-3.7 C
Jindřichův Hradec
8.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 11. září 2014?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 10. září 2014 sešli na své schůzi v osmičlenném počtu. Omluven byl Radim Staněk (ODS).

O čem rozhodovali radní 11. září 2014?Dotisk knihy „Jindřichův Hradec – Pod střechami domů“

V roce 2013 realizovalo město Jindřichův Hradec vydání knihy „Jindřichův Hradec – Pod střechami domů“. Kniha byla vydána a slavnostně pokřtěna v červenci 2013 při příležitosti Dne města a oslav 720 let první písemné zmínky o městě. Celkový náklad byl 1000 ks. Kniha se od července 2013 prodává v Informačním středisku města za cenu 390 Kč, zároveň je využívána k propagačním a prezentačním účelům města při příležitostech slavnostních přijetí starostou města nebo na veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Vzhledem k velkému zájmu o tuto knihu rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu na dotisk 500 ks knihy „Jindřichův Hradec – Pod střechami domů“ panu Jiřímu Jabulkovi, Nakladatelství TYP České Budějovice za cenu 166 750,- Kč včetně DPH.

Poskytnutí finanční dotace na pořízení čtyřkolek

Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec provozuje dětské mobilní dopravní hřiště, které je vhodné zejména pro výuku základů dopravní výchovy dětí z mateřských škol. V letošním roce se uskutečnil první ročník dopravní soutěže pro děti z mateřských škol, ve které děti prokazovaly své vědomosti v oblasti dopravní výchovy a změřily své síly v jízdě zručnosti. Vzhledem k tomu, že dopravní hřiště slouží zejména k výuce dětí v předškolním věku, které mají ještě v mnoha případech problémy s rovnováhou a stabilitou, jsou pro jejich výuku nejvhodnější šlapací čtyřkolky. Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 40 tisíc korun DDM Jindřichův Hradec na pořízení dětských čtyřkolek potřebných k vybavení dětského mobilního dopravního hřiště.

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu

Bezpečnostní osvětlení přechodů 2. etapa
Předmětem zakázky je osazení bezpečnostního osvětlení dvou přechodů pro chodce v ulici Claudiusově (Bezručova a Scheinerova) a jednoho přechodu na sídlišti Vajgar (přes páteřní komunikaci u trojstřediska). Na přechodech budou osazena speciální svítidla pro osvětlení přecházejících chodců a provedeny potřebné stavební úpravy pro zajištění normové délky přechodů (vysazené chodníkové plochy).

Rekonstrukce prostranství u OD Merkur
Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce plochy mezi objektem OD Merkur a objektem společnosti Teplospol na sídlišti Vajgar. Bude provedena kompletní výměna povrchu a podkladních vrstev, zřízena nová parkovací místa a upraveny návaznosti na okolní komunikační a ozeleněné plochy. Prostranství bude upraveno jako pěší zóna s vjezdem přes zvýšený práh, bude umožněno zásobování jednotlivých provozoven v objektech. Rozdílnými povrchy budou odlišeny plochy pro vozidla a plochy pro pěší.

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – zřízení nového kamerového bodu
Předmětem zakázky je dodávka a osazení nového kamerového bodu městského kamerového dohlížecího systému v prostoru kruhového objezdu u plaveckého bazénu na Jáchymově ulici. Kamera bude osazena na samostatný stožár uprostřed kruhového objezdu a bude monitorovat Jáchymovu ulici, kruhový objezd na silnici I/34, okolí plaveckého bazénu, parkoviště u Kauflandu a část sídliště Vajgar. Součástí zakázky bude rovněž přenosové zařízení a osazení monitoru do systému v objektu městské policie. Podkladem pro zadání je soupis požadovaného zařízení s technickými parametry. Na zakázku je přidělena dotace z programu prevence kriminality.

Informační panely pro měření rychlosti
Předmětem zakázky je pořízení 6 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích včetně záznamu statistických údajů. Předpokládá se jejich trvalé osazení na již připravená připojovací místa v místních částech Děbolín, Horní Žďár, Otín a v ulicích Deštenská a Claudiusova. Stávající panely budou nadále přemísťovány dle harmonogramu na ostatní připojovací místa. Podkladem pro zadání je popis požadovaných zařízení s technickými parametry.

Aktualizace rozpočtového výhledu města Jindřichův Hradec na léta 2015 – 2017

Rada města po projednání souhlasila s návrhem aktualizovaného rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017 a požaduje předložit k projednání zastupitelstvu města. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích. Rozpočtový výhled města byl sestaven na základě analýzy vývoje jednotlivých položek rozpočtu v minulých pěti po sobě jdoucích letech a analýzy schváleného rozpočtu na rok 2014.

Zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v roce 2015

Rada města po projednání schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky Zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v roce 2015 společnosti Ledax České Budějovice za cenu 0,50 Kč na 1 korunu přijatých a vyúčtovaných úhrad od klientů za poskytnuté služby a při zajištění 15 fakultativních činností a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem a společností Ledax o poskytnutí příspěvku na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním pečovatelské služby v roce 2015 na území města Jindřichův Hradec. Konečné rozhodnutí o uzavření smlouvy je na zastupitelstvu města.

Nejnovější články

Tříkrálová sbírka na Jindřichohradecku byla rekordní

Miloslav L

Valentýnské menu v restauraci Pod Zámkem

Miloslav L

HOPSÁLKOV – herna pro děti

Miloslav L