0.6 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 13. ledna 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 13. ledna 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu z ORJ 40

  • Oprava hradební zdi za Střelnicí 
Jindřichův Hradec, ilustrační. Foto: Onřej Pumpr
Jindřichův Hradec, ilustrační. Foto: Onřej Pumpr

Předmětem zakázky je oprava hradební zdi na pozemku p. č. 39/6 v prostoru parkánů. Nesoudržné kamenné zdivo bude po částech rozebíráno a znovu vyzděno včetně potřebného odvodnění rubu zdi. Akce je zařazena v Programu regenerace MPR s možností dotace ve výši 50 % nákladů.

  • Oprava ohradní zdi hřbitova u sv. Václava

Předmětem zakázky je oprava vnitřní strany ohradní zdi hřbitova u kostela sv. Václava. Stávající kamenné zdivo bude v poškozených částech  doplněno, neomítnuté části budou nově vyspárovány, na omítnutých částech bude omítka opravena. Akce bude uplatněna do dotačního programu MK prostřednictvím ORP s možností dotace do 90 % nákladů.

  • Výstavba kolumbária 2. etapa

Předmětem zakázky je výstavba 2. etapy kolumbária na městském hřbitově. Bude vybudována totožná sestava prefa schránek jako stávající kolumbárium, které je již téměř zcela zaplněné, včetně chodníku a stolků pro ukládání svíček a květin. Akce bude uplatněna do grantového programu Jihočeského kraje s možností dotace do částky max. 70 tis. Kč.

Návrhy zadání veřejných zakázek z ORJ 40 – zpracování projektových dokumentací

  • Zpracování projektové dokumentace – Úprava ploch sídliště Jitka Otín

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na úpravu ploch sídliště Jitka Otín. Řešeny budou úpravy stávajících komunikací, rozšíření parkovacích ploch a rekonstrukce veřejného osvětlení. PD bude koordinována se zpracovanou dokumentací rekonstrukce kanalizačních řadů v této lokalitě. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného území a požadavky na obsah zpracované PD.

  • Zpracování projektové dokumentace – Chodník podél silnice II/164 Otín 

Předmětem zakázky je zpracování PD výstavby nového úseku chodníku podél silnice II/164 mezi křižovatkou s místní komunikací a objektem zahradnictví. Chodník bude řešen v šířce 2 m v návaznosti na již vybudovaný chodník na mostě přes Řečičku. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného úseku a požadavky na obsah zpracované PD.

  • Zpracování projektové dokumentace – revitalizace rybníku Bezděkov – Políkno

Předmětem zakázky je zpracování PD celkové revitalizace rybníku Bezděkov  v místní části Políkno. Bude řešena rekonstrukce hráze včetně vypouštěcích zařízení, odbahnění a úpravy břehů. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešené plochy a požadavky na obsah zpracované PD.

  • Návrh zadání veřejné zakázky – vodovod a kanalizace v ulici Dělnická

Předmětem zakázky je výměna veřejných řadů vodovodu a kanalizace v ulici Dělnická včetně veřejných částí přípojek, délka kanalizace 146 m, délka vodovodu 151 m. Kanalizační řad bude proveden z kameninového potrubí, vodovodní řad z litinového potrubí. V koordinaci bude provedena rovněž výměna STL plynovodu včetně přípojek společností E.ON, která se bude v potřebném rozsahu podílet na opravách povrchů. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení – Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Dělnická.

  • Převzetí záštity a užití znaku města – Klub historie letectví

Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad akcí „Životní příběh pplk. Jiřího Kafky“, kterou bude pořádat 22. ledna 2016 Klub historie letectví Jindřichův Hradec a dále schválila užití znaku města Jindřichův Hradec (či slovní uvedení spolupráce) na propagačních materiálech souvisejících s akcemi pořádajícími Klubem historie letectví od 13. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L