-4 C
Jindřichův Hradec
5.02. 2023
Články

Město J. Hradec: Ve středu se uskuteční druhé zastupitelstvo města

Město Jindřichův Hradec vás zve na 2. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 26. listopadu 2014 v 16:00 hodin v sále KD Střelnice.

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise
3. Schválení předloženého programu
4. Návrh zřizovatele na volbu člena správní rady Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec
5. Návrh zakladatele na volbu členů správní rady MUZEA FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, o.p.s.
6. Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného rozpočtu
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Účetní odpis pohledávky firmy PJHSO s.r.o.
9. Návrh rozpočtového opatření č. 71/2014 – ORJ 38 Bytové hospodářství
10. Prodej pozemku p. č. 242/5, zahrada o vým. 261 m2, obec J. Hradec, k. ú. Dolní Skrýchov – realizace
11. Bezúplatný převod pozemku p.č. 820 v k.ú. Jindřichův Hradec (hřbitov u sv. Václava) – realizace
12. Majetkoprávní vypořádání pozemků – darování pozemků p.č. 2750/6, části p.č. 4314/1 a části p.č. 2708/2, k.ú. Jindřichův Hradec – záměr
13. Směna části pozemku p. č. 949 za část pozemku p. č. 4299/1, k. ú. J. Hradec – záměr
14. Prodej pozemku p. č. st. 938, k. ú. Otín u J. Hradce – záměr
15. Nabídka pozemku p. č.3642/6, obec i k. ú. Jindřichův Hradec
16. Uzavření Smlouvy o právu stavby na pozemku p.č. 3526/247 v J. Hradci
17. Uzavření Smlouvy o právu stavby na pozemku p.č.3526/580 v J. Hradci
18. Návrh na zřízení výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a volbu jejich předsedů a členů – materiál bude zaslán dodatečně
19. Návrh na stanovení výše odměn poskytovaných neuvolněným členům ZMě
20. Diskuse + interpelace členů ZMě
21. Závěr

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L