6.9 C
Jindřichův Hradec
25.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 20. dubna 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 20. dubna 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

  • Závěry z dopravní komise

Rada města projednala závěry a doporučení z jednání dopravní komise č. 2/16, která se konala dne 5. dubna 2016.

Rada schválila:
Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračnía) Připojení budoucí komunikace na silnici I/23 v místě ulice Nová, s vjezdovým ostrůvkem (bez propojení do Nové ulice) s tím, že v místě nového připojení bude zřízeno místo pro přecházení a u ulice Elišky Krásnohorské bude přechod pro chodce.
b) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci. Fruko – doplnění spoje na 5:50 hodin.
c) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci. Víkendový vlak z JH do Veselí, návaznost bude řešena prodloužením spoje ze sídliště U Nádraží a zpět.
d) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci. Bobelovka – víkend.
e) Zrušení spojů :
– první víkendový pár spojů na lince 51 a.n. – Radouňka a zpět (příjezd na a.n. v 6 hod)
– první ranní spoj na lince 51 Otín – a.n. bude zkrácen na úsek Sídliště Otín – aut. nádr.
– ve večerních hodinách budou upraveny / zkráceny spoje z Dolního Skrýchova na aut. nádr.
f) Zachování stávajícího stavu – průjezdů autobusů MHD ulicí 28. října a nesouhlasí s navrhovaným zjednosměrněním ulice 28. října.
g) Odstranění svislých dopravních značek v současné zóně 30 km/hod. v Třebického ulici.
h) Snížení rychlosti v Otíně (mezi točnou MHD a silnicí II/164) – na 30km/hod
ch) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci. Blažek – návoz zaměstnanců na směny 6:00 – 14:30 hodin do / z Dolního Skrýchova.
i) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci. Bobelovka – požadavek na doplnění dalšího spoje v cca 7:20 hodin.
j) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci. Pollmann – víkend. Doplnění spojů na ranní směny o víkendu, doplnění spoje na noční směnu neděle/pondělí.
k) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci. Sídliště U Nádraží – hřbitov.
l) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci. Sládkův kopec (Pražská) – nemocnice, hřbitov – pouze ranní spoj
m) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci. Bobelovka – hřbitov.

neschválila:
a) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci. Zahradní centrum – obsluha z konce směny kolem 18:30 hod.
b) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci. Páteční a sobotní kulturní akce na Jitce a Bobelovce.
c) Změnu jízdního řádu MHD v J. Hradci, aby spoje linky č. 51 jezdili okolo nemocnice, místo ul. 28. října.

požaduje:
a) Zařadit ulici 28. října do přípravy na rekonstrukci a požádat Policii ČR o kontrolu dodržování předepsané rychlosti.
b) Zadat vypracovat studii úpravy křižovatky místní komunikace Vídeňská, (28. října) silnice II/128, větví silnice I/34 až k navrhovanému místu v rámci koncepce cyklodopravy. Zde by po té mohl vzniknout přechod pro chodce, který by měl být osvětlený.
c) Požádat Policii ČR o měření rychlosti zejména od úseku od křižovatky u Trojstřediska směrem k plaveckému bazénu.
d) K námětům pana ing. Jiřího Dohnala, aby odbor dopravy společně s ostatními odbory MěÚ J. Hradec (kterých se případné další otázky týkají) připravil do další DK návrh odpovědí.
e) Snížení rychlosti v Otíně na silnici III/02312 v úseku zastávky „Otín vilky“.

  • Poskytnutí mimořádné dotace

Rada města po projednání schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10 000 Kč Obchodní akademii T. G. Masaryka a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnným pobytem žáků lycea z družební školy z francouzského Clamecy, který se uskuteční ve dnech 19. až 26. září 2016 v Jindřichově Hradci.

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Oprava vodovodu – ulice Scheinerova

Předmětem je výměna vodovodního řadu v délce cca 102 m včetně připojení stávajících vodovodních přípojek. Předpokládaný termín realizace je září až říjen 2016. Akce zařazena v rozpočtu města na rok 2016.

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Odlehčení kanalizace Jáchymova – Vídeňská

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace v křižovatce ulic Vídeňská, Jáchymova v původní trase, její zkapacitnění navýšením dimenze, obnova odlehčovací komory. Součástí stavebních prací bude rovněž výstavba části dešťové kanalizace do ulice Jáchymova. Stavební práce na odlehčení kanalizace rovněž vyvolají přeložku plynovodu v délce cca 21 m, který koliduje s umístěním navržené odlehčovací komory. Stavební práce na odlehčení kanalizace by měly být provedeny nejpozději do konce srpna 2016 tak, aby na ně mohla navázat rekonstrukce komunikace Václavská – Vídeňská z důvodů zajištění dopravní obslužnosti tak, aby nedošlo k uzavření obou komunikací současně. Předpokládaný termín realizace je 20. června 2016 až 15. srpna 2016.

Stavební práce na odlehčení kanalizace v ulici Vídeňská zahrnují mimo jiné i stavbu odlehčovací stoky DN 300 vedoucí od šachty D4 do D3 v délce 21,85 m a odlehčovací stoky DN 400 vedoucí od šachty D3 do D2 v délce 7,55 m, tj. v celkové délce 29,4 m. Tato část odlehčovací stoky je prováděna zejména z důvodu zamezení odtoku srážkových odpadních vod z areálu nemocnice do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu. Z tohoto důvodu se na nákladech za tuto část kanalizace, která bude ve vlastnictví města J. Hradec, bude podílet formou příspěvku i Nemocnice Jindřichův Hradec.

  • Zásady pro poskytování individuálních dotací bez vyhlášení programu na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury

Rada města po projednání souhlasila se Zásadami pro poskytování individuálních dotací bez vyhlášení programu na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury z rozpočtu města Jindřichův Hradec včetně jejích příloh (žádost o podporu, hlášení změn, veřejnoprávní smlouva, závěrečná (etapová) zpráva s žádostí o platbu), dále souhlasila se zrušením Grantového programu města Jindřichův Hradec pro oblast výstavby technické a dopravní infrastruktury nových rodinných domů a požaduje předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí. Tyto zásady nahrazují Grantový program města Jindřichův Hradec pro oblast výstavby technické a dopravní infrastruktury nových rodinných domů schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2004.

  • Návrh veřejné zakázky – Oprava rozvodů vody ve sklepních prostorách 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39, odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019

Zakázka bude zahrnovat výměnu vodovodních rozvodů ve sklepních prostorách 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39, odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019. Stávající rozvody vody jsou v pozinkovaném provedení, povrch potrubí je zkorodovaný, spoje jsou netěsné a hrozí havárie spojená s únikem vody. V rámci zakázky budou stávající rozvody vody odstraněny, nově budou vyměněny veškeré rozvody vody od vodoměru až ke stoupačkám do jednotlivých pavilonů s možností uzavření vody v každém pavilonu samostatně. Součástí zakázky bude i úprava měření (odečítání vodoměru bude nad vodoměrnou šachtou z důvodů lepší přístupnosti k měření). Vyměněn bude i rozvod požárního vodovodu. Veškeré rozvody budou v plastovém provedení. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

  • Basketbalové finále Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství 2015/2016

Rada města schválila převzetí záštity starostou města nad pořádáním basketbalového finále Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství 2015/2016, které se uskuteční v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci ve dnech 26. a 27. dubna 2016 a dále schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na oficiálních materiálech vydaných u příležitosti pořádání této akce.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L