Aktuálně

O čem rozhodovali radní 14. března 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 14. března 2018 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Návrh na poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti z rozpočtu města Jindřichův Hradec v roce 2018 – I. výzva, OP č. 1 a 2
jindřichův hradec ilustrační
Ilustrační foto

V rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2018 jsou stanovena pro rok 2018 dvě opatření:
Opatření č. 1 – Celoroční činnost kulturních a zájmových organizací, jehož cílem je podpora kulturních a zájmových organizací provozujících celoroční činnost na území města Jindřichův Hradec, anebo reprezentující jindřichohradeckou kulturu a jiné zájmové činnosti spolků v dalších regionech ČR, popř. v zahraničí.
Opatření č. 2 – Mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce, jehož cílem je podpora kulturních a zájmových organizací při pořádání kulturních a společenských akcí ve městě Jindřichův Hradec, určených pro širší veřejnost.
Celková alokace dotačního programu na rok 2018 činí 680 000 Kč, z toho je v I. výzvě pro OP č. 1 alokováno 450 000 Kč a pro OP č. 2 pak 150 000 Kč.

Do stanoveného termínu 9. února 2018 bylo podáno celkem 46 žádostí z toho:
27 žádostí do OP1 – součet požadavků představoval částku 538 000 Kč.
19 žádostí do OP2 – součet požadavků představoval částku 436 200 Kč.
Grantová komise zasedala dne 5. 3. 2018 a projednala všechny došlé žádosti. Každá žádost byla grantovou komisí posouzena individuálně se zaměřením na ukazatele uvedené v Dotačním programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2018.
V rámci první výzvy byla rozdělena celá alokovaná částka 600 000,- Kč. V rámci OP 2 dle harmonogramu přípravy a realizace dotačního programu je na tento rok naplánovaná ještě výzva č. 2, která bude vyhlášena 30. 6. 2018, kde je alokována zbývající částka 80 000,- Kč.

Rada města po projednání vzala na vědomí Protokol hodnocení grantové komise rady města Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2018 – Opatření č. 1 a 2, I. výzva a schválila poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2018 ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 2.

Tabulka

  • Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města J. Hradec na rok 2018

V návaznosti na zaměření Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže jsou stanovena pro rok 2018 tato opatření:

Opatření 1: Příspěvek na celoroční činnost organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže
Opatření 2: Příspěvek na jednorázové akce pořádané ve městě Jindřichův Hradec a na účast na akcích při reprezentaci města
Opatření 3: Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
V rámci každého opatření jsou v Dotačním programu stanovena kritéria. Grantová komise provede zhodnocení žádostí a podle uvedených kritérií navrhne výši dotace jednotlivým žadatelům.

Grantová komise zasedala dne 5. 3. 2018 a projednala žádosti o poskytnutí dotací v oblasti podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže předložené v rámci opatření č. 1, č. 2 a č. 3.
Celková alokace dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2018 činí 550 tis. Kč.

Rada města po projednání vzala na vědomí Protokol hodnocení Grantové komise rady města Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže – Opatření č. 1, 2 a 3 ze dne 5. 3. 2018 a schválila poskytnutí finančních příspěvků z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018 ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příl. č. 2 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, u nichž požadovaná částka nepřesahuje 50 tis. Kč.

Dále rada souhlasila s poskytnutím finančních příspěvků z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018 ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příl. č. 3 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč a požaduje tyto předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Tabulka

  • Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2018

V návaznosti na zaměření Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu jsou stanovena pro rok 2018 tato opatření:

Opatření 1: Příspěvek na činnost preferovaných sportovních klubů
Opatření 2: Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (podle věkových kategorií do kategorie junior) ve sportovních organizacích
Opatření 3: Příspěvek na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města
Opatření 4: Příspěvek na účast seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny
Opatření 5: Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

Celková alokace dotačního programu pro sport na rok 2018 činí 9, 4 mil. Kč, z toho 100 tis. Kč je určeno na ocenění sportovců, které není poskytováno formou dotace. Návrhy na ocenění jednotlivých sportovců budou projednány a schváleny v Radě města J. Hradec. Sportovcům jsou vždy poskytovány věcné dary.

Rada města po projednání vzala na vědomí Protokol hodnocení Grantové komise rady města Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu – Opatření č. 1, 2, 3, 4 a 5 ze dne 5. 3. 2018 a schválila poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 2 sportovním a tělovýchovným organizacím, u nichž požadovaná částka nepřesahuje 50 tis. Kč.

Dále rada souhlasila s poskytnutím finančních dotací z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 3 sportovním a tělovýchovným organizacím, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč a požaduje tyto předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Tabulka

  • Návrh na poskytnutí mimořádné dotace – ZUŠ Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 000 Kč Základní umělecké škole Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnným pobytem žáků Základní umělecké školy v partnerské Musikschule Neckargemünd v roce 2018. Tento pobyt se uskuteční ve dnech 9. až 14. května 2018 p, a to s účastí cca 25 žáků a 5 pedagogů zdejší ZUŠ. Pobyt přímo navazuje na loňskou návštěvu žáku partnerské školy v Jindřichově Hradci. Součástí návštěvy bude mimo jiné příprava na společná vystoupení při různých kulturních akcích.

Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu – pořízení dopravního automobilu pro JPO III/1 Jindřichův Hradec

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového (nepoužitého, nerepasovaného) dopravního automobilu (DA) pro JSDHM Jindřichův Hradec, kategorie podvozku 1 „městský“, v provedení „Z“ (základní), hmotnostní třídy 5000 kg, s továrním pohonem 4×4. Jedná se o nákup dopravního automobilu bez požární výstroje, která bude dodána ze stávajícího dopravního automobilu, které jednotka využívá. Pořízení nového DA je nutné realizovat s ohledem na hraniční dobu životnosti a funkčnosti vozidla, kterým jednotka sboru dobrovolných hasičů disponuje dosud. Hlavním úkolem nově pořízeného vozidla je zajištění hospodárného a efektivního plnění požární ochrany v hasebním obvodu jednotky i mimo region města Jindřichův Hradec. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 2 mil. Kč bez DPH. Plánovaný termín dodání nové techniky je do 30. září 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle předloženého návrhu.

  • Rozmístění státní dotace a příspěvky města v Programu regenerace městské památkové rezervace na rok 2018

V loňském roce byl na ministerstvo kultury zaslán anketní dotazník, na jehož základě byla městu přislíbena kvóta 2 170 tis. Kč. Pracovní skupina na své schůzi 5. března posoudila došlé žádosti o dotaci a navrhla rozmístění dotace a povinné příspěvky města. Dále navrhla, aby v případě neuskutečnění některé akce obnovy byla uvolněná částka použita přednostně na zvýšení dotace na městský dům čp. 174/I.

  • Pravidla Programu vyžadují schválení dotací zastupitelstvem a odevzdání žádostí na ministerstvo kultury do 9. dubna 2018.

Rada města po projednání souhlasila s rozmístěním státní dotace pro Program regenerace MPR J. Hradec na rok 2018, celkem 2 170tis. Kč takto:
a) 200 tis. Kč městu Jindřichův Hradec, na opravu ohradní zdi západního dvora bývalé jezuitské koleje čp. 20/I
b) 287 tis. Kč vlastníkům domu čp. 138/I na restaurování sgrafit
c) 100 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 6/I na opravu oken
d) 184 tis. Kč římskokatolické farnosti – proboštství Jindřichův Hradec na opravu venkovního schodiště kostela Nanebevzetí Panny Marie
e) 942 tis. Kč městu Jindřichův Hradec, na opravu střechy a balustrády domu čp. 174/I
f) 55 tis. Kč vlastníkům tzv. Posíkovy bašty u čp. 108/I na opravu mezihradební zdi, studny a komína bašty
g) 70 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 66/I na opravu fasády a střechy
h) 52 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 8/IV, na opravu schodů a dveří
i) 95 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 98/I na opravu fasády
k)185 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 99/I na opravu fasády, oken a terasy

Dále rada souhlasila s poskytnutím příspěvku města vlastníkům památek na rok 2018 v celkové výši 163 tis. Kč takto:
a) 25 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 6/I na opravu oken
b) 37 tis. Kč 184 tis. Kč římskokatolické farnosti – proboštství Jindřichův Hradec na opravu venkovního schodiště kostela Nanebevzetí Panny Marie
c) 13 tis. Kč vlastníkům tzv. Posíkovy bašty u čp. 108/I na opravu mezihradební zdi, studny a komína bašty
d) 15 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 66/I na opravu fasády a střechy
e) 11 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 8/IV, na opravu schodů a dveří
f) 20 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 98/I na opravu fasády
g) 42 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 99/I na opravu fasády, oken a terasy

Jindřichohradečtí radní souhlasili, aby v případě neuskutečnění některé z akcí obnovy byla dotace využita na obnovu domu čp. 174/I.

Materiál bude předložen ještě zastupitelstvu města k projednání.

Návrh na dodavatele veřejné zakázky

  • Úprava dvora Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Předmětem zakázky je úprava vnitřního dvora Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160, která bude zahrnovat:
– odvlhčení hlavní budovy školy, spojovací chodby a tělocvičny drenážním liniovým systémem se spádem 0,5 % s napojením do kanalizace
– zadláždění části dvora pod přístřeškem v rozsahu 170 m² zámkovou dlažbou
– vybudováním nových přístupových chodníků ze zámkové dlažby o ploše 44 m²
Vybudování přístřešku nad dlažbou s použitím ocelové nosné konstrukce s krytím membránovou plachtou PES HT 1100 Dtex s odpovídajícím kotvením a úchyty bude zahrnuto v rozpočtu na rok 2019. Nedílnou součástí zakázky je i úprava a zatravnění ostatních ploch, odstranění vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018.

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na úpravy dvora Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 firmě STAVISERVIS, Jindřichův Hradec za cenu 983 195 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 75 dnů.

  • Převzetí záštity nad Mistrovstvím Evropy v letecké akrobacii

Aeroklub Jindřichův Hradec bude pořádat ve dnech 1. až 8. září 2018 na jindřichohradeckém letišti Mistrovství Evropy v letecké akrobacii. V této souvislosti rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad touto akcí.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města