3.3 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

Jak na křížkování u komunálních voleb?

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se budou konat volby do Zastupitelstva města Jindřichův Hradec. V tomto termínu se rovněž uskuteční první kolo voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky.

Celkem 74 obcí z Jindřichohradecka je součástí senátního obvodu č. 15 se sídlem v Pelhřimově. Případné druhé kolo voleb do Senátu by proběhlo o týden později, tj. 17. a 18. října 2014.


volby_nahled


  • Průběh hlasování ve volbách do zastupitelstva města a do Senátu

Ve volbách do zastupitelstva města může volič hlasovat pouze ve volební místnosti pro volební okrsek, kde je přihlášen k trvalému pobytu, neboť tam je zapsán do stálého seznamu voličů. V těchto volbách není tedy umožněno hlasovat v jiných volebních místnostech na voličský průkaz. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky obdrží volič úřední obálku. Poté v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky upravený hlasovací lístek a úřední obálku vhodí před okrskovou volební komisí do volební schránky. Zde je nutné připomenout, že volič musí volit osobně a až na výjimečné a závažné důvody dané zákonem samostatně. U voleb do Senátu lze volit na voličský průkaz, ale pouze ve volebním okrsku nacházejícím se v daném senátním obvodu. Úřední obálky pro volby do Senátu budou barevně odlišeny, přičemž do úřední obálky vkládá volič jeden vybraný hlasovací lístek kandidáta, kterému dává hlas.


  •  Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev obcí může být jednostranný nebo oboustranný. Na oboustranném hlasovacím lístku ovšem volič ztrácí přehled o všech volebních stranách i jednotlivých kandidátech, proto byl pro volby do Zastupitelstva města Jindřichův Hradec připraven jednostranný hlasovací lístek, kde všech 9 volebních stran je uvedeno vedle sebe ve vylosovaném pořadí takto: Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, Česká pirátská strana a Strana zelených s podporou politického hnutí Změna, Občanská demokratická strana, ANO 2011, TOP 09, Volba pro město, Komunistická strana Čech a Moravy, Česká strana sociálně demokratická a SNK Evropští demokraté. Za každou volební stranu kandiduje 27 kandidátů, což odpovídá počtu členů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec stanovenému pro volební období 2014 – 2018. Celkově se tedy o přízeň voličů pro volby do Zastupitelstva města Jindřichův Hradec uchází 243 kandidátů.


  • Způsoby hlasování ve volbách do zastupitelstva města a do Senátu

Obecně jsou volby do zastupitelstev obcí jedinými volbami, v kterých jsou všechny volební strany a všichni kandidáti uvedeni na jediném hlasovacím lístku. Ve všech ostatních volbách jako jsou volby do obou komor Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu, volbě prezidenta republiky či voleb do zastupitelstev krajů, jsou každá volební strana nebo kandidát uvedeny na jediném hlasovacím lístku a volič dává jeden hlas jediné volební straně nebo kandidátovi, přičemž u většiny voleb (kromě Senátu Parlamentu České republiky a volbě prezidenta republiky) může tzv. preferenčními hlasy usilovat o změnu pořadí kandidátů na hlasovacím lístku. Ve volbách do zastupitelstev obcí se neuplatňují tzv. preferenční hlasy. Ve volbách do zastupitelstev obcí má volič možnost uplatnit tolik hlasů, kolik členů má volené zastupitelstvo příslušné obce, což pro město Jindřichův Hradec představuje ve volebním období 2014 – 2018 27 hlasů. Pokud volič dá hlas určenému kandidátovi, dává volič zároveň hlas volební straně, na jejíž kandidátní listině je daný kandidát uveden. A rovněž pokud volič volí volební stranu, dává volič zároveň hlasy jednotlivým kandidátům dané kandidátní listiny.


 

  • Ve volbách do zastupitelstev obcí může volič využít jeden ze tří možných způsobu hlasování:

 

1. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před volební stranou křížkem tu volební stranu, pro kterou hlasuje. Takto může označit pouze jednu volební stranu (tento způsob volby je podobný ostatním volbám). Když volič volí jednu volební stranu, dává tímto jeden hlas každému kandidátovi na této kandidátní listině. Má-li volební strana zcela naplněnou kandidátní listinu, uplatní takto volič všech 27 hlasů pro celou volební stranu. Pokud by volič označil křížkem více volebních stran, byl by hlasovací lístek neplatný, protože volič by uplatnil více hlasů, než mu přiznává volební zákon.

2. Ve volbách do zastupitelstev obcí má volič možnost volit (jako v jediných volbách) i jednotlivé kandidáty z více volebních stran, které nabízí daný hlasovací lístek. V Jindřichově Hradci je to celkem 243 kandidátů. Volič na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Takto může volič označit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, tzn., že může označit až 27 kandidátů. Potom volební strana získá tolik hlasů, kolik kandidátů volič označil na dané kandidátní listině. Označí-li volič méně kandidátů, je hlasovací lístek platný, pouze volič nevyužil zcela všechny své hlasy. Pokud by ovšem volič označil více kandidátů, byl by hlasovací lístek neplatný, protože volič by uplatnil více hlasů, než mu přiznává volební zákon.

3. Volič má dále možnost zkombinovat oba výše uvedené způsoby. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před volební stranou křížkem tu volební stranu, pro kterou hlasuje, a dále může označit další kandidáty z jiných volebních stran křížkem v rámečku před jmény kandidátů. Hlasy jsou pak započítány pro každého označeného kandidáta a do celkového počtu členů zastupitelstva jsou započítány hlasy pro kandidáty označené volební strany v pořadí tak, jak jsou uvedeni na kandidátní listině dané volební strany. Je nezbytné upozornit, že pokud volič dá hlas volební straně, respektuje pořadí kandidátů tak, jak ho navrhla volební strana, a hlasy nezískají kandidáti z kandidátní listiny od posledního místa směrem nahoru v počtu určeném volbou ostatních kandidátů. I v tomto způsobu volby nesmí volič označit více než jednu volební stranu ani více kandidátů než je členů voleného zastupitelstva, neboť při označení většího počtu volebních stran nebo kandidátů by byl hlasovací lístek neplatný.

U voleb do Senátu dává volič hlas jednomu z kandidátů tak, že vybere jeden hlasovací lístek kandidáta, kterému chce dát hlas. Tento hlasovací lístek nijak neupravuje. V případném druhém kole voleb do Senátu by volič vybíral pouze ze dvou kandidátů, kteří postoupili s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola voleb.


  • Jakým způsobem obdrží voliči hlasovací lístky

Hlasovací lístky musí být ze zákona doručeny voličům nejpozději tři dny před volbami. Spolu s hlasovacími lístky pro volby do zastupitelstva města budou doručeny voličům i sady hlasovacích lístků za jednotlivé kandidáty pro první kolo voleb do Senátu. Město Jindřichův Hradec se bude snažit doručit hlasovací lístky všem voličům nejpozději o víkendu týden před konáním voleb. Pokud se volič z nějakého důvodu k hlasovacímu lístku nedostane nebo ho nějakým způsobem znehodnotí, pak si bude moci vyzvednout hlasovací lístek před volbami na podatelně Městského úřadu Jindřichův Hradec a ve dnech voleb přímo ve volební místnosti, kde budou v dostatečném počtu k dispozici. Pro případné druhé kolo voleb do Senátu nebudou hlasovací lístky doručovány voličům, ale budou k dispozici přímo ve volebních místnostech.

Zdroj: Ing. Karel Přibyl, tajemník MěÚ J. Hradec

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L