10.2 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 11. března 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 11. března 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Velikonoční veselice v Jindřichově Hradci

veseliceSpolek Civis novus bude ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec pořádat dne 4. dubna 2015 druhý ročník akce s názvem Velikonoční veselice. Akce bude zaměřena na oživení velikonočních tradic a stejně jako loni přinese návštěvníkům možnost aktivně se zapojit do velikonočních příprav (pletení pomlázek, zdobení perníčků, malování vajec atd.) a zároveň si výrobky odnést domů. Jarošovská krojová družina předá návštěvníkům své vědomosti o tradicích a celý den doplní hudební program k oslavě příchodu jara. V této souvislosti rada města schválila povolení záboru veřejného prostranství v parku u Muzea fotografie a moderních obrazových médií, užití znaku města na propagačních materiálech a bezplatné užití plakátovacích ploch ve vlastnictví města Jindřichův Hradec k výlepu propagačních materiálů vztahujících se k akci Velikonoční veselice.
Zahájení se uskuteční v 11.00 hodin, kdy vyjde průvod s řehtačkami z Muzea fotografie na náměstí Míru, kde bude zasazený strom Kraslicovník.

  • Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2015-2017

Radě města schválila Komunitní plán sociálních služeb obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec 2015-2017, který byl vytvořen v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec, podpořeného z Evropského sociálního fondu, jehož realizátorem je Centrum pro komunitní práci jižní Čechy. Na celý proces komunitního plánování dohlížela dvanáctičlenná Řídící skupina ze zástupců obcí, poskytovatelů a uživatelů služeb.
Vlastní plán připravili odborníci v 8 pracovních skupinách. V Jindřichově Hradci pracovaly odborné pracovní skupiny: Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Děti a mládež, Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Další pracovní skupiny pracovaly v obcích a byly zaměřeny územně: Kardašova Řečice, Nová Bystřice, Nová Včelnice, Strmilov.
Na začátku a na konci plánování proběhlo veřejné projednání, kde měli všichni možnost plán připomínkovat. Hlavním výstupem je vlastní Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2015-2017, dále byl vytvořen tištěný i interaktivní Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec 2015 a dílčí analýzy jako Analýza potřebnosti pobytového hospice, nebo Plán koncepce Bezbariérové město Nová Bystřice a další.
Poskytovatelé i veřejnost upozornili na řadu věcí, které je třeba ve fungování sociálních služeb zlepšit a změnit. Zásadní aktivity jsou: zřízení střediska výchovné péče, lůžkového hospice, rozvoj sociálního bydlení, nedostatek odborných lékařů, psychiatrů, odstranění bariér a další.
Komunitní plán sociálních služeb popisuje nutné aktivity vedoucí k tomu, aby zůstala zachována stávající nabídka sociálních a doprovodných služeb a aby byly doplněny ty nejnutnější chybějící služby. Vzhledem k současné situaci ve financování sociálních služeb tak nepopisuje optimální rozvoj, ale pouze minimální síť služeb.
Komunitní plán bude předložen zastupitelstvem města k projednání.

  • Obecně závazná vyhláška o odpadech

Rada města po projednání souhlasila se zněním Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jindřichův Hradec, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a požaduje předložit návrh této vyhlášky zastupitelstvu města ke schválení.
Nová vyhláška je vydaná v reakci na prosincovou vyhlášku ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Podle této vyhlášky má obec nově za povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Dále má nově za povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů kovů.

  • Vybavení staré radnice technikou

Předmětem veřejné zakázky je pořízení techniky nezbytné pro budoucí provoz galerie a výstavních expozic včetně zajištění administrativního chodu nové instituce. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Zpřístupnění a nové využití Staré radnice Jindřichův Hradec spolufinancovaného z ROP NUTS II JZ. Městská rada schválila zadání veřejné zakázky Vybavení objektu staré radnice č. p. 88/I technikou uchazeči ELZY servis Jindřichův Hradec za cenu 478 700 Kč bez DPH.

  • Obnova povrchu fotbalového hřiště na sídlišti Vajgar

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Obnova povrchu fotbalového hřiště na sídlišti Vajgar uchazeči SWIETELSKY stavební České Budějovice za cenu 5 879 621 Kč bez DPH se lhůtou realizace 82 dnů. Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce travnatého povrchu hřiště včetně podkladních vrstev, drenáží a zavlažovacího systému. Na exponovaných částech plochy je navržen hybridní trávník, který snižuje poškození travnatého povrchu. Po projednání se zástupci sportovních organizací bude vybudovaný nový sektor pro skok daleký, pro vrh koulí a rozběhová dráha pro hod míčkem.

  • Aktualizace Programu regenerace a rozmístění dotace a příspěvků města na akce obnovy památek v roce 2015

Rada města souhlasila s navrženou aktualizací Programu regenerace městské památkové rezervace Jindřichův Hradec 2008-2017 v platném znění, která spočívá v zařazení objektu čp. 48/I mezi Ostatní akce obnovy a v doplnění Postupné obnovy městského opevnění o opravu Nežárecké brány a zdí mezihradebního příkopu a dále souhlasila s rozmístěním státní dotace pro Program regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2015 – celkem 2120 tisíc Kč takto:
a) 92 tisíc Kč vlastníkovi domu čp. 48/I na opravu fasád
b) 65 tisíc Kč vlastníkům domu čp. 172/I na opravu sklepa a střechy
c) 101 tisíc Kč vlastníkovi domu čp. 142/I na opravu fasády
d) 47 tisíc Kč vlastníkům domu čp. 71/I na opravu fasády
e) 303 tisíc Kč vlastníkům domu čp. 100/I na opravu fasády
f) 42 tisíc Kč vlastníkům domu čp. 97/I na restaurování medailonu na fasádě
g) 260 tisíc Kč vlastníkovi domu čp. 152/I na opravu krovu a střechy
h) 52 tisíc Kč vlastníkovi domu čp. 98/I na opravu štítu, ostění okna, úžlabí a krytiny
ch) 259 tisíc Kč římskokatolické farnosti – proboštství Jindřichův Hradec na restaurování pěti vstupních dveří do kostela Nanebevzetí Panny Marie (pč. 1257, k. ú J. Hradec – bez čp.)
i) 300 tisíc Kč. Městu J. Hradec na opravu Nežárecké brány (pč. 1221 k. ú J. Hradec – bez čp.)
j) 200 tisíc Kč. Městu J. Hradec na opravu fasády muzea čp.19/I
k) 166 tisíc vlastníkovi domu čp. 163/I na restaurování kachlových kamen
l)233 tisíce Kč městu J. Hradec na opravy domu čp. 7/I

Rada také souhlasila s poskytnutím příspěvku města vlastníkům památek na rok 2015 – celkem 290 tisíc Kč takto:
a) 21 tisíc Kč vlastníkovi domu čp. 48/I na opravu fasád
b) 43 tisíc Kč vlastníkům domu čp. 172/I na opravu sklepa a střechy
c) 23 tisíce Kč vlastníkovi domu čp. 142/I na opravu fasády
d) 12 tisíc Kč vlastníkům domu čp. 71/I na opravu fasády
e) 90 tisíc Kč vlastníkům domu čp. 100/I na opravu fasády
f) 90 tisíc Kč vlastníkovi domu čp. 152/I na opravu krovu a střechy
g) 11 tisíc Kč vlastníkovi domu čp. 98/I na opravu štítu, ostění okna, úžlabí a krytiny

Materiál bude ještě předložený zastupitelstvu města k rozhodnutí.

  • Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Vzhledem k tomu, že do platného nařízení města byly zapracovány změny, kdy například v V Čl. III bod 5 byl změněný termín restaurační „předzahrádka“ na obecně obvyklejší název restaurační „zahrádka“ a jiné. Dále k některým změnám došlo také v příloze k tržnímu řádu, kdy byl novým tržním místem navržený parčík před zámkem s prodejem regionálních potravin, sortiment na tržním místě „Pod kaštany“ se rozšířil o prodej medu a celkový počet restauračních zahrádek se změnil na 48, schválila rada města z důvodu přehlednosti vydání nového Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2015 – TRŽNÍ ŘÁD s účinností od 1. dubna 2015.

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Restaurování náhrobků u kostela Nejsvětější Trojice

Předmětem veřejné zakázky je restaurování 10 poškozených náhrobků v areálu bývalého hřbitova, které jsou nemovitými kulturními památkami. Náhrobky budou vyzdviženy, případně vyrovnány, doplněny chybějící části a poškození a konzervovány dle restaurátorských návrhů. Akce bude uplatněna do dotačního programu ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP.

Nejnovější články

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L

Příměstské tábory Svět Fantazie 2023

Miloslav L

Charita hledá dobrovolníky do nemocnice a centra sociálních služeb

Miloslav L