Aktuálně

O čem rozhodovali radní 11. května 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 11. května 2016 sešli na své schůzi v pětičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011) a Stanislav Mrvka (ČSSD).

Návrh zadání veřejné zakázky

  • Revitalizace Husových sadů – 1. etapa, Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec, ilustrační. Foto: Onřej Pumpr
Jindřichův Hradec, ilustrační. Foto: Ondřej Pumpr

Předmětem řešení 1. etapy je revitalizace Husových sadů od Masarykova náměstí k ulici Kostelní. Předmětem veřejné zakázky je celková obnova zeleně, stávajícího vodního prvku, veřejného osvětlení, mobiliáře parku a částečně cestní sítě. Cestní síť bude na několika místech upravena nebo doplněna, betonové části budou nahrazeny kamennými prvky, bude doplněno stávající parkové osvětlení. Hlavní aleje budou obnoveny jako celek – výsadba dlouhověkých dřevin. Součástí zakázky je i dodávka nového mobiliáře. Vodní prvek bude tvořen zpevněnou plochou a řadou drobných vodotrysků. Součástí revitalizace je i vybudování přípojek vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, elektroinstalace a technologie vodního prvku. Součástí zakázky je i dokončovací a rozvojová péče, která bude probíhat po 3 roky od ukončení etapy, tj. do r. 6/2020.

Termíny realizace, zejména kácení dřevin, jsou v souladu se stanovisky orgánů ochrany životního prostředí (kácení povoleno od 15. 8. do 1. 11.). Během realizace bude mimo výkon technického dozoru probíhat i povinně biologický dozor.

  • Chodník do Radouňky podél silnice II/128, Jindřichův Hradec

Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku o šířce 2 metry po pravé straně komunikace II/128 a III/12833a směrem do Radouňky v celkové délce 238,8 m. Termíny realizace jsou navrženy v koordinaci se Správou a údržbou Jihočeského kraje, neboť v trase tělesa chodníku se nachází most přes Ratmírovský potok, který bude SÚS rekonstruovat v termínu od května do srpna 2016. Chodník do Radouňky je zařazený v rozpočtu ORJ 40 částkou 3 500 000 Kč. V případě, že Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásí ještě v polovině letošního roku 2. kolo příjmů žádostí do programu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (předpokládá se 6/2016), bude na spolufinancování této zakázky podána do výše uvedeného grantového programu žádost o poskytnutí dotace.

  • Rekonstrukce hygienických zařízení pro děti v objektu 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, odloučené pracoviště Vajgar 690

Předmětem zakázky je oprava hygienických zařízení pro děti u dvou tříd 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, odloučené pracoviště Vajgar 690. Zakázka bude zahrnovat změnu dispozice stávajících místností hygienických zařízení, výměnu a úpravu vodovodních, kanalizačních a elektrických rozvodů, výměnu a doplnění zařizovacích předmětů (dětských WC, umyvadel a sprchy), výměnu dlažeb a obkladů. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

  • Rekonstrukce hygienického zařízení pro děti v objektu 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594

Předmětem zakázky je oprava hygienického zařízení pro děti u jedné třídy 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594. Zakázka bude zahrnovat změnu dispozice stávajících místností hygienického zařízení, výměnu a úpravu vodovodních, kanalizačních a elektrických rozvodů, výměnu a doplnění zařizovacích předmětů (dětských WC, umyvadel a sprchy), výměnu dlažeb a obkladů. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

  • Příjem dotace z Jihočeského kraje

Město Jindřichův Hradec obdrželo od Jihočeského kraje oznámení o poskytnutí dotace na projekt Kolumbárium II. etapa ve výši 50 000 Kč. V únoru město Jindřichův Hradec uzavřelo Smlouvu o dílo s firmou STAVOJIH Jindřichův Hradec na realizaci této akce za cenu 1 331 006,80 Kč včetně DPH s termíny realizace 2. května 2016 do 6. června 2016.

  • Návrh na povolení výjimek z počtu dětí ve třídách mateřských škol v J. Hradci pro školní rok 2016/2017

Vyhláška o předškolním vzdělávání a vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných nastavuje nejnižší a nejvyšší počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol. Ve školském zákoně je zmocnění pro zřizovatele takto vyhláškou nastavené počty zvýšit až o čtyři. Pokud zřizovatel povolí vyšší než maximální počet stanovený vyhláškou, musí zajistit, aby toto zvýšení nebylo na újmu kvality vzdělávací činnosti, zároveň musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, rámcově stanovené v § 29 školského zákona. Konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí nebo žáků a pracovníků musí být uvedena ve školních řádech.

V případě mateřských škol v Jindřichově Hradci se jedná o žádosti o výjimky z maximálního počtu dětí. Rada města po projednání povolila v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., § 23, odst. 5, za předpokladu dodržení kvality vzdělávací činnosti a při splnění podmínek daných hygienickými normami výjimky z počtu dětí, stanovených vyhláškami č. 14/2005 Sb., ve třídách mateřských škol pro školní rok 2016/17 takto:

1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39: třída A – 25 dětí, třída B – 15 dětí (spec. třída – pro děti s kombinovanými vadami), třída C – 28 dětí, třída D – 15 dětí (spec. třída – pro děti se zrakovým postižením)

odloučené pracoviště – Pod Kasárny 1019: třída 1- 28 dětí, třída 2 – 28 dětí, třída 3 – 28 dětí

2. MŠ Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209:
třída A – 28 dětí, třída B – 28 dětí, třída C – 28 dětí, třída D – 28 dětí

odloučené pracoviště – Havlíčkova 175:
třída I – 28 dětí, třída II- 28 dětí, třída III – 15 dětí (spec. třída – pro děti s vadami řeči), třída IV- 15 dětí (spec. třída – pro děti s vadami řeči)

3. MŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 594:
třída B – 28 dětí, třída C – 28 dětí, třída D – 28 dětí, třída I – 28 dětí, třída II – 28 dětí

odloučené pracoviště – Vajgar 690:
třída A – 28 dětí, třída B – 28 dětí, třída C – 28 dětí,

4. MŠ Jindřichův Hradec II, Röschova 1120:
třída I – 28 dětí, třída II- 28 dětí, třída III – 28 dětí, třída IV- 28 dětí

odloučené pracoviště – Sládkova 742:
třída I – 25 dětí, třída II – 25 dětí

  • Nabídka na koupi nemovité kulturní památky – Starý pivovar

Rada města po projednání souhlasila s koupí pozemku p. č. 1211/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2904 m², jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec I, čp. 2, objekt občanské vybavenosti, obec i k. ú. Jindřichův Hradec od společnosti RBB INVEST Praha. Objekt je původní pivovar a jedná se o národní kulturní památku v centru I. zóny památkové ochrany. Materiál bude předložený zastupitelstvu města k rozhodnutí.

  • Změna organizační struktury Městského úřadu Jindřichův Hradec od 1. července 2016

Rada města po projednání schválila organizační strukturu odboru sociálních věcí Městského úřadu Jindřichův Hradec od 1. července 2016 podle předloženého návrhu s oddělením sociálních služeb a oddělením sociálně-právní ochrany dětí v celkovém počtu 19 zaměstnanců, tím dochází ke změně jednoho dočasného pracovního místa sociálního pracovníka na oddělení sociálně-právní ochrany dětí na trvalé pracovní místo.

Dále rada schválil organizační strukturu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův Hradec od 1. července 2016 podle předloženého návrhu s oddělením školství a oddělením služeb pro školy v celkovém počtu 14 zaměstnanců, tím dochází ke zřízení jednoho pracovního místa referenta personalistiky a vedení účetnictví na oddělení služeb pro školy.

Celkový počet zaměstnanců města Jindřichův Hradec zařazených do Městského úřadu Jindřichův Hradec bude tedy od 1. července 2016 171 zaměstnanců, z toho 4 administrativní místa a 3 místa obslužných činností.

  • Živý Hradec

Rada města schválila spolupráci města Jindřichův Hradec a spolku Civis novus na zajištění akce Multižánrový hudební festival Živý Hradec ve dnech 17. až 19. června 2016. V pátek 17. června 2016 bude program probíhat od 19:00 hodin v parku pod gymnáziem a ukončen bude ve 24:00 hodin. Na sobotu 18. června 2016 je naplánován hudební program od 14:00 hodin do 24:00 hodin, rovněž v parku pod gymnáziem. Na sobotním programu se podílí i občanské sdružení Proutek a mimo jiné zde bude prezentovat také Akci Cihla. Nedělní program bude probíhat od 16:00 hodin do cca 18:00 hodin v Husových sadech. Zde je program připravován ve spolupráci se ZUŠ Vítězslava Nováka. Rada města vzala na vědomí prodloužení doby živé hudební produkce v parku pod gymnáziem ve dnech 17. a 18. června 2016 do 24:00 s tím, že od 22:00 bude hudba nazvučená přiměřeně okolnímu prostředí.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města