Aktuálně

O čem rozhodovali radní 21. března 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 21. března 2018 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Publikace Jindřichův Hradec 1801-2018 Proměny slavného města

jindřichův hradec ilustrační

V Informačním středisku města Jindřichův Hradec jsou k dispozici upomínkové předměty a suvenýry  s motivem města. Velký zájem ze strany návštěvníků města i místních obyvatel je také o knihy, brožury a publikace týkající se historie, architektury, zajímavostí, památek našeho města. Velký úspěch mělo vydání knih Jindřichův Hradec Pod střechami domů v roce 2013, Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec v roce 2015 a stejně tak vydání knihy Jindřichův Hradec Genius Loci v roce 2016. Tyto knihy jsou prodávány v Informačním středisku za cenu 390 Kč a zároveň slouží k propagačním účelům města. Vzhledem k tomuto zájmu bylo navrženo rovněž vydat publikaci Jindřichův Hradec 1801-2018 Proměny slavného města. Publikace bude zachycovat novou  podobu města, kterou získalo po zničujícím požáru v roce 1801, současně se zaměří na vykreslení života jeho obyvatel v měnících se politických, hospodářských a společenských podmínkách. Autory textů budou PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. a PaedDr. František Fürbach. Publikace bude využívána jako propagační materiál při návštěvách partnerských měst, odborem sociálních věcí jako dar při příležitosti vítání nových občánků nebo výročí svateb, obecně pak bude k dostání na veletrzích a výstavách (aj.) Technické zpracování publikace je plánováno ve formátu 240 x 330 mm, tvrdá vazba s plátěným potahem, ražbou a přebalem s lesklým laminem, rozsah publikace 140 stran. Předpokládaný termín vydání knihy je 7/2018. Celkový náklad 1000 ks česky, 1000 ks německy a 1000 ks anglicky. Navrhovaná prodejní cena 390 Kč. Rada města po projednání schválila zadání zakázky malého rozsahu „Publikace Jindřichův Hradec 1801-2018 Proměny slavného města“ panu Jiřímu Jabulkovi, Nakladatelství TYP, České Budějovice za cenu 736 000 Kč bez DPH

  • Publikace „Takoví jsme byli…Jindřichův Hradec 2011-2017“

Vzhledem k tomu, že je stále poptávka po publikaci „Ročenka“, která byla vydávána v letech 2005 – 2009 předkládáme Radě města k projednávání  materiál týkající se vydání této publikace a to pod názvem „Takoví jsme byli….Jindřichův Hradec 2011-2017“. Materiál bude členěn podle jednotlivých let a dále i tematicky. V rámci publikace budou představeny významné akce v jednotlivých letech včetně fotografií (investiční akce, školství, sport, ekuména, zdravotnictví, veřejný pořádek a bezpečnost). Úvod jednotlivých ročních přehledů bude tvořit textová část s ohlédnutím za stěžejními počiny každého kalendářního roku. Texty a fotografie doplní rovněž seznam ostatních  pořadatelských subjektů, které se podílejí na kulturní, společenské a sportovní nabídce ve městě. Náklad publikace bude 2000 ks a bude hrazen v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018. Rada města po projednání schválila zadání zakázky malého rozsahu na tisk publikace „Takoví jsme byli…Jindřichův Hradec 2011-2017“ panu Jiřímu Jabulkovi, Nakladatelství TYP, České Budějovice za cenu 308 000 Kč včetně DPH.


Návrh zadání veřejné zakázky

  • 1. ZŠ Štítného výměna oken a oprava východní fasády

Předmětem veřejné zakázky je výměna oken a částečná oprava východní fasády objektu ZŠ. Okna budou dřevěná špaletová s izolačními dvojskly na vnitřních křídlech. Fasáda bude opravena v nezbytném rozsahu a bude proveden nový nátěr. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Podrobnosti řešení a termíny realizace byly dohodnuty s vedením školy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  1 950 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace: 25. 6. 2018 – 31. 8. 2018 s dílčím termínem ukončení prací v interiéru do 10. 8. 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Přístavba šaten sportovní haly

Předmětem veřejné zakázky je přístavba objektu sportovní haly v prostoru za stávajícím podjezdem s parkovacími místy. V 1. NP dojde k prodloužení stávajícího podjezdu, ve 2. NP budou umístěny 2 šatny s hygienickým a relaxačním zázemím, ze kterých bude přímý vstup na hrací plochu. Ve 3. NP bude umístěna klubovna s výhledem na hrací plochu. Konstrukce přístavby tradiční zděná, zastřešení dřevěnými vazníky. Podkladem pro zadání je zpracovaná PD s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 21 478 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 2. 7. 2018 – 30. 4. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.


Zadání veřejné zakázky

  • 4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády 1. etapa – pavilon U 10

Rada města schválila zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – 4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády 1. etapa účastníkovi zadávacího řízení KOSTKA JH, Jindřichův Hradec za cenu 4 375 426 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je výměna oken, náhrada meziokenních vložek vyzdívkami, nátěr fasády, klempířské prvky, oprava bočního vstupu do objektu a dodávka zatemňovacích rolet. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Podrobnosti řešení a termíny realizace byly dohodnuty s vedením školy.

  • Obnova a modernizace technologie ČOV – kyslíkové hospodářství 2. etapa

Předmětem zakázky je provedení samostatného rozvodu tlakového vzduchu pro aktivační linku 1  a osazení nového aeračního systému v nádržích regenerace kalu a nitrifikačních nádrží aktivační linky 1 a 2. Zakázka navazuje na provedení výměny dmychadel v roce 2017. Podkladem pro zadání byla zpracovaná PD s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Obnova a modernizace technologie ČOV – kyslíkové hospodářství 2. etapa účastníkovi zadávacího řízení K&K TECHNOLOGY, Klatovy za cenu 8 879 725,71 Kč bez DPH.


  • Převzetí záštity – Vajgarská saň

Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad závody dračích lodí, které bude pořádat spolek Vajgarská saň dne 14. července 2018 na rybníku Vajgar. V souvislosti s touto akcí bylo také schváleno užití znaku města na propagačních materiálech.

  • Poskytnutí mimořádné dotace – ZUŠ Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5 000 Kč Základní umělecké škole Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec na částečnou úhradu nákladů spojených s vzájemným výměnným pobytem talentovaných žáků tanečního oboru ZUŠ Jindřichův Hradec a žáků Volkshochschule Zwettl v červnu 2018. Je počítáno s pobytem žáků a pedagogického doprovodu (cca 20 žáků) Volkshochschule Zwetll v Jindřichově Hradci dne 15. 6. 2018 a následným pobytem žáků a pedagogického doprovodu zdejší ZUŠ (cca 45 žáků ZUŠ) ve Zwettlu dne 24. 6. 2018. Krom návštěvy a prohlídky historických center a kulturních institucí jednotlivých měst bude realizován společných trénink a vystoupení pro veřejnost.

  • Poskytnutí mimořádné dotace – Gymnázium Vítězslava Nováka

Rada města po projednání schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15 000 Kč Gymnáziu Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnným pobytem žáků a učitelů partnerských gymnázií Neckargemünd a Jindřichův Hradec v roce 2018. První setkání se uskutečnilo v Neckargemündu ve dnech 13. 3. 2018 – 18. 3. 2018, druhé proběhne v  Jindřichově Hradci, a to ve dnech od 16. 4. 2018 – 22. 4. 2018.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města