O čem rozhodovali radní 2. března 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 2. března 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

  • Zadání veřejné zakázky – oprava domu 171/I, nám. Míru
Rozhledna Rýdův kopec Děbolín
Rozhledna Rýdův kopec Děbolín

Rada města po projednání schvaluje zadání veřejné zakázky – oprava domu č. p. 171/I, nám. Míru v Jindřichově Hradci, firmě Jindřichohradecká stavební za cenu 2 660 676,00 Kč bez DPH. V rámci zakázky bude opravená fasáda celého domu a dvorního domku. Dále bude provedena výměna střešní krytiny a oprava komínů, vnitřních částí domku, kamenných tarasů, úprava zahradních pozemků k malému Vajgaru a restaurování vybraných prvků. V nebytovém prostoru dojde k výměně výkladce, instalace WC. Celková oprava bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska oddělení památkové péče. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Tato oprava je zařazena do Programu regenerace MPR J. Hradec pro rok 2016. Termín realizace je 30. března 2016 až 30. září 2016.

  • Návrh veřejné zakázky z ORJ 14 – Oprava umýváren u tělocvičny 6. ZŠ

Zakázka bude zahrnovat opravu dvou umýváren u tělocvičen 6. základní školy. Bude odstraněna stávající dlažba a obklad, vyměněny rozvody vody (stávající jsou pozinkové, částečné zarostlé). V podlahách budou nově osazeny podlahové vpusti. Bude položená nová dlažba na podlahy včetně izolace. Odklady budou ve sprchách provedeny do výšky minimálně 2000 mm včetně zaizolování kompletním systémem tekuté izolace a v místnostech s umyvadly minimálně do výšky 1800 mm. Budou vyměněny výtokové armatury. Pro ukončení obkladů a rohů budou použity plastové ukončovací lišty. Bourací práce a odvoz suti bude proveden v době, která nebude narušovat hlukem ani manipulací výuku ve škole. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

  • Návrh zadání veřejné zakázky – projektová dokumentace – Optická síť města Jindřichův Hradec

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace k vybudování tras optické sítě města, propojení 81 objektů uvedených v příloze návrhu (převážně se jedná o objekty, v nichž sídlí veřejné instituce – školy, úřady, muzea, sportovní zařízení a dále o parkoviště a parkovací automaty).

Zadání zakázek

  • Oprava suterénu objektu muzea č. p. 19/I 

Rada města schválila zadání veřejné zakázky Oprava suterénu muzea 19/I, Jindřichův Hradec vybranému uchazeči Jindřichohradecká stavební za cenu 382 313 Kč bez DPH s termínem realizace 30 dnů. Předmětem zakázky je oprava stávajících sklepních prostor pod částí severního křídla objektu Muzea Jindřichohradecka č. p. 19/I. Bude provedena oprava povrchů stěn a kleneb, oprava dlažby a vstupního schodiště, odvodnění prostoru a nová elektroinstalace. Do opravených prostorů bude umístěna expozice archeologie. Akce je zařazena v Programu regenerace MPR s možností dotace ve výši 50 % nákladů.

  • Modernizace ozvučení zimního stadionu 

Rada města schválila zadání veřejné zakázky Modernizace ozvučení zimního stadionu v Jindřichově Hradci vybranému uchazeči AVA – Ing. Rostislav Daněk, Jindřichův Hradec za cenu 791 946 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je celková modernizace systému ozvučení objektu zimního stadionu, stávající systém je zastaralý a nevyhovuje současným technickým požadavkům. Bude provedena výměna kabeláže, reproduktorů i ovládacího zařízení. Podkladem pro zadání je soupis požadovaného zařízení a výkaz výměr.

  • Oprava ohradní zdi hřbitova u sv. Václava

Rada města po projednání schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava ohradní zdi hřbitova u sv. Václava uchazeči ARSTAV Jindřichův Hradec za cenu 187 322 Kč bez DPH s lhůtou realizace 22 dnů. Předmětem zakázky je oprava vnitřní strany ohradní zdi hřbitova u kostela sv. Václava. Stávající kamenné zdivo bude v poškozených částech  doplněno, neomítnuté části budou nově vyspárovány, na omítnutých částech bude omítka opravena. Akce bude uplatněna do dotačního programu ministerstva kultury prostřednictvím ORP s možností dotace do 90 % nákladů.

  • Provozní řád a plán pravidelné údržby Rozhledny Rýdův kopec

Rada města schválila provozní řád Rozhledny Rýdův kopec s účinností od 2. 3. 2016, dále schválila plán pravidelné údržby a pověřila odbor správy majetku města naplňováním kontrolních činností a prováděním běžné údržby. Provozní řád rozhledny bude umístěný při vstupu do rozhledny na informační tabuli. Upravuje zejména provozní dobu zařízení a dále dodržování základních povinností návštěvníků. Maximální počet návštěvníků na vyhlídkové plošině včetně venkovního ochozu pak vychází z údajů od HZS Jindřichův Hradec a statika projektové dokumentace.

Provozní řád rozhledny v PDF

  • Pojmenování lokality

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města na svém lednovém zasedání neschválilo pojmenování nově vzniklé lokality s rodinnými domy v oblasti nad Líšným Dvorem, směrem na Horní Žďár, byli osloveni obyvatelé bydlící v této lokalitě a proběhlo elektronické jednání skupiny pro pojmenování ulic a veřejných prostranství. Obyvatelé lokality navrhly název “Pohodnice” a skupina tento návrh většinou hlasů podpořila. S přihlédnutím k historickému významu lokality, k historickým pramenům a k přání občanů, kteří zde již bydlí, rada města souhlasila s pojmenováním lokality v oblasti nad Líšným Dvorem názvem “Pohodnice” a požaduje předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjadříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít