Aktuálně

Izolační zeleň v Jindřichově Hradci

V souvislosti s neustále se zvyšující silniční dopravou, významně stoupá i znečištění ovzduší ve městě Jindřichův Hradec. Ministerstvo životního prostředí vydalo v roce 2016 opatření obecné povahy, které nařizuje provedení nezbytných opatření tak, aby došlo k dosažení imisních limitů dle zákona o ochraně ovzduší. 

Strom
ejaugsburg / Pixabay

Pro Jindřichův Hradec plyne povinnost, snížit imise do konce roku 2020 o 35 %. Město by tak v následujících letech mělo učinit taková opatření, která povedou k plnění imisních limitů. Jedním z možných opatření je posílení izolační funkce zeleně v okolí silnic v blízkosti sídlišť. Proto odbor životního prostředí zajistil zpracování projektových dokumentací na revitalizaci zeleně v Rezkově ulici a sídlišti U Nádraží. Stěžejním tématem obou projektů je zajištění maximálních ploch funkční zeleně, která bude plnit nejen funkci hygienickou, ale i funkci mikroklimatickou a estetickou. V obou případech nově navržené výsadby svou plochou převyšují množství stávající zeleně doporučené k odstranění. Oba projekty vypracovala zahradní architektka Ing. Markéta Roubíková. Kromě jiného můžou projekty sloužit i při ukládání náhradních výsadeb za odkácené dřeviny v případech, kdy žadatel o kácení nevlastní vhodný pozemek a souhlasil by s vysazením na pozemku vlastníka jiného, v tomto případě města J. Hradec. Touto formou by postupně docházelo k realizaci zmiňovaných projektů.

Návrh sadových úprav sídliště U Nádraží

Tento projekt řeší ošetření stávající zeleně a doplnění zeleně nové. Na lokalitě roste bezmála 500 vzrostlých stromů, které je nutné pravidelně ošetřovat tak, aby byla zajištěna nejen jejich bezpečnost, ale i jejich funkčnost a perspektiva. Projekt byl zpracován s ohledem na vlastnictví, kdy jsou řešeny pouze pozemky ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, ale i vedení inženýrských sítí, kterými je sídliště protkáno. Proto je zde navržena výsadba pouze 21 stromů (lípy, javory, platany, smrky, borovice) a jako alternativní řešení navrženo vytvoření tzv. předzahrádek, které jsou pro toto sídliště typické. Tyto prostory jsou navrženy jako nízkoúdržbové a esteticky zajímavé (dochan menší,tavolník japonský, borovice kleč, borovice bělokorá, kostřava modrá, levandule lékařská, aj.).

Návrh revitalizace zeleně – Rezkova ulice

V tomto projektu je řešena silniční zeleň podél celé Rezkovy ulice, tzn.od příjezdu do Jindřichova Hradce od Kardašovy Řečice, po kruhový objezd „Na Kuniferu“. Projekt je rozdělen, především z důvodu rozdílností různých úseků silnice, na 7 ploch – křižovatka u nádraží, zelený pás u autobusového nádraží, kruhový objezd – Lidl, stromořadí u hasičů, zeleň protihlukového valu, stromořadí u Hypermarketu Albert, protihluková zeleň u sídliště Vajgar. Každá tato plocha má navrženo nové ozelenění, které podpoří hygienickou a estetickou funkci. Např. prostor kolem světelné křižovatky ul. Nádražní a Rezkova, je nově navržen tak, aby působil především esteticky – výsadby půdopokryvné růže jsou lemovány např. jukou vláknitou, tavolníkem nízkým a ohraničeny tulipány. Prostor by se tak měl stát více reprezentativním a v každém ročním období zajímavým. Prostor podél autobusového nádraží je nově navržen tak, aby působil jako funkční bariéra mezi cestujícími a frekventovanou Rezkovou ulicí. Zde by mělo dojít k výsadbám souvislého keřového patra – kalina vonná, tavolník bílý, vajgélie, dřišťál. Specifická je protihluková zeleň u sídliště Vajgar, kde je navrženo kácení, ošetření stávajících dřevin i nové dosadby. Cena za realizaci (kácení, ošetření dřevin, nové výsadby a 3 letá následná péče) celého projektu je vyčíslena na 1 819 763,- Kč.

V současné době je vypsán dotační titul na podporu sídelní zeleně ze Státního fondu životního prostředí, kdy lze na realizaci získat podporu ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů. Dotace je však limitována maximální požadovanou částkou 150 000,- Kč. V této souvislosti rada města schválila podání žádostí o poskytnutí podpory z Národních programů SFŽP ČR a dále schválila také ukládání náhradních výsadeb v rozsahu projektových dokumentací na pozemky ve vlastnictví města J. Hradec.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec

Fullscreen Mode

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít