7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 15. dubna 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 15. dubna 2015 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).

Zadání veřejných zakázek

 • Oprava střechy 5. základní školy

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na opravu střechy školy nad pavilonem MVD a U2 5. základní školy, Vajgar 692 firmě EKISYS Jindřichův Hradec za cenu 1 174 790,21 Kč včetně DPH. Zakázka bude zahrnovat opravu střech nad pavilonem MVD a U2. V současné době je střecha kryta Sarnafilem, který v důsledku pronikání chemikálií z modifikovaných pásů degraduje, tvrdne a praská. Vzniklými trhlinami dochází k zatékání do konstrukce objektu a do stropu. V rámci opravy bude doplněna nová separační vrstva a zateplení polystyrenem. Bude položena nová folie. Dále bude provedena výměna atikových plechů, oprava vnitřních okapových svodů a bleskosvodů. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

 • Stavební úpravy fasády 1. základní školy

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Stavební úpravy fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec uchazeči SIKK stavební společnost Praha za cenu 2 098 438,23 Kč bez DPH se lhůtou realizace 52 dnů. Na tuto akci bude podaná žádost o dotaci do Programu regenerace MPR Ministerstva kultury ČR. Předmětem veřejné zakázky je oprava severovýchodní fasády objektu 1. základní školy včetně výměny oken a opravy klempířských prvků. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr, která byla odsouhlasena vedením školy a odborem školství.

 • Nátěr podlahy v tělocvičně 5. základní školy

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na opravu nátěru podlahy malé tělocvičny 5. základní školy, Vajgar 692 firmě TINA jh Jindřichův Hradec za cenu 160 035,- Kč včetně DPH se lhůtou realizace 26 dnů. Zakázka bude zahrnovat opravu nátěru malé tělocvičny a nářaďovny spočívající ve zbroušení stávající podlahy z lakovaných vlýsek v tělocvičně a v nářaďovně, upevnění uvolněných vlýsek, opravě povrchu tmelením, doplnění chybějících lišt a nátěru lakem, jehož parametry odpovídají použití v tělocvičnách (odolnost proti otěru, snížená kluzkost). Dále budou vytvořeny obrysy hřišť na basketbal, volejbal a badminton v barvách a rozměrech dle jednotlivých sportovních svazů. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

 • Závěry z dopravní komise

Rada města se po projednání seznámila se zápisem z jednání dopravní komise č. 1/2015 ze dne 12. března 2015. Dále se rada seznámila s informací o okružních křižovatkách (horní a spodní) ve Vídeňské ulici v J. Hradci, s informací o okružní křižovatce u sídliště Hvězdárna, s návrhem úpravy příjezdu k čp. 741 (u ulice Sládkova) a s vybudováním parkoviště, s připravovanou akcí bezpečnostního osvětlení přechodů pro chodce (např. na křižovatce Jarošovská-Arch. Teplého a Jarošovská-Česká), s připravovanou akcí E.ON v Kostelní ulici včetně třech návrhů na umístění dopravního značení, s upozorněním na rychlou jízdu v ulici Gymnazijní v úseku od ul. Miřiovského po ul. Stará cesta a s možností řešení formou umístěním příčných prahů, se žádostí ředitele Gymnázia Vítězslava Nováka na úpravu dopravního značení před školou v ulici Husova a s návrhem osadního výboru v Dolním Skrýchově na osazení dopravní značky B 20a nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod. na dopravní značku IS 12a začátek obce ve směru od „Ladovky“.

Radní vzali na vědomí doporučení dopravní komise – provedení rekonstrukce ulice Vídeňská (v úseku Václavská-Vídeňská) a to jako obousměrku s podmínkou vybudování stezky pro chodce a cyklisty okolo Vajgaru a požaduje vypracování studie na stezku pro chodce a cyklisty.

Radní schválili doporučení dopravní komise na úpravy prostranství u Merkuru – pěší zóna, doporučení dopravní komise posunout svislou dopravní značku zákaz stání ve Vídeňské ulici k nové zastávce nemocnice hlavní brána, doporučení dopravní komise na prodloužení úseku, ve kterém by cyklisté mohli k jízdě použít chodník, v úseku od SÚS J. Hradec – Pneu Máca.

Rada města jmenovala předsedou dopravní komise místostarostu města Jindřichův Hradec Bohumila Komínka a tajemníkem dopravní komise Simonu Hanouskovou, pracovnici oddělení silničního hospodářství MěÚ Jindřichův Hradec.

Návrh zadání zakázky

 • Oprava prádelny a sušárny ve 3. mateřské škole, Vajgar 594

Zakázka bude zahrnovat úpravu vodovodních, kanalizačních a elektrických rozvodů, opravu keramického obkladu a dlažby v prádelně a sušárně 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594. Podlahy budou vyrovnány a zhotoveny nové kanálové vpusti. V rámci zakázky budou vytvořeny samostatné přípojné body pro stávající zařízení (dvě pračky, sušička). Na podlahy bude položena protiskluzová dlažba. Elektrické zásuvky a vypínače budou ve vodotěsném provedení. V obou místnostech bude opravena štuková omítka a nátěr stěn v bílém odstínu. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

 • Výměna oken v suterénu v 2. základní škole

V rámci této zakázky bude provedena výměna 5 ks oken o celkových rozměrech 2000 x 1200 mm v suterénu ve směru do dvora. Nová okna budou plastová ve stejném členění jako původní okna. Stávající okna budou demontována, montáž nových oken bude provedena včetně zednického zapravení a montáže vnitřních i venkovních parapetů. Dále bude proveden nátěr venkovních křídel a rámů ostatních oken ve směru do dvora v části suterénu a spojovací chodby. Stávající nátěry budou obroušeny, bude proveden nátěr základní barvou a dvěma vrstvami vrchní barvy ve stávajícím odstínu. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

 • Sanace vodovodního řadu v ulici U Nemocnice

Předmětem veřejné zakázky je bezvýkopová sanace zásobního vodovodního řadu DN 200 v délce cca 420 m. Stávající litinové potrubí bude pročištěno a vyvložkováno plastovou vložkou. Podkladem pro zadání bude zpracovaná situace s jednoduchým výkazem výměr. Zakázka bude financována v rámci akce Rekonstrukce ulice U Nemocnice.

 • Sbírka AKCE CIHLA 2015

Již podvanácté se v Jindřichově Hradci uskuteční celonárodní sbírka na podporu lidí s mentálním postižením AKCE CIHLA. Stánek bude tradičně umístěný v ulici Dobrovského v parku před vstupem do zámku v termínu od 7. července do 12. července 2015 a nově také na Masarykově náměstí v prostorách u fontány v termínu od 29. června do 6. července 2015. Akce bude spočívat v prodeji benefičních cihel z prodejního stánku denně od 9:00 do 18:00 hodin. V této souvislosti rada města povolila zábor veřejného prostranství občanskému sdružení PROUTEK Plasná k umístění prodejního stánku na jmenovaných veřejných prostranstvích v Jindřichově Hradci.

 • Znak města pro Klub historie letectví

Rada města schválila užití znaku města Klubu historie letectví na propagačních materiálech souvisejících s akcemi, které bude klub pořádat od dubna do prosince 2015 a na expedičním voze, který budou používat na dokumentačních cestách.

 • Poskytnutí mimořádné dotace na soutěž o Bronzovou podkovu

Military centrum Dvoreček pořádá ve dnech 1. až 3. května 2015 mezinárodní jezdecké závody všestrannosti Zlatá podkova. Již 16 let se v rámci těchto závodů soutěží o Bronzovou podkovu (cenu města Jindřichův Hradec). V této souvislosti rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10 000 Kč Military centru Dvoreček na částečnou úhradu nákladů spojených s mezinárodními závody všestrannosti Zlatá podkova na soutěž o Bronzovou podkovu.

 • Návrh na zřízení osadních výborů v místních částech města Jindřichův Hradec

Na 5. zasedání zastupitelstva města konaném dne 25. února 2015 byly zřízeny osadní výbory v místních částech Děbolín, Dolní Radouň, Horní Žďár, Matná a Radouňka a na 6. zasedání dne 25. března 2015 byly zřízeny osadní výbory v místních částech Buk a Políkno. Zřízení osadních výborů pro volební období 2014 – 2018 se uskutečňuje po veřejných schůzích konaných v jednotlivých místních částech.

Rada města po projednání souhlasila se zřízením osadních výborů ve zbývajících částech a to v Dolním Skrýchově a Otíně a souhlasí se se stanovením počtu členů osadních výborů ZMě takto:
Dolní Skrýchov – 7 členů (Michal Arnošt, Jan Bártů, Petra Fialová, Josef Hogaj, Ivo Ježek, Vladislav Mrkvička, Jana Pavlíčková)
Otín – 5 členů (Petr Dalík, Milan Michálek, Milan Moudrý, Anatolij Novak, Blanka Slavíková)

Zastupitelstvo města zřízení výboru projedná na svém zasedání a zvolí předsedy osadních výborů. Za Dolní Skrýchov je na předsedu navržený Vladislav Mrkvička a za Otín Petr Dalík.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L