17.6 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 16. září 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 16. září 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

 • Poskytnutí finančních dotací na podporu kultury a zájmové činnosti z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2015 – 2. Výzva, Opatření č. 2

DO KLOBOUKU: Festivalová středa a čtvrtek obrazemOd 1. do 21. srpna 2015 měli možnost organizátoři mimořádných akcí podávat žádosti o dotace z rozpočtu města Jindřichův Hradec do druhé výzvy dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2015. Ta byla vypsaná v Opatření č. 2, které je zaměřené na podporu mimořádných jednotlivých či dlouhodobě se opakujících kulturních akcí. Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2015 této druhé výzvy je 90 000 Kč. Do stanoveného termínu se sešlo 8 žádostí. Všechny žádosti byly předloženy v písemné podobě s požadovanými náležitostmi (včetně příloh) a splňovaly podmínky dotačního programu, žádná nebyla administrátorem vyřazena.

Grantová komise zasedala dne 8. září 2015 a projednala všechny došlé žádosti. Jako způsob hodnocení žádostí zvolila komise společné bodování jednotlivých žadatelů v jednotlivých kritériích a sumarizaci hodnocení jednotlivých členů grantové komise. Žádostem komise vyhověla buď v plné výši, nebo byl návrh na dotaci grantovou komisí upravený z důvodu omezení alokací.

Rada města po projednání schválila poskytnutí finančních dotací na podporu kultury a zájmové činnosti z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2015 – 2. Výzva, Opatření č. 2 dle předloženého návrhu takto:

 

Název organizace a akce

Výše poskytnuté dotace

Civis novus, z. s.

15 000 Kč 

Piana na ulici
DADA AREÁL, s. r. o.

 5 000 Kč

DADA FEST
Jan Sýkora, Ing.

 10 000 Kč

Benefiční koncert
Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

 5 100 Kč

Koncert na železnici
Junák – český skaut, středisko Zlatá Růže J. Hradec

8 900 Kč 

Negativ
Klub historie letectví v Jindřichově Hradci

 21 000 Kč

XXII. setkání čs. válečných a poválečných letců v JH
Občanské sdružení ProPolíkno

 20 000 Kč

Pouťové oslavy
Radouňka žije, z. s.

 5 000 Kč

Výroční schůze osadního výboru a spolku Radouňka žije

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu z ORJ 40

 • Zastávka MHD u nádraží 

Předmětem zakázky je vybudování nové konečné zastávky a točny MHD u nádraží ČD. Bude provedena výstavba zálivky pro 2 autobusy a nástupiště v prostoru stávajícího parčíku před nádražím ČD a točny v prostoru mezi nádražím ČD a nástupištěm JHMD. Předpokládaný termín realizace je 26. říjen 2015 až 7. prosince 2015.

 • Označníky MHD 

Předmětem zakázky dodávka a osazení nových statických a elektronických označníků zastávek MHD. Elektronické označníky budou osazeny na vybrané zastávky s větší frekvencí spojů, na ostatní budou osazeny označníky statické ve trojím provedení (dvounohé na zastávky s větším počtem linek, jednonohé na zastávky s menším počtem linek a závěsné na zastávky u hlavního vjezdu do areálu nemocnice). Statické označníky budou dodány a osazeny v roce 2015, elektronické v roce 2016 z důvodu potřeby zajištění přívodu elektrické energie, který je možné zajistit až v roce 2016. Podkladem pro zadání je seznam zastávek s uvedením typu označníku a mapa s vyznačením jejich umístění.

 • Rekonstrukce části ulice Fügnerovy

Předmětem zakázky celková rekonstrukce části ulice Fügnerovy z důvodu havarijního stavu kanalizačního řadu. Bude provedena výměna kanalizačního a vodovodního řadu, rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků a v koordinaci rovněž výměna STL plynovodu společnosti E.ON. Podle předběžných dohod je předpoklad podílu společnosti E.ON na nákladech úpravy povrchů v podílu cca 1/3. Předpokládaný termín realizace 16. října 2015 až 20. prosince 2015.

 • Digitalizace monitorovacího pracoviště MKDS

Předmětem zakázky je digitalizace monitorovacího pracoviště městského kamerového dohlížecího systému na služebně městské policie. Jedná se o výměnu serveru, ovládacích prvků, monitorů a softwarového vybavení. Stávající analogový systém byl pořízen v roce 2004 a postupně doplňován a upravován a vyžaduje zásadní modernizaci přechodem na digitální systém. Stávající analogové kamery budou do nového systému zapojeny přes převodníky a budou postupně obměňovány v příštích letech.  Podkladem pro zadání bude soupis požadovaného zařízení včetně technických parametrů.


Zadání veřejných zakázek z ORJ 40

 • Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice arch. Teplého

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici arch. Teplého v úseku od Jarošovské k ulici U Plovárny. Stávající vodovod a kanalizace je na pokraji životnosti, dochází k častým poruchám a haváriím. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči Ing. Martin Růžička – ALCEDO, Jindřichův Hradec za cenu 159 500 Kč bez DPH.

 • Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce kanalizací Pod Kasárny

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce systému splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě sídliště RD Pod Kasárny. V této lokalitě dochází při přívalových deštích k zaplavování suterénů RD a přetěžování přečerpávací stanice splaškových vod. PD bude řešit zvýšení kapacity jednotlivých řadů a případně přesměrování průtoků do méně zatížených úseků. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného úseku a dokumentace stávajících sítí od provozovatele. Rada města schválila zadání zakázky uchazeči Ing. Martin Růžička – ALCEDO Jindřichův Hradec za cenu 179 500 Kč bez DPH.

 • Zpracování projektové dokumentace – ZTV pro RD Zbuzany

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na vybudování základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů na zastavitelných pozemcích v majetku města v lokalitě Zbuzany mezi stávající zástavbou ulic 9. května, Elišky Krásnohorské a Nové. Bude zpracován návrh rozmístění jednotlivých rodinných domů, dopravní řešení a napojení veškerých inženýrských sítí. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného území a požadavky na obsah zpracované projektové dokumentace. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči WAY project, Jindřichův Hradec za cenu 597 000 Kč bez DPH.

 • Točna MHD Políkno

Předmětem zakázky je vybudování točny MHD v místní části Políkno. Bude provedena výstavba točny mezi silnicemi III/14811 a III/14814 včetně sjezdů, zastávka zůstane zachována stávající. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Točna MHD Políkno uchazeči Jindřichohradecké montáže, Jindřichův Hradec za cenu 466 933,84 Kč bez DPH se lhůtou realizace 47 dnů.

 

 • Točna MHD Otín 

Předmětem zakázky je vybudování konečné zastávky a točny MHD v místní části Otín v lokalitě za pneuservisem. Bude provedena úprava chodníku pro nástupiště a vybudování točny v prostoru mezi místní komunikací a potokem Řečička. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, České Budějovice, IČ 48035599, za cenu 354 775,81 Kč bez DPH se lhůtou realizace 47 dnů.

 • Zastávka a točna MHD Dolní Skrýchov 

Předmětem zakázky je vybudování konečné zastávky a točny MHD v místní části Dolní Skrýchov. Bude provedena výstavba nástupiště a točny včetně sjezdu ze silnice III/12833. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zastávka a točna MHD Dolní Skrýchov uchazeči SaM silnice a mosty, Česká Lípa za cenu 1 357 103,31 Kč bez DPH se lhůtou realizace 40 dnů.

 • Parkoviště Otín Jitka za prodejnou 

Předmětem zakázky je zřízení zpevněné plochy ze zatravňovacích tvárnic pro parkování vozidel za prodejnou Jednoty včetně úpravy stávajících kabelových vedení NN a SLP. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Parkoviště Otín Jitka za prodejnou uchazeči Antonín Krňa, Kardašova Řečice za cenu 512 191,99 Kč bez DPH se lhůtou realizace 19 dnů.

 • Převzetí záštity nad Podzimní cenou Jindřichova Hradce

Plavecký klub bude 10. října 2015 pořádat Podzimní cenu Jindřichova Hradce v Plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Závod je organizován pro závodní plavce ČR – ročníky 2004 – 2008 tj. sedmileté až jedenáctileté žactvo. Účast cca 150 závodních plavců / Plzeň, Praha, Liberec, Jihlava,  Brno, Tábor, Prachatice, Č. Budějovice, Písek, Č. Krumlov/. V této souvislosti rada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad touto akcí.

 • Velká cena Jindřichova Hradce

5. ročníku cyklokrosové akce s názvem Velká cena Jindřichova Hradce se uskuteční v sobotu 17. října 2015 v Dolním Skrýchově v areálu Střelnice Břeskáč. V souvislosti s touto akcí rada města schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s touto akcí.

 • Burza škol

Jihočeská hospodářská komory, Oblastní kancelář Jindřichův Hradec pořádá dne 8. října 2015 od 8:30 do 16:00 hodin na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci již tradiční Prezentační výstavu středních škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť a firem. Letošní ročník bude více zaměřen na technické obory ve shodě s vyhlášeným rokem průmyslu a technického vzdělávání. Akce poskytne výjimečný prostor pro společné setkání dětí, rodičů, škol a firem, jejichž zajímavé exponáty zde dají jasnou výzvu k tomu, že studovat technické obory může být i zábava.

V souvislosti s konáním této akce schválila rada města poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5 000 Kč účelově určené na pronájem prostor k zajištění akce a převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad touto akcí.

 • Sportovec roku

Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad slavnostním vyhlášením výsledků ankety o nejlepší sportovce okresu Jindřichův Hradec za rok 2015, které se uskuteční dne 26. ledna 2016 v KD Střelnice v Jindřichově Hradci a dále schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na materiálech spojených s pořádáním ankety o nejlepšího sportovce Jindřichohradecka za rok 2015.

 • Jmenování člena grantové komise Rady města Jindřichův Hradec

Dne 14. května 2015 rezignovala na funkci členky grantové komise Rady města Jindřichův Hradec paní Milada Dvořáková, která byla navržena volební stranou ANO 2011. Strana předložila návrh na nového člena grantové komise, a to Marcela Kaštovského, kterého rada města jmenovala do funkce od 15. září 2015.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L

Zubní pohotovost

Miloslav L

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L