Aktuálně

O čem rozhodovali radní 11. listopadu 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 11. listopadu 2015 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Bohumil Komínek (ČSSD).

  • Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání souhlasila s vydáním obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu bude ve výši 500 Kč a požaduje předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

(pozn. výše poplatku zůstává stejná jako v letošním roce)

  • Připomínky z veřejného projednání Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec

Rada města souhlasila s předloženou návrhovou částí Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec (SPRM) a požadovala její zveřejnění po dobu 15 dnů k veřejnému projednání a dále požadovala na základě veřejného projednání předložit návrhovou část znovu k projednání společně s doplněnou analytickou částí. Veřejnost měla možnost se v termínu mezi 13. až 27. říjnem 2015 na webových stránkách města seznámit s analytickou a návrhovou částí Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec a v tomto termínu k němu i podat připomínky a podněty. V tištěné podobě byl SPRM k dispozici na Informačním středisku a na odboru rozvoje městského úřadu.
Dne 27. října 2015 se konalo veřejné projednání dokumentu v Kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci za přítomnosti cca 30 občanů, 6 zastupitelů, vedení města, tajemníka úřadu a 14 pracovníků úřadu. K tomuto datu bylo podáno 13 připomínek prostřednictvím e-mailové pošty, 1 připomínka poštou a 1 připomínka telefonicky. V průběhu lhůty zveřejnění bylo již odpovězeno na připomínky, které svým charakterem k zařazení do SPRM nepřísluší.  Na veřejném projednání bylo též na dotazy a připomínky ihned reagováno ze strany vedení města.

Rada města po projednání vzala na vědomí připomínky a podněty z veřejného projednání návrhu Strategického plánu rozvoje města 2015 – 2020, souhlasila s jeho doplněnou analytickou částí a s upravenou a doplněnou návrhovou částí a požaduje předložit Strategický plán rozvoje města 2015 – 2020 k projednání zastupitelstvu města.

  • Regulační plán MPR Jindřichův Hradec

Pro Městskou památkovou rezervaci Jindřichův Hradec je zpracován regulační plán z roku 2006. Tento platný regulační plán byl zpracovaný v souladu s tehdy účinným stavebním zákonem. Nový stavební zákon zcela pozměnil proces pořizování, obsahové náležitosti územně plánovacích dokumentací a přinesl i další změny. Dle znění stavebního zákona územně plánovací dokumentace, tedy i regulační plány schválené před 1. 1. 2007 lze do 31. 12. 2020 podle stavebního zákona upravit jinak po tomto datu pozbývají platnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu „Regulační plány“. Tato výzva se týká regulačních plánů na území obce s rozšířenou působností, pořizovaných z vlastního podnětu a které nenahrazují územní rozhodnutí. Vzhledem k této výzvě a neaktuálnosti platného regulačního plánu rada města souhlasila s pořízením Regulačního plánu Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec z vlastního podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí. Dále souhlasila, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem ve věci Regulačního plánu MPR Jindřichův Hradec bude místostarosta Bohumil Komínek, a že v souladu se stavebním zákonem bude obecní úřad obce s rozšířenou působností pořizovat Regulační plán MPR Jindřichův Hradec, osobou pořizovatele bude Zbyněk Hartmann, referent odd. územního plánování a městský architekt a požaduje předložit zastupitelstvu města k projednání.

Platný regulační plán je zveřejněný na www.jh.cz v sekci Územní plán a regulační plán.

  • Jmenování pracovní skupiny „20 let partnerství mezi městy Jindřichův Hradec a Neckargemünd“

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 uplyne 20 let od uzavření smlouvy o partnerství s německým městem Neckargemünd a v zájmu obou partnerských měst je připomenout si a vzájemně oslavit toto výročí, byli pozváni v polovině října 2015 zástupci města Jindřichův Hradec do Neckargemündu, aby společně začali plánovat oslavy na rok 2016. Předběžně byly stanoveny termíny, ve kterých oslavy proběhnou, a to v Jindřichově Hradci ve dnech 3. až 5.  června 2016 a v Neckargemündu ve dnech 23. až 25. září 2016. Z důvodu, že oslavy budou programově i organizačně náročné, vyplynula z jednání nutnost jmenovat pracovní skupinu, která by průběh oslav koordinovala. Rada města jmenovala pracovní skupinu k zajištění oslav partnerství, které se uskuteční v obou městech v roce 2016, ve složení: Stanislav Mrvka, Sabina Langerová, Miloslav Vokáč, Jaroslav Pikal, Radim Staněk, Karolína Průšová, Jana Říhová, Marie Kublová.

  • Úprava půjčovní doby pro veřejnost – Městská knihovna (pobočka Vajgar)

Jedná se o plánované rozšíření na pobočce Vajgar o jednu hodinu s platností od 1. ledna 2016, a to pondělky do 18:00 hodin (stávající půjčovní doba na pobočce jsou pondělky do 17:00 hodin). V ostatním zůstávají termíny půjčovní doby pro veřejnost beze změny. Rada města po projednání schválila stanovení půjčovní doby pro veřejnost v Městské knihovně Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2016.

Úprava je v příloze označena červeně.

  • Partnerství mezi městy Jindřichův Hradec a Krasnoufimsk (Ruská federace)

Na základě uzavřeného partnerství Jihočeského kraje a Sverdlovské oblasti (Ruská federace) dle Dohody mezi Jihočeským krajem (Česká republika) a vládou Sverdlovské oblasti (Ruská federace) o obchodně-ekonomické a vědecko-technické a humanitární spolupráci, která byla podepsána 24. listopadu 2014 v Jekatěrinburgu, bylo město Jindřichův Hradec osloveno s nabídkou partnerství z městského okresu Krasnoufimsk. Na základě této skutečnosti došlo v Jindřichově Hradci v měsíci září 2015 k setkání starostů obou měst. Po vzájemném představení obou měst (historie, současnost, zajímavosti, kulturní a společenský život, zeměpisná poloha a příroda) byly naznačeny 3 úrovně vzájemné spolupráce. Jednak v oblasti kultury, sportu, podpory cestovního ruchu, školství a mládeže, jednak v oblasti podpory projektů hospodářských a ekonomických subjektů sídlících na území obou měst a dále pak v oblasti humanitární spolupráce. Rada města po projednání souhlasila s uzavřením Dohody mezi městským okresem Krasnoufimsk (Sverdlovská oblast) a městem Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj) o partnerství v oblasti rozvoje obchodně-ekonomické a humanitární spolupráce a požaduje předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání.

  • Poskytnutí mimořádné dotace

Centrum české historie plánuje na podzim letošního roku odhalit na Masarykově nádraží v Praze pamětní desku Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům, vyhnaným v roce 1938 henleinovci z našeho pohraničí (transportní vlaky s uprchlíky směřovaly z velké části právě na toto nádraží). Do vnitrozemí bylo tehdy nuceno uprchnout více než 370 000 lidí. Zatímco poválečný odsun německého obyvatelstva je dnes v médiích pravidelně připomínán, osudy lidí vyhnaných často za dramatických okolností z našeho pohraničí upadají spíše v zapomnění. Smyslem odhalení pamětní desky je tedy tyto události připomenout a bez rozdílu národnosti uctít památku těch, kteří našli odvahu postavit se nacismu, nebo se stali jeho obětí. V této souvislosti rada města po projednání schválila poskytnutí mimořádné dotace Centru české historie, Praha 6 ve výši 2 000 Kč účelově určené na náklady spojené s výrobou a instalací Pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům, vyhnaným v roce 1938 henleinovci z našeho pohraničí. Deska bude odhalena na Masarykově nádraží v Praze.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města