Aktuálně

O čem rozhodovali radní 16. května 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 16. května 2018 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Lokální koncepce sociálního bydlení města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila Lokální koncepci sociálního bydlení města Jindřichův Hradec, která byla vypracována v rámci projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Jindřichově Hradci a je jedním z výstupů tohoto projektu. Koncepce sociálního bydlení byla zpracována na základě provedených analýz – potenciálních cílových skupin, nabídky řešení bytové nouze a prostorové segregace,  dále na základě zpracovaných dalších koncepcí města  – Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec, Komunitního plánu sociálních služeb a dále na základě dostupných informací z každodenní činnosti úřadu. Nyní bude zpracovaná Lokální koncepce sociálního bydlení města Jindřichův Hradec v souladu s požadavky projektu ověřována v praxi (bude probíhat její evaluace), následně bude vyhodnocována a v případě nutnosti bude aktualizována či změněna. Projekt Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci bude ukončen 28. 2. 2020 a jedním z jeho hlavních výstupů bude ověřená finální verze Lokální koncepce sociálního bydlení města J. Hradec.

  • Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1

Územní plán Jindřichův Hradec (dále jen „ÚP“) je zpracován v souladu se zákonem stavebním zákonem v tehdy (v době pořizování návrhu ÚP v letech 2009 až 2014) platném znění. ÚP vydalo Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec formou opatření obecné povahy dne 29. 1. 2014, nabytí účinnosti 14. 2. 2014. V souladu s §55 stavebního zákona je pořizovatel povinen předložit zastupitelstvu města pravidelně jednou za čtyři roky zprávu o uplatňování územního plánu (dále jen „zpráva“). Tato zpráva vyhodnocuje uplatňování ÚP v období od ledna 2014 do prosince 2017 (dále jen „sledované období“). V případě ÚP jsou součástí zprávy pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny = návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec.

Dne 11. 9. 2017 se konalo v kinosále kulturního domu Střelnice v Jindřichově Hradci, za přítomnosti pořizovatele (Ing. Petra Vozábalová, odd. územního plánování), určeného zastupitele (pan místostarosta Ing. Bohumil Komínek) a zástupců vedení města veřejné jednání o zahájení prací na zprávě. Všichni přítomní byli seznámeni s povinností zprávu zpracovat a s možnostmi jejího výstupu. Při jednání byly vysvětleny jednotlivé kroky pořizování změny č. 1 a podány další informace týkající zejména mapové aplikace, zveřejňování aktuálních informací atd. Veřejnost mohla ve lhůtě od 11. 9. 2017 do 5. 1. 2018 uplatňovat na MěÚ Jindřichův Hradec, odd. územního plánování písemné podněty pro změnu č. 1. V uvedené lhůtě bylo uplatněno 55 písemných podnětů veřejnosti, které pořizovatel a určený zastupitel vyhodnotili a vypracovali s ohledem na veřejné zájmy a požadavky legislativy návrh na jejich vypořádání.

Přílohu č. 2 tvoří požadavky města, uplatněné ve sledovaném období, které byly, stejně jako podněty veřejnosti projednány výborem pro územní plán (jednání se konala 16. a 30. 1. 2018). Návrh zprávy o uplatňování včetně obou uvedených příloh byl v souladu s § 47 stavebního zákona doručen dotčeným orgánům, krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a sousedním obcím. Dále byl veřejnou vyhláškou doručen veřejnosti. Ve lhůtě od 10. 4. 2018 do 10. 5. 2018 mohl každý uplatnit písemné připomínky k návrhu zprávy. Dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce měly na uplatnění vyjádření lhůtu 30 dnů od doručení návrhu zprávy. Všechna uplatněná vyjádření a připomínky jsou zapracována do návrhu zprávy.

Rada města po projednání souhlasila s předloženým návrhem zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec, který obsahuje pokyny pro zpracování změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny, včetně příloh č. 1 a č. 2 a požaduje předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí. Po schválení zprávy zastupitelstvem města bude tento dokument sloužit vybranému zpracovateli jako podklad pro vyhotovení návrhu změny č. 1 pro etapu dle §50 stavebního zákona.

  • Užití znaku města

V letošním roce uplyne osm let od založení Klub výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka Jindřichův Hradec, jehož aktivity nabývají na významu i rozsahu. Jako hlavní bod letošního roku má klub v úmyslu vydat pamětní odznak na stuze klubu gen. Rudolfa Severina Krzáka. V této souvislosti rada města schválila užití znaku města při realizaci tohoto odznaku, který by měl spojovat na reverzní straně symboly měst Bernartic a Jindřichova Hradce, společně se znakem klubu. Na přední straně odznaku bude umístěn reliéfní portrét pana generála, jedné z nejvýznamnějších osobností našeho odboje za II. světové války.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města