10.2 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 11. února 2015?

Fotila Amálie Buřilová: Leden na Jindřichohradecku ve fotografiiRadní města Jindřichův Hradec se ve středu 11. února 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Návrh na zadání veřejné zakázky z bytového hospodářství

Rada města po projednání schválila návrh zadání zakázky – oprava fasády č. p. 7/I na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Jedná se o opravu fasády domu na náměstí Míru, a to výměna výkladce v nebytovém prostoru a dlažby v průjezdu domu. Dále bude provedeno statické zabezpečení stropu a klenby nad 3. nadzemním podlaží, balustrády domu a restaurování vybraných prvků. Oprava fasády a statické zabezpečení bude provedeno dle projektové dokumentace a závazného stanoviska oddělení památkové péče. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Tato oprava je zařazena do Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec pro rok 2015. Předběžný termín realizace je březen až červen 2015.

Návrh veřejné zakázky z odboru školství

Rada schválila návrh zadání veřejné zakázky Oprava fasády 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39 ve směru do zahrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, musí být poškozená místa na fasádě pouze lokálně vyspravena dvouvrstvou štukovou omítkou při zachování veškerých plastických prvků a obnovena jejich původní profilace. Poškozená část korunní římsy bude doplněna dle dochovaného stavu. Rozsah opravy fasády bude po přistavení lešení upřesněn za účasti zástupce Národního památkového ústavu. Do výše parapetu v 1. nadzemním podlaží bude provedena sanační omítka. Před odstraněním stávající omítky bude orgány památkové péče proveden sondážní průzkum, na jehož základě bude určena barevnost. Fasáda bude natřena barvou na bázi silikátové. Akce je zařazena v rozpočtu na rok 2015. K provedení zakázky bude požádáno o grant z grantového programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2015“.

Návrh zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce komunikace Karlov

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace Karlov. Tato zakázka byla zadaná již v roce 2014, ale na základě odstoupení vybraného dodavatele od uzavření smlouvy bylo zadávací řízení zrušeno. Předmětem zakázky je celková rekonstrukce místní komunikace v ulici Karlov. Bude provedena výměna vodovodu včetně přípojek, částečná oprava a prodloužení kanalizačního řadu, nové veřejné osvětlení a rekonstrukce povrchu komunikace v kombinaci živičného koberce a žulové dlažby. V koordinaci bude obnovena síť nízkého napětí firmy E-ON, nové kabelové rozvody a odstranění stávajícího vzdušného vedení.

Návrh zadání veřejné zakázky – Oprava Nežárecké brány a západní fasády muzea 19/I

Předmětem veřejné zakázky je výměna střešní krytiny a oprava fasády Nežárecké brány včetně restaurování dvou erbovních znaků a kamenných prvků a dále oprava západní fasády objektu muzea. Bude provedena výměna krytiny včetně dílčí opravy krovu brány, odstranění nesoudržných částí fasády, doplnění omítkových vrstev a celkový nátěr. Plánovaný termín realizace akce je duben až červen 2015.

Návrh zadání veřejné zakázky – Obnova povrchu fotbalového hřiště

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce travnatého povrchu hřiště včetně podkladních vrstev, drenáží a zavlažovacího systému. Na exponovaných částech plochy je navržen hybridní trávník, který snižuje poškození travnatého povrchu. Po projednání se zástupci sportovních organizací bude vybudovaný nový sektor pro skok daleký, pro vrh koulí a rozběhová dráha pro hod míčkem. Plánovaný termín realizace akce je duben až červenec 2015.

Činnost grantové komise

Rada města zřídila v listopadu loňského roku grantovou komisi a jmenovala její členy: Bohumila Komínka, Petru Blížilovou, Radima Kvitského, Josefa Vichra, Aglaiu Vojtíškovou, Vojtěcha Dubu, Radima Staňka, Otakara Kinšta a Petru Ližanovou. Grantová komise poprvé jednala dne 27. ledna 2015 a zabývala se přípravou nového grantového programu města. Na prvním jednání se členové seznámili s novým systémem přidělovaných dotací a domluvili připomínkování připravených návrhů na pokračování jednání 9. února 2015, kde navrhli a schválili předsedou grantové komise Vojtěcha Dubu. Tajemníkem komise, který by zajišťoval administrativní záležitosti grantové komise, byl navržený Karel Přibyl. Při projednávání „Pravidel“ dospěla grantová komise k závěru, že z důvodu předejití střetu zájmů nebo absence člena grantové komise by bylo potřeba jmenovat rovněž náhradníky grantové komise podle návrhů volebních stran. Rada města po projednání schválila všechny návrhy grantové komise, včetně náhradníků, jimiž se stali: Miroslav Kadeřábek, Josef Nejedlý, Zdeněk Čejka, Martin Kukačka, Jan Kesl, Taťána Hajdíková a Vladimír Prokýšek.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hadec

Na rok 2015 město připravilo nový systém poskytování dotací z rozpočtu města, který ujednotí pravidla, postupy a poskytování těchto dotací ze všech oblastí. Nová Pravidla stanoví rámcové podmínky pro poskytování dotací a budou mít dlouhodobou platnost. Na tato „Pravidla“ budou v jednotlivých oblastech poskytování dotací navazovat jednotlivé dotační programy, které budou upravovat na každý kalendářní rok podmínky poskytování dotací v jednotlivých oblastech, a to na podporu sportu, volnočasových aktivit dětí a mládeže, kultury a zájmové činnosti, obnovy kulturního dědictví a sociální oblasti. V každé oblasti pak poskytované dotace v rámci daného dotačního programu mohou být rozděleny do více opatření. Rada města po projednání souhlasila s „Pravidly“ pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec“ a požaduje předložit k projednání zastupitelstvu města na únorovém jednání.

Dotační programy města Jindřichův Hradec na rok 2015

V návaznosti na projednání „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec“ byly zpracovány návrhy jednotlivých dotačních programů na rok 2015, a to Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu, Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti, Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví, a Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti.

Návrhy připravily odbory, které budou jednotlivé dotační programy administrovat (podporu sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže odbor školství, mládeže a tělovýchovy, podporu kultury a zájmové činnosti odbor kanceláře starosty, podporu obnovy kulturního dědictví odbor výstavby a územního plánování a podporu sociální oblasti odbor sociálních věcí). Návrh jednotlivých dotačních programů a úpravy původních návrhů projednala na svém jednání grantová komise dne 9. 2. 2015 a doporučila k projednání na schůzi rady města tak, aby jednotlivé dotační programy mohly být projednány na únorovém zasedání zastupitelstva města. V případě, že zastupitelstvo města schválí vyhlášení dotačních programů, budou na úřední desce a internetových stránkách města www.jh.cz vyvěšeny výzvy pro jednotlivé oblasti, do kterých se po uplynutí daného termínu budou moci žadatelé přihlásit formou předepsaných formulářů. Nová pravidla zruší dosud platná pravidla, podle kterých subjekty žádaly na svou činnost do všech výše jmenovaných oblastí.

Vlajka pro Tibet

Rada města po projednání schválila připojení se města Jindřichův Hradec k akci „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2015 na budovu radnice v Klášterské ulici. K této celosvětové akci se Česká republika aktivně připojila již v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice. Jindřichův Hradec vlajku vyvěšuje cca od roku 1998.

Výstava historických vozidel

Rada města schválila zábor veřejného prostranství Klubu historických vozidel Jindřichův Hradec v AČR, na náměstí Míru v Jindřichově Hradci, v prostoru mimo komunikaci a parkovací stání 23. května 2015 pro konání 3. ročníku výstavy historických vozidel s jízdou zručnosti pod názvem „Královny silnic“ a dne 20. června 2015 pro konání XVI. ročníku setkání a výstavy historických vozidel se spanilou jízdou. Nad těmito akcemi převzal záštitu starosta města Stanislav Mrvka.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L

Příměstské tábory Svět Fantazie 2023

Miloslav L

Charita hledá dobrovolníky do nemocnice a centra sociálních služeb

Miloslav L