10.2 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 2. listopadu 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 2. listopadu 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jiří Pravda (ČSSD).

  • Návrh rozpočtu na rok 2017

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníNávrh rozpočtu na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018 a z návrhu státního rozpočtu na rok 2017. Rada města se po projednání seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2017 včetně všech příloh a požaduje předložit návrh rozpočtu na rok 2017 k dalšímu projednání radě města po pracovní schůzce k návrhu rozpočtu se zastupiteli města, ta se uskuteční dne 14. listopadu 2016.

  • Zadání veřejné zakázky malého rozsahu – digitalizace 2 kamerových bodů MKDS

V roce 2015 byla provedena digitalizace monitorovacího pracoviště městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) ve služebně městské policie. Zároveň byly zřízeny 2 nové digitální kamerové body na křižovatce ulic Sládkova – Třebického a u vjezdu na parkovací plochu z ulice Miřiovského. Původní analogové kamerové body byly na systém napojeny pomocí převodníků s tím, že v následujících letech budou tyto body postupně nahrazeny digitální technologií.

Podle návrhu městské policie by v letošním roce měly být digitalizovány 2 nejstarší kamerové body na náměstí Míru a na náměstí Masarykově. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Digitalizace 2 kamerových bodů MKDS dodavateli JH Comp Jindřichův Hradec za cenu 380 000 Kč bez DPH.

  • Předložení žádostí do programu Ministerstva zemědělství Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obce

V říjnu byla ministerstvem zemědělství vyhlášena II. výzva k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Konec příjmu žádostí je stanoven na 30. listopadu 2016.

Odbor rozvoje má v rozpočtu na příští rok v Oddíle Vodní díla v zemědělské krajině zařazenou akci Buk-revitalizace soustavy rybníků. Pro tuto výzvu navrhuje odbor rozvoje podat čtyři samostatné projektové žádosti, a to na rybník p.č. 47, rybník p.č. 57, rybník p.č. 58 a rybník p.č. 38 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce. Jedná se o rybníky, které jsou součástí soustavy rybníků v Buku na které je již zpracována projektová dokumentace. Na první dva rybníky z této soustavy (p.č. 568 a p.č. 570) byla v dubnu 2016 podána žádost v  I. výzvě, posléze byla v červnu 2016 MZe přislíbena dotace a od 1. listopadu 2016 bude zahájena realizace.

Poskytnutá dotace činí na rekonstrukci/obnovu/odbahnění – max. 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. však 2 miliony Kč na akci a zároveň max. do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů v případě odbahňování. V případě všech čtyř rybníků se bude jednat o odtěžení sedimentu (odbahnění) a dále vybudování bezpečnostních přelivů a rekonstrukci hrází.

Protože rybníky jsou součástí kaskády, je nezbytné provádět revitalizaci postupně směrem shora dolů, proto budou termíny realizace u jednotlivých rybníků do žádostí rozloženy do let 2017 – 2020, jak umožňují podmínky dotačního programu.

Rada města po projednání souhlasila s předložením projektových žádostí na obnovu rybníků p.č. 47, p.č. 57, p.č. 58 a p.č. 38 k. ú. v Buk u Jindřichova Hradce do programu Ministerstva zemědělství Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích a v případě přidělení dotace s realizací v období 2017-2020 a požaduje předložit návrh zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L

Příměstské tábory Svět Fantazie 2023

Miloslav L

Charita hledá dobrovolníky do nemocnice a centra sociálních služeb

Miloslav L