7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 17. února 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 17. února 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

  • Zadání zakázky Regenerace parku pod Gymnáziem V. Nováka v J. Hradci

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Regenerace parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci panu Tomáši Havlovi, České Budějovice za cenu 168 150,- Kč bez DPH.

V loňském roce byla provedena na plochách všech jindřichohradeckých sídlišť a parků inventarizace zeleně, která měla za cíl vyhodnotit zdravotní stav stromů a navrhnout opatření nutná k zajištění maximální bezpečnosti.  Z výsledků inventarizace je zřejmé, že nejexponovanější plochou s nejvyšším počtem dřevin ve špatném zdravotním stavu, které vyžadují ošetření, je park pod Gymnáziem Vítězslava Nováka.

V parku roste celkem 287 stromů, přičemž 8 ks stromů je nutno pokácet a u 56 stromů provést ošetření bezpečnostně zdravotním řezem. Projekt bude zacílený také na podporu biodiverzity (různorodost vyskytujících se organizmů) s důrazem na druhy významné pro ochranu přírody. Proto se v rámci projektu bude realizovat:

1. Ošetření dřevin a zídka pro úkryt plazů

V parku bude ošetřeno  56 stromů. Konkrétně se jedná o ošetření 24 lip, 17 javorů, 7 buků, 3 dubů, 1 jírovce, 1 habru, 1 akátu, 1 jasanu a 1 smrku. Na předmětných stromech bude proveden tzv. bezpečnostní řez, při kterém budou odstraněny větve suché, mechanicky poškozené, nalomené či zlomené, větve volně visící v korunách a bezprostředně hrozící svým pádem na zem apod. Tak aby při ošetření dřevin nedošlo k úplnému odstranění mrtvého dřeva či dutin, významných pro živočichy, bude u vybraných dřevin proveden ořez metodou tzv. přírodě blízkého typu řezu. Zídka pro úkryt a zimování plazů  bude zbudována  v jihozápadně orientovaném svahu, bude ze skládaného kamene, prosypaného hrubším štěrkem.

2. Podpora květnatých trávníků

Téměř 8 m široký travnatý pás podél Nežárky a severní svah u Naxerovy lávky se bude kosit pouze 1x až 2x ročně, aby mohlo dojít k vykvetení zejména dvouděložných rostlin a tím získáme např. nektarodárné rostliny pro denní motýly a prostor pro další živočichy živící se rostlinami a jejich nektarem.

3. Dosadba živných rostlin pro významné druhy bezobratlých – vrby, kaliny, tavolník

4. Logger (broukoviště)

Uložení silných větví a částí kmenů, ve kterých mohou dokončit svůj vývoj dřevokazné organizmy a další organizmy je mohou osídlit

6. Údržba periodických tůní

Místa kde se v současné době zachycuje povrchová voda – údržbou (např. vyhrabáním stařiny kovovými hráběmi) udržovat otevřené drobné podmáčené plochy, které jsou podle srážkových poměrů zaplavovány vodou. Objeví se volná hladina využitelná pro obojživelníky (zelení skokani) a méně náročné druhy drobných vodních živočichů.

7. Informační tabule (5 ks) objasňující veřejnosti funkci jednotlivých navržených prvků, funkci loggeru, důvody proč jsou v parku torza dřevin, k čemu je kamenná zídka, tůně a občasně kosené plochy.

Na tuto akci je zažádáno o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, kde je možné získání dotace až 80 % celkových nákladů.

  • Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Dělnická

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Výměna vodovodu a kanalizace ulice Dělnická uchazeči Jindřichohradecké montáže, Jindřichův Hradec za cenu 3 494 740,84 Kč bez DPH se lhůtou realizace 73 dnů. Předmětem zakázky je výměna veřejných řadů vodovodu a kanalizace v ulici Dělnická včetně veřejných částí přípojek, délka kanalizace 146 m, délka vodovodu 151 m. Kanalizační řad bude proveden z kameninového potrubí, vodovodní řad z litinového potrubí. V koordinaci bude provedena rovněž výměna STL plynovodu včetně přípojek společností E.ON, která se bude v potřebném rozsahu podílet na opravách povrchů.

Zadání veřejných zakázek malého rozsahu z ORJ 40

  • Výstavba kolumbária 2. etapa

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba kolumbária 2. etapa uchazeči STAVOJIH, Jindřichův Hradec za cenu 1 100 005,60 Kč bez DPH se lhůtou realizace 36 dnů. Předmětem zakázky je výstavba 2. etapy kolumbária na městském hřbitově. Bude vybudována totožná sestava prefa schránek jako stávající kolumbárium, které je již téměř zcela zaplněné, včetně chodníku a stolků pro ukládání svíček a květin. Akce bude uplatněna do grantového programu Jihočeského kraje s možností dotace do částky max. 70 tis. Kč.

  • Oprava hradební zdi za Střelnicí 

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava hradební zdi za Střelnicí uchazeči STAVISERVIS, Jindřichův Hradec za cenu 792 664 Kč bez DPH se lhůtou realizace 82 Předmětem zakázky je oprava hradební zdi na pozemku p. č. 39/6 v prostoru parkánů. Nesoudržné kamenné zdivo bude po částech rozebíráno a znovu vyzděno včetně potřebného odvodnění rubu zdi. Akce je zařazena v Programu regenerace MPR s možností dotace ve výši 50 % nákladů. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr.

  • Zpracování projektové dokumentace – chodník podél silnice II/164 Otín

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – chodník podél silnice II/164 Otín uchazeči WAY project, Jindřichův Hradec za cenu 168 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace výstavby nového úseku chodníku podél silnice II/164 mezi křižovatkou s místní komunikací a objektem zahradnictví. Chodník bude řešen v šířce 2 m v návaznosti na již vybudovaný chodník na mostě přes Řečičku.

  • Zpracování projektové dokumentace – úprava ploch sídliště Jitka Otín 

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – úprava ploch sídliště Jitka Otín uchazeči WAY project, Jindřichův Hradec za cenu 328 000 Kč bez DPH

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na úpravu ploch sídliště Jitka Otín. Řešeny budou úpravy stávajících komunikací, rozšíření parkovacích ploch a rekonstrukce veřejného osvětlení. PD bude koordinována se zpracovanou dokumentací rekonstrukce kanalizačních řadů v této lokalitě.

  • Zpracování projektová dokumentace – revitalizace rybníku Bezděkov Políkno 

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – revitalizace rybníku Bezděkov Políkno uchazeči Ing. Martin Růžička – ALCEDO, Jindřichův Hradec za cenu 83 500 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové revitalizace rybníku Bezděkov v místní části Políkno. Bude řešena rekonstrukce hráze včetně vypouštěcích zařízení, odbahnění a úpravy břehů.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L