-1.8 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 18. listopadu 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 18. listopadu 2015 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

  • Vozidla pro svoz komunálního odpadu

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města Jindřichův Hradec schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání nadlimitní veřejné zakázky „Vozidla pro svoz komunálního odpadu“, přičemž zakázka bude financována z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec. Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 kusů vozidel pro svoz komunálního odpadu.

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Výstavba hřiště pro miniaturgolf

Předmětem zakázky je výstavba hřiště pro miniaturgolf v prostoru tenisových kurtů u plaveckého bazénu. Hřiště bude obsahovat 18 drah, dále budou zpevněny plochy mezi drahami a zatravněny zbývající volné plochy. Součástí zakázky bude i dodávka příslušenství – 5 sad holí a míčů. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

  • Propojení městské věže a staré radnice optickým vedením

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Propojení městské věže a staré radnice optickým vedením uchazeči SVM digital Jindřichův Hradec za cenu 163 394 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je propojení městské věže a objektu staré radnice optickým kabelem z důvodu zvýšení kvality přenosu signálu z jednotlivých kamerových bodů městského kamerového dohlížecího systému do monitorovacího pracoviště. V současné době jsou na věži umístěny translační body kamerového systému a přenos do objektu služebny městské policie je prováděn bezdrátově, což snižuje kvalitu přenosu. Uvedeným propojením optickým kabelem dojde k pevnému připojení translačních bodů do optické sítě města. V současné době je v objektu staré radnice trasa připravena s vyústěním za průjezdem tak, aby nebylo zasahováno do dokončených povrchů.

  • Digitalizace monitorovacího pracoviště MKDS Jindřichův Hradec

Předmětem zakázky je digitalizace monitorovacího pracoviště městského kamerového dohlížecího systému na služebně městské policie. Jedná se o výměnu serveru, ovládacích prvků, monitorů a softwarového vybavení. Stávající analogový systém byl pořízen v roce 2004 a postupně doplňován a upravován a vyžaduje zásadní modernizaci přechodem na digitální systém. Stávající analogové kamery budou do nového systému zapojeny přes převodníky a budou postupně obměňovány v příštích letech. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Digitalizace monitorovacího pracoviště MKDS Jindřichův Hradec uchazeči JH Comp Jindřichův Hradec za cenu 288 700 Kč bez DPH.

  • Nákup parkovacích automatů

Předmětem zakázky je dodávka a montáž nových parkovacích automatů, které nahradí stávající parkovací automaty na území města. Celkem se jedná o 11 ks parkovacích automatů, z nichž jeden kus bude dodaný ještě v letošním roce do 9. prosince a zbylých 10 ks pak v příštím roce do konce května. Parkovací automaty budou vybavené funkcí vracení mincí, příjmu bankovek, budou umožňovat tisk informací na parkovací lístky, vzdálenou správu z dispečinku Služeb města Jindřichův Hradec. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka a montáž parkovacích automatů v Jindřichově Hradci uchazeči WSA doprava a parkování Radonice za cenu 1 167 000 Kč bez DPH.

  • Projednání závěrů a doporučení z jednání dopravní komise

Rada města se seznámila v souladu se zápisem z jednání dopravní komise č. 4/2015 ze dne 19. října 2015 s doporučeními:

a) s přípravou rekonstrukce ul. Václavská – s výhradou k technickému řešení
b) s výstupy z informačních radarů města za období červenec, srpen, září 2015
c) s předloženým návrhem na vybudování nového parkoviště u 6. ZŠ na sídl. Hvězdárna – s návrhem na přepracování
d) ve věci podnětů MUDr. Jana Jakuba Hájka
e) ve věci podnětu paní Kozlovské ohledně snížení rychlosti na sídl. Hvězdárna

Dále rada schválila:

a) předložený návrh cyklostezky ul. Rezkova – Dolní Skrýchov
b) úpravu křižovatky a zastávky MHD ul. Jáchymova
c) vypracování nové alternativy parkoviště v ul. Jáchymova
d) předložený návrh výstavby nového chodníku v Dolní Radouni
e) odstranění svislých dopravních značek na sídlišti Hvězdárna a vytvoření zóny „30“
f) odstranění svislých dopravních značek na Sládkově kopci a vytvoření zóny „30“ (bez příčných prahů)
g) odstranění svislých dopravních značek na „Zborově“ v zóně „30“
h) dopravní řešení na náměstí Míru, v režimu zkušebního provozu, dle předloženého návrhu

neschvaluje
a) umístění dopravní značky zákaz zastavení v Klášterské ulici, podél banky Sparkasse
b) umístění dopravní značky zákaz zastavení v Rybniční ulici

Návrh zadání veřejných zakázek:

  • Zabezpečení vstupů do objektů mateřských a základních škol

V rámci této zakázky bude provedené elektronické zabezpečení a kamerové a čipové monitorování vstupů do těchto škol: 1. MŠ obě pracoviště, 2. MŠ obě pracoviště, 3. MŠ obě pracoviště, 4. MŠ obě pracoviště, Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160, Jarošovská 746, Vajgar 692 a Větrná 54. Rozsah jednotlivých úprav bude specifikovaný v položkovém rozpočtu pro jednotlivá pracoviště. Součástí zakázky bude zaškolení obsluhy, likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracovišť. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

  • Úprava systému vytápění pavilonu MVD 5. základní školy Jindřichův Hradec

Zakázka bude zahrnovat úpravu topného systému v pavilonu MVD (místnosti výchovy a dílen) 5. základní školy. V rámci prováděných úprav budou topná tělesa doplněna novými termostatickými ventily a regulačními uzavíratelnými šroubeními. Termostatické ventily budou doplněny elektronickými hlavicemi pro ovládání teploty z centrálního místa. Pro dálkové ovládání teploty bude použita programově řízená regulace vytápění k individuální regulaci jednotlivých místností. Tato regulace navazuje na stávající regulaci ve strojovně topných okruhů. Veškeré mechanické práce budou provedeny za provozu bezjiskrovým způsobem s minimálním narušením výuky a využití dotčených místností školy. Součástí zakázky je i zaškolení obsluhy, likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

  • Nákup serveru pro 1. základní školu

1. základní škola Jindřichův HradecRada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na nákup serveru s příslušenstvím pro 1. základní školu firmě C SYSTEM CZ Brno za cenu 151 722 Kč včetně DPH. V rámci této zakázky bude provedena obměna stávajícího nevyhovujícího a dosluhujícího serveru pro počítačovou síť. Bude nakoupený nový server včetně systémového programu Windows pro síťové využití. Dále budou doplněna periferní zařízení nutná k provozu počítačové sítě školy. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

  • Výměna oken v půdních prostorách 1. mateřské školy Růžová

V rámci této zakázky bude provedena výměna 8 ks oken v půdních prostorách 1. mateřské školy, Růžová 39. Nová okna budou ve špaletovém provedení, dvoukřídlá, z borového masívu. Sklo křídla bude v horní třetině rozděleno podélnou příčkou a horní část skla rozdělena svislou příčkou. Venkovní křídla se budou otevírat ven z budovy a vnitřní křídla dovnitř. Křídla budou zajištěna vnitřní závorou do horní a spodní části okenního rámu. Na rámu bude provedeno zajištění na otevřená křídla. Akce je zařazena v rozpočtu na rok 2015. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na výměnu oken v půdních prostorách 1. mateřské školy firmě TINA jh, Jindřichův Hradec za cenu 183 484,40 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 26 dnů.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L