Aktuálně

O čem rozhodovali radní 11. listopadu 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 11. listopadu 2015 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Bohumil Komínek (ČSSD).

  • Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání souhlasila s vydáním obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu bude ve výši 500 Kč a požaduje předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

(pozn. výše poplatku zůstává stejná jako v letošním roce)

  • Připomínky z veřejného projednání Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec

Rada města souhlasila s předloženou návrhovou částí Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec (SPRM) a požadovala její zveřejnění po dobu 15 dnů k veřejnému projednání a dále požadovala na základě veřejného projednání předložit návrhovou část znovu k projednání společně s doplněnou analytickou částí. Veřejnost měla možnost se v termínu mezi 13. až 27. říjnem 2015 na webových stránkách města seznámit s analytickou a návrhovou částí Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec a v tomto termínu k němu i podat připomínky a podněty. V tištěné podobě byl SPRM k dispozici na Informačním středisku a na odboru rozvoje městského úřadu.
Dne 27. října 2015 se konalo veřejné projednání dokumentu v Kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci za přítomnosti cca 30 občanů, 6 zastupitelů, vedení města, tajemníka úřadu a 14 pracovníků úřadu. K tomuto datu bylo podáno 13 připomínek prostřednictvím e-mailové pošty, 1 připomínka poštou a 1 připomínka telefonicky. V průběhu lhůty zveřejnění bylo již odpovězeno na připomínky, které svým charakterem k zařazení do SPRM nepřísluší.  Na veřejném projednání bylo též na dotazy a připomínky ihned reagováno ze strany vedení města.

Rada města po projednání vzala na vědomí připomínky a podněty z veřejného projednání návrhu Strategického plánu rozvoje města 2015 – 2020, souhlasila s jeho doplněnou analytickou částí a s upravenou a doplněnou návrhovou částí a požaduje předložit Strategický plán rozvoje města 2015 – 2020 k projednání zastupitelstvu města.

  • Regulační plán MPR Jindřichův Hradec

Pro Městskou památkovou rezervaci Jindřichův Hradec je zpracován regulační plán z roku 2006. Tento platný regulační plán byl zpracovaný v souladu s tehdy účinným stavebním zákonem. Nový stavební zákon zcela pozměnil proces pořizování, obsahové náležitosti územně plánovacích dokumentací a přinesl i další změny. Dle znění stavebního zákona územně plánovací dokumentace, tedy i regulační plány schválené před 1. 1. 2007 lze do 31. 12. 2020 podle stavebního zákona upravit jinak po tomto datu pozbývají platnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu „Regulační plány“. Tato výzva se týká regulačních plánů na území obce s rozšířenou působností, pořizovaných z vlastního podnětu a které nenahrazují územní rozhodnutí. Vzhledem k této výzvě a neaktuálnosti platného regulačního plánu rada města souhlasila s pořízením Regulačního plánu Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec z vlastního podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí. Dále souhlasila, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem ve věci Regulačního plánu MPR Jindřichův Hradec bude místostarosta Bohumil Komínek, a že v souladu se stavebním zákonem bude obecní úřad obce s rozšířenou působností pořizovat Regulační plán MPR Jindřichův Hradec, osobou pořizovatele bude Zbyněk Hartmann, referent odd. územního plánování a městský architekt a požaduje předložit zastupitelstvu města k projednání.

Platný regulační plán je zveřejněný na www.jh.cz v sekci Územní plán a regulační plán.

  • Jmenování pracovní skupiny „20 let partnerství mezi městy Jindřichův Hradec a Neckargemünd“

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 uplyne 20 let od uzavření smlouvy o partnerství s německým městem Neckargemünd a v zájmu obou partnerských měst je připomenout si a vzájemně oslavit toto výročí, byli pozváni v polovině října 2015 zástupci města Jindřichův Hradec do Neckargemündu, aby společně začali plánovat oslavy na rok 2016. Předběžně byly stanoveny termíny, ve kterých oslavy proběhnou, a to v Jindřichově Hradci ve dnech 3. až 5.  června 2016 a v Neckargemündu ve dnech 23. až 25. září 2016. Z důvodu, že oslavy budou programově i organizačně náročné, vyplynula z jednání nutnost jmenovat pracovní skupinu, která by průběh oslav koordinovala. Rada města jmenovala pracovní skupinu k zajištění oslav partnerství, které se uskuteční v obou městech v roce 2016, ve složení: Stanislav Mrvka, Sabina Langerová, Miloslav Vokáč, Jaroslav Pikal, Radim Staněk, Karolína Průšová, Jana Říhová, Marie Kublová.

  • Úprava půjčovní doby pro veřejnost – Městská knihovna (pobočka Vajgar)

Jedná se o plánované rozšíření na pobočce Vajgar o jednu hodinu s platností od 1. ledna 2016, a to pondělky do 18:00 hodin (stávající půjčovní doba na pobočce jsou pondělky do 17:00 hodin). V ostatním zůstávají termíny půjčovní doby pro veřejnost beze změny. Rada města po projednání schválila stanovení půjčovní doby pro veřejnost v Městské knihovně Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2016.

Úprava je v příloze označena červeně.

  • Partnerství mezi městy Jindřichův Hradec a Krasnoufimsk (Ruská federace)

Na základě uzavřeného partnerství Jihočeského kraje a Sverdlovské oblasti (Ruská federace) dle Dohody mezi Jihočeským krajem (Česká republika) a vládou Sverdlovské oblasti (Ruská federace) o obchodně-ekonomické a vědecko-technické a humanitární spolupráci, která byla podepsána 24. listopadu 2014 v Jekatěrinburgu, bylo město Jindřichův Hradec osloveno s nabídkou partnerství z městského okresu Krasnoufimsk. Na základě této skutečnosti došlo v Jindřichově Hradci v měsíci září 2015 k setkání starostů obou měst. Po vzájemném představení obou měst (historie, současnost, zajímavosti, kulturní a společenský život, zeměpisná poloha a příroda) byly naznačeny 3 úrovně vzájemné spolupráce. Jednak v oblasti kultury, sportu, podpory cestovního ruchu, školství a mládeže, jednak v oblasti podpory projektů hospodářských a ekonomických subjektů sídlících na území obou měst a dále pak v oblasti humanitární spolupráce. Rada města po projednání souhlasila s uzavřením Dohody mezi městským okresem Krasnoufimsk (Sverdlovská oblast) a městem Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj) o partnerství v oblasti rozvoje obchodně-ekonomické a humanitární spolupráce a požaduje předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání.

  • Poskytnutí mimořádné dotace

Centrum české historie plánuje na podzim letošního roku odhalit na Masarykově nádraží v Praze pamětní desku Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům, vyhnaným v roce 1938 henleinovci z našeho pohraničí (transportní vlaky s uprchlíky směřovaly z velké části právě na toto nádraží). Do vnitrozemí bylo tehdy nuceno uprchnout více než 370 000 lidí. Zatímco poválečný odsun německého obyvatelstva je dnes v médiích pravidelně připomínán, osudy lidí vyhnaných často za dramatických okolností z našeho pohraničí upadají spíše v zapomnění. Smyslem odhalení pamětní desky je tedy tyto události připomenout a bez rozdílu národnosti uctít památku těch, kteří našli odvahu postavit se nacismu, nebo se stali jeho obětí. V této souvislosti rada města po projednání schválila poskytnutí mimořádné dotace Centru české historie, Praha 6 ve výši 2 000 Kč účelově určené na náklady spojené s výrobou a instalací Pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům, vyhnaným v roce 1938 henleinovci z našeho pohraničí. Deska bude odhalena na Masarykově nádraží v Praze.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít