštěcí kohouty a doplněna izolace rozvodů topení ve sklepních prostorách. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

  • Oprava střechy nad pavilonem U1 Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na opravu střechy školy nad pavilonem U1 Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 firmě EKISYS Jindřichův Hradec za cenu 372 655,80 Kč včetně DPH s lhůtou realizace 21 dnů. Zakázka bude zahrnovat opravu střech nad pavilonem U1 (rozměr střechy pavilonu U1 17,4 x 36,94 m). V současné době je střecha kryta Sarnafilem, který v důsledku pronikání chemikálií z modifikovaných pásů degraduje, tvrdne a praská. Vzniklými trhlinami dochází k průniku dešťové vody do konstrukce a stropu a k zatékání. V rámci opravy bude doplněna nová separační vrstva a zateplení polystyrenem. Bude položena nová folie. Dále bude provedena výměna atikových plechů, oprava vnitřních okapových svodů a bleskosvodů. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L