3.7 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 20. června 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 20. června 2018 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Harmonogram projednávání návrhu rozpočtu na rok 2019

jindřichův hradec ilustračníRada města po projednání schválila harmonogram projednávání návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 města a příspěvkových organizací. Rada města projedná návrh rozpočtu na rok 2019 poprvé dne 24. 10. 2018, poté bude návrh rozpočtu zaslán zastupitelům města. Druhé čtení návrhu rozpočtu proběhne po pracovní schůzce zastupitelů města dne 14. listopadu 2018.

  • Zrušení zadávacího řízení – Obnova Švecova pomníku

Rada města zrušila zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu Obnova Švecova pomníku z důvodu vysoké finanční náročnosti, přesahující o cca 1 200 tis. Kč bez DPH předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a požaduje předložit k projednání nový návrh umístění sochy plk. Švece v areálu bývalých Švecových kasáren před hlavní vchod do studentské koleje.

Návrhy zadání veřejných zakázek

  • Rekonstrukce části kanalizace Jitka Otín 2. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jednotné kanalizační sítě o celkové délce cca 333 m v lokalitě sídliště Jitka Otín. Potrubí polypropylen DN 300 a DN 400. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 440 tis. Kč bez DPH, termíny realizace jsou 17. 9. 2018 – 31. 7. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Dodávka a instalace soustavy dalekohledů v kopuli nad 2.NP hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace soustavy dalekohledů v kopuli nad 2. NP hvězdárny prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci. Jedná se o 4 hlavní optické přístroje na montáži včetně veškerého příslušenství – zrcadlový dalekohled (reflektor) velké apertury pro pozorování slabých objektů vzdáleného vesmíru; čočkový dalekohled (refraktor) středně velkého průměru s korigovanou barevnou vadou a delším ohniskem pro pozorování planet, Měsíce a Slunce v integrálním světle; širokoúhlý dalekohled středního průměru pro pozorování úhlově větších objektů; speciální sluneční dalekohled většího průměru pozorující ve spektrální čáře vodíku Balmer α pro sledování detailních jevů ve sluneční atmosféře. Součástí dodávky je také montáž (speciální masivní astronomický stativ) pro soustavu dalekohledů, soubory okulárů různých ohniskových délek pro jednotlivé dalekohledy, sada korektorů pro zrcadlový dalekohled, astronomická barevná astro-foto kamera, astronomická černobílá CCD kamera a počítač pro ovládání dalekohledu a kamer včetně příslušného softwaru. Soustava dalekohledů bude pořizována do kopule nové pozorovatelny nad 2.NP stávajícího objektu hvězdárny, jehož stavební úpravy budou probíhat od 1. 8. 2018. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 360 tis. Kč bez DPH, termín realizace: dokončení do 30. 11. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Rekonstrukce části kanalizace Jitka Otín 2. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jednotné kanalizační sítě o celkové délce cca 333 m v lokalitě sídliště Jitka Otín. Potrubí polypropylen DN 300 a DN 400. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 440 tis. Kč bez DPH, termíny realizace jsou 17. 9. 2018 – 31. 7. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizační sítě, biologické čistírny odpadních vod včetně příjezdové komunikace, vodovodní přípojky a oplocení, dostavba dešťové kanalizace a domovní přípojky splaškové kanalizace. Součástí je i vybudování požeráku a úprava odpadní stoky obecního rybníka. Na realizaci této akce je bude po vyhlášení výzvy podána žádost o dotaci z programu Ministerstva zemědělství ČR, z tohoto důvodu je lhůta realizace prodloužena až do roku 2020, aby bylo možné případnou dotaci čerpat v maximální částce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 64 000 tis. Kč bez DPH, termíny realizace jsou 15. 10. 2018 – 30. 6. 2020. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín.

  • Sypač pro zimní údržbu komunikací

Rada města Jindřichův Hradec schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání veřejné zakázky „Sypač pro zimní údržbu komunikací“. Jedná se o dodávku jednoho kusu nástavby sypače na nákladní automobil pro zimní údržbu komunikací.

  • Dopravní komise č. 2/18

Rada projednala závěry a doporučení z jednání dopravní komise č. 2/18, která se konala dne 4. 6. 2018.

Radní schválili:
a) provedení rekonstrukce místní komunikace Ke Mlýnu, dle projektové dokumentace;
b) návrh řešení pro přecházení silnice I/34 (ul. Rezkova) s ochranným ostrůvkem, dle projektové dokumentace;
c) projektovou dokumentaci „Stezka pro chodce a cyklisty Hvězdárna“, dle varianty 30 a co nejvíce se držet u plotu v rámci rozvoje parkovacích míst na sídl. Hvězdárna;
d) projektovou dokumentaci – stezka pro chodce a cyklisty Radouňka;
e) požadavek dopravní komise doplnit do projektové dokumentace umístění parkoviště před Jednotou (Otín Jitka sídliště úpravy ploch), obdobně jako větev 50. Umístění parkoviště řešit tak, aby do budoucna nebylo v kolizi s místem pro přecházení silnice III/02312;
f) změnu projektové dokumentace na výstavbu chodníku podél silnice III/12832 v Dolní Radouni, kde dojde k přerušení chodníku, dle předložené dokumentace;
g) na sloup veřejného osvětlení v ul. Nežárecké umístit radar, který vyhodnotí překračování rychlosti a výsledky budou předány dopravní komisi k vyhodnocení;
h) propojení od povodí Vltavy s Lišným dvorem mimo silnici III/14811 samostatnou stezkou pro chodce a pro cyklisty;
i) řešit problematiku samostatnou stezkou pro chodce a pro cyklisty v ul. Nežárecká místo snížení rychlosti ze 70 km/hod. na 50 km/hod.
j) změnu dopravního značení na účelové komunikaci směrem na Frankův dvůr, dle přiložené situace.
Radní neschválili:
a) žádost o umístění dopravní značky zákaz vjezdu na začátku slepé části ulice Perleťová k zamezení vjezdu vozidel k dětskému hřišti v probíhající rekonstrukci.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L