10.2 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 18. července 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 18. července 2018 sešli na své schůzi v pětičlenném počtu. Omluven byl Bohumil Komínek (ČSSD) a Vladislav Burian (SNK-ED).

Zadání veřejné zakázky

  • Obnova rybníku na pozemku p. č. 47 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce

Předmětem zakázky je odstranění sedimentů, rekonstrukce hráze, vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu rybníku. Plošná výměra rybníku je 10 767 m2. Na akci je vydán příslib dotace z ministerstva zemědělství ve výši 80 % uznatelných nákladů (bez odstranění sedimentů). Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Obnova rybníku na pozemku p. č. 47 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce účastníkovi zadávacího řízení Milan Sobek, Kunžak za cenu 2 111 000 Kč bez DPH.

Návrh zadání veřejné zakázky

  • Víceúčelový objekt Horní Žďár

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového víceúčelového objektu v místě původního demolovaného montovaného objektu u fotbalového hřiště. V objektu bude umístěna společenská místnost, potřebné sociální a hygienické zázemí, skladové prostory a zastřešená terasa. Podkladem pro zadání bude zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování konzultována s osadním výborem. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 241 tis. Kč bez DPH, termíny realizace jsou 1. 11. 2018 až 30. 9. 2019.

Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Návrh rozpočtového opatření č. 45/2018 v ORJ 40 – Opravy chodníků

V rozpočtu města na rok 2018 není zařazena položka Opravy chodníků, která v předchozích letech byla obvykle využívána na opravy povrchů menšího rozsahu. Ve spolupráci se Službami města J. Hradec byly v jarním období vytipovány některé úseky chodníků, které vyžadují celkovou opravu. Jedná se o chodník podél areálu 3. MŠ na sídlišti Vajgar, za objektem č.p. 733 – 788 na sídlišti U Nádraží a chodník v dolní části ulice arch. Teplého. V případě chodníků na sídlištích se jedná o celoplošné opravy, v případě chodníku v ulici arch. Teplého se jedná o výměnu obrubníků, kde krátce po skončení záruční lhůty celkové opravy z roku 2010 došlo k rozpadu jejich povrchové vrstvy.

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Opravy chodníků společnosti Služby města Jindřichův Hradec za cenu 1 252 940,50 Kč bez DPH. Financování akce v potřebné výši bude řešeno přesunem z akce Příměstský autokemp Denisova, která bude v letošním roce realizována v menším rozsahu. Návrh rozpočtového opatření č. 45/2018 bude předložen zastupitelstvu města k rozhodnutí.

  • Osvětlení přechodu pro chodce – Nábřeží Ladislava Stehny

Předmětem zakázky je instalace bezpečnostního osvětlení přechodu pro chodce na Nábřeží Ladislava Stehny u křižovatky s ulicí Růžovou. Budou osazena 2 speciální bezpečnostní svítidla s napojením na stávající rozvod veřejného osvětlení. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Osvětlení přechodu pro chodce Nábřeží Ladislava Stehny účastníkovi zadávacího řízení GEOINSTAL Jindřichův Hradec za cenu 120 650,90 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka malého rozsahu

  • Vodojem Pleše – dieselčerpadlo

V rozpočtu města na rok 2018 je zařazena akce Vodojem Pleše – dieselčerpadlo. Účelem této zakázky je zajištění provizorního zásobování města a dalších obcí pitnou vodou v případě dlouhodobého výpadku dodávky elektrické energie. Ve vodojemu Pleše dochází ke směšování vody ze dvou zdrojů (Římov a Bukovsko) a voda je následně čerpána do vodojemů Děbolín a Fedrpuš. Provoz je zajišťován 3 čerpadly s elektromotory, z nichž 1 je trvale v provozu, druhé slouží jako záložní a na třetím je prováděna údržba nebo větší opravy. V objektu je připraven prostor pro čerpadlo s náhradním zdrojem energie. Rada města po projednání schválila řešení veřejné zakázky Vodojem Pleše – dieselčerpadlo jednáním s jediným dodavatelem a požaduje předložit k projednání výsledek jednání s dodavatelem včetně návrhu na uzavření smlouvy.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L

Příměstské tábory Svět Fantazie 2023

Miloslav L

Charita hledá dobrovolníky do nemocnice a centra sociálních služeb

Miloslav L