7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 2. března 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 2. března 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

  • Zadání veřejné zakázky – oprava domu 171/I, nám. Míru
Rozhledna Rýdův kopec Děbolín
Rozhledna Rýdův kopec Děbolín

Rada města po projednání schvaluje zadání veřejné zakázky – oprava domu č. p. 171/I, nám. Míru v Jindřichově Hradci, firmě Jindřichohradecká stavební za cenu 2 660 676,00 Kč bez DPH. V rámci zakázky bude opravená fasáda celého domu a dvorního domku. Dále bude provedena výměna střešní krytiny a oprava komínů, vnitřních částí domku, kamenných tarasů, úprava zahradních pozemků k malému Vajgaru a restaurování vybraných prvků. V nebytovém prostoru dojde k výměně výkladce, instalace WC. Celková oprava bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska oddělení památkové péče. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Tato oprava je zařazena do Programu regenerace MPR J. Hradec pro rok 2016. Termín realizace je 30. března 2016 až 30. září 2016.

  • Návrh veřejné zakázky z ORJ 14 – Oprava umýváren u tělocvičny 6. ZŠ

Zakázka bude zahrnovat opravu dvou umýváren u tělocvičen 6. základní školy. Bude odstraněna stávající dlažba a obklad, vyměněny rozvody vody (stávající jsou pozinkové, částečné zarostlé). V podlahách budou nově osazeny podlahové vpusti. Bude položená nová dlažba na podlahy včetně izolace. Odklady budou ve sprchách provedeny do výšky minimálně 2000 mm včetně zaizolování kompletním systémem tekuté izolace a v místnostech s umyvadly minimálně do výšky 1800 mm. Budou vyměněny výtokové armatury. Pro ukončení obkladů a rohů budou použity plastové ukončovací lišty. Bourací práce a odvoz suti bude proveden v době, která nebude narušovat hlukem ani manipulací výuku ve škole. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

  • Návrh zadání veřejné zakázky – projektová dokumentace – Optická síť města Jindřichův Hradec

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace k vybudování tras optické sítě města, propojení 81 objektů uvedených v příloze návrhu (převážně se jedná o objekty, v nichž sídlí veřejné instituce – školy, úřady, muzea, sportovní zařízení a dále o parkoviště a parkovací automaty).

Zadání zakázek

  • Oprava suterénu objektu muzea č. p. 19/I 

Rada města schválila zadání veřejné zakázky Oprava suterénu muzea 19/I, Jindřichův Hradec vybranému uchazeči Jindřichohradecká stavební za cenu 382 313 Kč bez DPH s termínem realizace 30 dnů. Předmětem zakázky je oprava stávajících sklepních prostor pod částí severního křídla objektu Muzea Jindřichohradecka č. p. 19/I. Bude provedena oprava povrchů stěn a kleneb, oprava dlažby a vstupního schodiště, odvodnění prostoru a nová elektroinstalace. Do opravených prostorů bude umístěna expozice archeologie. Akce je zařazena v Programu regenerace MPR s možností dotace ve výši 50 % nákladů.

  • Modernizace ozvučení zimního stadionu 

Rada města schválila zadání veřejné zakázky Modernizace ozvučení zimního stadionu v Jindřichově Hradci vybranému uchazeči AVA – Ing. Rostislav Daněk, Jindřichův Hradec za cenu 791 946 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je celková modernizace systému ozvučení objektu zimního stadionu, stávající systém je zastaralý a nevyhovuje současným technickým požadavkům. Bude provedena výměna kabeláže, reproduktorů i ovládacího zařízení. Podkladem pro zadání je soupis požadovaného zařízení a výkaz výměr.

  • Oprava ohradní zdi hřbitova u sv. Václava

Rada města po projednání schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava ohradní zdi hřbitova u sv. Václava uchazeči ARSTAV Jindřichův Hradec za cenu 187 322 Kč bez DPH s lhůtou realizace 22 dnů. Předmětem zakázky je oprava vnitřní strany ohradní zdi hřbitova u kostela sv. Václava. Stávající kamenné zdivo bude v poškozených částech  doplněno, neomítnuté části budou nově vyspárovány, na omítnutých částech bude omítka opravena. Akce bude uplatněna do dotačního programu ministerstva kultury prostřednictvím ORP s možností dotace do 90 % nákladů.

  • Provozní řád a plán pravidelné údržby Rozhledny Rýdův kopec

Rada města schválila provozní řád Rozhledny Rýdův kopec s účinností od 2. 3. 2016, dále schválila plán pravidelné údržby a pověřila odbor správy majetku města naplňováním kontrolních činností a prováděním běžné údržby. Provozní řád rozhledny bude umístěný při vstupu do rozhledny na informační tabuli. Upravuje zejména provozní dobu zařízení a dále dodržování základních povinností návštěvníků. Maximální počet návštěvníků na vyhlídkové plošině včetně venkovního ochozu pak vychází z údajů od HZS Jindřichův Hradec a statika projektové dokumentace.

Provozní řád rozhledny v PDF

  • Pojmenování lokality

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města na svém lednovém zasedání neschválilo pojmenování nově vzniklé lokality s rodinnými domy v oblasti nad Líšným Dvorem, směrem na Horní Žďár, byli osloveni obyvatelé bydlící v této lokalitě a proběhlo elektronické jednání skupiny pro pojmenování ulic a veřejných prostranství. Obyvatelé lokality navrhly název „Pohodnice“ a skupina tento návrh většinou hlasů podpořila. S přihlédnutím k historickému významu lokality, k historickým pramenům a k přání občanů, kteří zde již bydlí, rada města souhlasila s pojmenováním lokality v oblasti nad Líšným Dvorem názvem „Pohodnice“ a požaduje předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L