0.6 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 19. října 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 19. října 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Operační plán zimní údržby 2016/2017

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města schválila „Operační plán zimní údržby 2016/2017“ místních komunikací ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. Do seznamu komunikací byly přidány následující objekty: chodník od bývalého areál Služeb města v ulici 9. května až po Radouňku – Kopeček – II. pořadí; chodník od kruhové křižovatky v ulici Vídeňská až po Zahradní centrum – I. pořadí. Zimním obdobím je ve smyslu vyhlášky ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

  • Na parkovišti Jitřenka bude od října do dubna nový ceník

Radní schválili změnu ceny parkovného na parkovišti Jitřenka, kde by nově v období od 1. října do 30. dubna byla 1 hodina parkování zdarma a každá další pak za 10 korun. Ostatní ceny parkovišť zůstávají beze změny. Nový ceník platí od 1. listopadu 2016.

  • Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje – informace o odložení realizace

Již začátkem října měla být realizována zakázka Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o zrušení závazného stanoviska památkové péče pozastavil odbor dopravy vydané stavební povolení a dne 6. října 2016 vydal oznámení o zahájení řízení o obnově stavebního řízení z moci úřední. Z tohoto důvodu vydané stavební povolení nenabylo právní moci a stavba nemohla být zahájena. Národní památkový ústav vydal zcela záporné odborné vyjádření k celému projektu. Podle názoru Národního památkového ústavu by v západním dvoře měl vzniknout park, podobně jako ve dvoře severním. Město Jindřichův Hradec má pro svůj navržený záměr udělat zde parkoviště argumenty, které vycházejí zejména z doloženého stavu dvora v době prohlášení areálu jezuitské koleje kulturní památkou, kdy podstatná část byla zastavěna dřevěnými garážemi a volná plocha sloužila pro parkování vojenské techniky.

Na základě těchto skutečností je nutné odložit realizaci akce do doby nabytí právní moci nového stavebního povolení, které může být vydáno až na základě nového závazného stanoviska památkové péče, o které byla již podána nová žádost.

Rada města po projednání vzala na vědomí informace o posunutí termínů realizace akce Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje a požaduje po vydání nového stavebního povolení předložit návrh na uzavření dodatku smlouvy o dílo.

  • Dohoda o spolupráci při pořádání kulturní a společenské akce – Novoroční ohňostroj

Rada města po projednání schválila uzavření dohody o spolupráci při pořádání kulturní a společenské akce uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec a Muzeem Jindřichohradecka. Předmětem spolupráce je zabezpečení Novoročního ohňostroje, který bude tradičně odpálený z městské věže v rámci přivítání nového roku na náměstí Míru dne 1. ledna 2017.

  • Návrh na zřízení komise rady města pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných zakázek

Dne 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ). Na základě tohoto zákona byla radou města schválena Pravidla pro zadávání veřejných zakázek města Jindřichův Hradec. Přestože ZZVZ již nevyžaduje jmenování komise pro hodnocení nabídek, podle schválených pravidel budou zakázky města hodnoceny komisí. Podle nového názvosloví ZZVZ se komise, pokud je pro hodnocení nabídek jmenována, nazývá „komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek“.

Z tohoto důvodu rada města zrušila komisi pro zadávání veřejných zakázek a zřídila
komisi pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných zakázek. Dále rada jmenovala členy, náhradníky a tajemníka komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných zakázek:

členové – Bohumil Komínek – předseda, Vlastislav Pecka, Stanislav Beran, Zdeněk Čejka, Petr Večeřa, Karel Drobil, Vladislav Paxa, Jiří Šenolt, Milada Petrů (zástupce HK)

náhradníci – Stanislav Mrvka, Miroslav Kadeřábek, Karel Hron, Marcel Kaštovský, Vojtěch Duba, Radim Staněk, Otakar Kinšt, Josef Šprincl, Ivan Šot (zástupce HK)

tajemník – Vladimír Krampera

  • Zadání veřejné zakázky – Obnova rybníku Návesní Horní v k. ú. Dolní Radouň

Rada města schválila zadání veřejné zakázky Obnova rybníku Návesní Horní v k.ú. Dolní Radouň uchazeči Milan Sobek, Kunžak za cenu 995 388 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je celková obnova rybníku v místní části Dolní Radouň, spočívající v rekonstrukci výpustního zařízení a bezpečnostního přelivu, opravě hráze, odbahnění a odstranění náletových dřevin.

  • Souhlas s umístěním pamětní desky na budově 2. ZŠ v Jindřichově Hradci

Městu Jindřichův Hradec byla předložena žádost Československé obce legionářské – Jednoty bratra Stanislava Berana a to ve věci vydání souhlasu s umístěním pamětní desky na budově 2. základní školy v Janderově ulici. Pamětní deska má být umístěna na fasádě školy napravo od hlavního vchodu mezi stávající dopravní značkou a vitrínou. Pod deskou by měl být umístěn háček na pověšení věnečku nebo kytice. Tato pamětní deska ze žulového kamene o rozměrech 40x60x3 cm má připomínat památku zakládajícího člena Jednoty bratrské a jejího prvního předsedy bratra Stanislava Berana.  V budově školy působil nejdříve jako učitel, později jako řídící učitel obecné školy chlapecké, dlouholetý předseda jindřichohradecké jednoty Československé obce legionářské, starosta místního Sokola a náměstek starosty města Jindřichův Hradec. 13. listopadu 2016 uplyne 130 let od jeho narození. Pamětní deska by měla být odhalena u příležitosti Dne veteránů 11. listopadu 2016. Rada města tuto žádost schválila.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L