7.5 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 8. února 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 8. února 2017 sešli na své schůzi v pětičlenném počtu. Omluveni byli Jiří Pravda (ČSSD) a Bohumil Komínek (ČSSD).

  • Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2017 a návrhy na uzavření dohod s okolními obcemi o vytvoření společných školských obvodů spádových základních škol v J. Hradci
2 zš základní škola
2. ZŠ J. Hradec – ilustrační foto

Školský zákon (561/2004 Sb.) ukládá obcím, které zřizují více základních škol, povinnost stanovit školské obvody obecně závaznou vyhláškou. Školské obvody musí v souhrnu pokrýt celé území obce. Vydáním obecně závazné vyhlášky obec zřizující více základních škol určí podmínky pro plnění povinné školní docházky všem žákům na území obce tak, aby ředitel školy (a samozřejmě zákonný zástupce žáka) věděl, pro které žáky obce je daná základní škola spádovou školou. Žák ve spádovém obvodu základní školy má nárok na přijetí v dané základní škole. Zřizovatelům je rovněž uložena povinnost poskytnout ředitelům základních škol seznam dětí, které mají právo na přednostní umístění a které mají trvalý pobyt ve vymezeném školském obvodu.

Školský zákon stanoví každé obci povinnost zajistit podmínky pro plnění povinného základního vzdělávání dětí s místem trvalého pobytu na jejich území, tedy i těm, které základní školu nezřizují. Ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) předvídá v tomto případě dohodu obcí o vytvoření společného školského obvodu základní školy zřizované jednou z těchto obcí. Na základě této dohody mezi obcemi musí dojít k naplnění druhé části ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) školského zákona, a sice stanovení příslušných částí společných školských obvodů, a to obecně závaznými vyhláškami vydanými každou z dotčených obcí. V případě vytvoření společného školského obvodu vznikne i dětem s místem trvalého pobytu na území druhé obce právo na přednostní přijetí a děti budou přijímány do spádové základní školy za stejných podmínek jako děti s místem trvalého pobytu v obci, která je zřizovatelem základní školy.

Město Jindřichův Hradec splnilo povinnost stanovení školských obvodů vydáním obecně závazné vyhlášky č. 6/2008, která je platná od 1. 1. 2009. Vyhláška musí zahrnout celé území města a vzhledem k tomu, že současná vyhláška nezahrnuje nově pojmenované ulice ve městě, předkládáme návrh nové vyhlášky (rovněž došlo k aktualizaci výkladů MV ČR ke znění této vyhlášky).  Při přípravě aktualizovaného návrhu vyhlášky oslovil odbor školství po dohodě s vedením města starosty okolních obcí, se kterými dosud nebyla uzavřená dohoda o společném školském obvodu a na jejichž území mají trvalý pobyt děti navštěvující základní školy v J. Hradci. Základní školy ve městě Jindřichův Hradec navštěvuje celkem 623 dětí, které nemají trvalý pobyt na území našeho města, z toho 202 dětí má trvalý pobyt v obcích, se kterými již byla uzavřená dohoda a 203 dětí má trvalý pobyt v obcích, kde navrhujeme dohodu nově uzavřít. Na základě jednání se starosty okolních obcí vznikl aktualizovaný návrh na stanovení společných školských obvodů základních škol v J. Hradci. Tento návrh byl projednán s řediteli základních škol a ti s ním souhlasí. V případě, že některé obce nezajistí pro děti s trvalým pobytem na svém území plnění povinné školní docházky, dává zákon kompetenci rozhodnout o školském obvodu krajskému úřadu. Pro úplnost informace uvádíme obce, se kterými byla uzavřená dohoda již v předchozím období, jedná se o: 1. ZŠ – Dolní Žďár, Lodhéřov, 2. ZŠ – Hatín, Horní Skrýchov, Polště, Ratiboř, Roseč, 3. ZŠ – Kostelní Radouň, Rodvínov, Velký Ratmírov. Dále uvádíme obce, se kterými je dohoda navrhovaná nově: 1. ZŠ – Kačlehy, Bednáreček, Dolní Pěna, Horní Pěna, 4. ZŠ – Blažejov, Hospříz, 6. ZŠ – Lásenice. U stávajících dohod je rovněž navrhováno jejich nové znění podle stávající legislativy.

Účinnost obecně závazné vyhlášky o stanovení školských obvodů bude od  1. 4. 2017 a bude se týkat zápisu dětí do základních škol nastupujících ve školním roce 2017/2018. Termín zápisu k základnímu vzdělávání je rovněž nově stanoven zákonem v termínu od 1. do 30. dubna. V J. Hradci bude zápis ve všech základních školách dne 4. dubna 2017 od 14,00 hod. do 17,30 hod.

Rada města po projednání souhlasila s uzavřením Dohod o ukončení dohod o vytvoření společného školského obvodu uzavřených mezi městem Jindřichův Hradec a obcemi Dolní Žďár, Lodhéřov, Hatín, Horní Skrýchov, Polště, Ratiboř, Roseč, Kostelní Radouň, Rodvínov a Velký Ratmírov a dále souhlasila:

a) s uzavřením Dohod o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121 uzavřených mezi městem Jindřichův Hradec a obcemi Bednáreček, Dolní Žďár, Dolní Pěna, Horní Pěna, Kačlehy a Lodhéřov;

b) s uzavřením Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec a obcemi Hatín, Horní Skrýchov, Polště, Ratiboř a Roseč;

c) s uzavřením Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec a obcemi Kostelní Radouň, Rodvínov a Velký Ratmírov;

d) s uzavřením Dohod o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 uzavřených mezi městem Jindřichův Hradec a obcemi Blažejov a Hospříz;

e) s uzavřením Dohod o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54 uzavřených mezi městem Jindřichův Hradec a obcí Lásenice;

Rada města také souhlasila s Obecně závaznou vyhláškou města Jindřichův Hradec č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod základní školy a části školských obvodů základních škol zřízených městem Jindřichův Hradec a požaduje předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Návrhy veřejných zakázek z odboru školství

  • Rekonstrukce elektroinstalace v budově pavilonu 2. stupně 3. základní školy

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci elektroinstalace v pavilonu 2. stupně Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746. V rámci zakázky dojde k propojení novým kabelem mezi pavilony 1. a 2. stupně, natažení nových kabelových rozvodů od hlavního rozvaděče pavilonu k jednotlivým rozvaděčům na podlažích. Bude provedeno rozdělení silové části na okruh zásuvkový a světelný, vybudování silového a datového rozvodu počítačů včetně vybudování místnosti na server a rack. Dále bude opraven rozvod školního rozhlasu, jednotného času, telefonů a internetu. Bude zrekonstruováno osvětlení v souladu s ČSN 73 0580 v kabinetech, společných prostorách, šatnách a skladech. Veškeré provedené rozvody budou zednicky zapraveny. Nedílnou součástí zakázky bude i vstupní revize, likvidace odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

  • Oprava střechy školy nad pavilonem U1 5. základní školy

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na opravu střechy nad pavilonem U1 v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692. Zakázka bude zahrnovat opravu střech nad pavilonem U1 (rozměr střechy pavilonu U1 17,4 x 36,94 m). V současné době je střecha kryta Sarnafilem, který v důsledku pronikání chemikálií z modifikovaných pásů degraduje, tvrdne a praská. Vzniklými trhlinami dochází k průniku dešťové vody do konstrukce a stropu a k zatékání. V rámci opravy bude doplněna nová separační vrstva a zateplení polystyrenem. Bude položena nová folie. Dále bude provedena výměna atikových plechů, oprava vnitřních okapových svodů a bleskosvodů. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

  • Žádost o převzetí záštity – Klub historie letectví

Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad akcí Klubu historie letectví – besedou s brigádním generálem Emilem Bočkem, pilotem 310. čs. stíhací perutě RAF ve Velké Británii, která se bude konat v pátek 31. března 2017 v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L