17.6 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 22. dubna 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 22. dubna 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Zadání zakázek

  • Rekonstrukce sběrače P
Fotila Amálie Buřilová - srpen, Jindřichův Hradec
Foto: Amálie Buřilová

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Rekonstrukce sběrače P Jindřichův Hradec uchazeči Jindřichohradecké montáže, Jindřichův Hradec ve variantě 2 (tvárná litina) za cenu 9 357 507,43 Kč bez DPH se lhůtou realizace 122 dnů. Předmětem zakázky je celková rekonstrukce kanalizačního sběrače P v úseku od ulice Vídeňská k silnici I/34. Jedná se o část páteřní kanalizační sítě, která odvádí odpadní vody ze sídliště Vajgar a z místní části Otín na centrální ČOV. Sběrač je ve většině trasy umístěn v pozemcích soukromých vlastníků v zahradách rodinných domů. Technický stav sběrače je nevyhovující, potrubí je prorostlé kořeny a částečně neprůchodné. Pro provedení rekonstrukce je nutné zřídit provizorní panelovou komunikaci z ulice Na Výsluní.

  • Rekonstrukce odborných učeben 4. základní školy

V rámci této zakázky bude provedena rekonstrukce stávajících odborných učeben přírodopisu a zeměpisu, fyziky a chemie a chemické laboratoře v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 (3 třídy). Bude vyměněn veškerý nábytek, instalovány interaktivní tabule, demonstrační stoly učitelů a v učebnách bude používáno odpovídající hardwarové a softwarové vybavení. Dále budou provedeny úpravy elektrických, vodovodních a kanalizačních rozvodů včetně stavebních úprav s tím spojených. Jindřichohradečtí radní schválili zadání veřejné zakázky na rekonstrukci odborných učeben a chemické laboratoře firmě C SYSTEM CZ Brno za cenu 3 572 888 Kč včetně DPH. Akce bude realizována za podpory a dotace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce kotelny v objektu baletu ZUŠ

Předmětem zakázky je výměna plynových kotlů včetně ohřívače TUV v objektu baletu základní umělecké školy. Stávající kotle jsou z roku 1992 a nevyhovují technickým stavem ani parametry současným požadavkům. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Termín realizace byl projednán s ředitelem ZUŠ. Předpokládaný termín realizace je srpen 2015.

Návrhy zadání veřejných zakázek z odboru školství

  • Rekonstrukce školní kuchyně 2. mateřské školy Jindřichův Hradec

V rámci této zakázky bude provedena rekonstrukce školní kuchyně 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209. Zakázka bude zahrnovat kompletní opravu vodovodních, kanalizačních a vzduchotechnických rozvodů, výměnu části zastaralé gastronomické technologie, nákup a instalaci konvektomatu, výměnu dlažby a obkladů. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

  • Oprava učebny hudební výchovy 1. základní školy

V rámci této zakázky bude provedena celková oprava učebny hudební výchovy Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Zakázka bude zahrnovat kompletní výměnu nábytku pro žáky, učitelské katedry, nákup a instalaci interaktivní tabule včetně dataprojektoru, výměnu podlahové krytiny, úpravu elektrických, kanalizačních a vodovodních rozvodů, doplnění keramických obkladů. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

  • Instalace umělého povrchu na hokejbalovém hřišti v areálu 6. základní školy

Rada města po projednání schválila jako dodavatele veřejné zakázky na instalaci umělého povrchu na hokejbalové hřiště v areálu 6. základní školy firmu Petr Folwarczny, Brandýs nad Labem – Stará Boleslavza celkovou cenu 693 318 Kč s DPH. Předmětem zadání veřejné zakázky je instalace umělého venkovního kazetového polypropylenového povrchu na stávající asfaltobetonový povrch hokejbalového hřiště. Povrch bude vyměněný během června 2015.

  • Zřízení ambulantního Střediska výchovné péče v Jindřichově Hradci

Středisko výchovné péče (SVP) je zařízení, které zajišťuje preventivně výchovnou péči pro, děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytuje svou intervenci rovněž rodičům (zákonným zástupcům) a školám. Jeho činnost se zaměřuje na krizové situace dítěte, poruchy chování, poradenství pro rodiče, individuální a skupinovou práci s dětmi a mládeží, diagnostiku, vedení klientů s poruchami chování a negativním sociálním vývojem, sociální prevenci a metodickou podporu pedagogů. Klienty SVP jsou děti s výchovnými a výukovými problémy (záškoláctví, krádeže, útěky z domova, agresivní chování, špatný prospěch), děti, které nejsou schopny komunikovat se svými vrstevníky (uzavřené, samotářské nebo konfliktní), a děti, které se staly obětmi nebo iniciátory šikany. Ve SVP pracují specializovaní pedagogové a psychologové. Služby SVP jsou klientům poskytovány bezplatně. SVP poskytuje služby v ambulantní nebo internátní formě.

Na Jindřichohradecku tato služba chybí. Působí zde sice pedagogicko-psychologická poradna, která je však zaměřena výhradně na výukové problémy dětí. Částečně některé problémy vztahů dětí a rodičů řeší v rámci své činnosti Rodinná poradna (dále jen „RP“). Obě tato zařízení jsou přetížená, přičemž čekací doby na konzultaci trvají více než měsíc, což odsouvá momentální potřebu řešení problémů. Podle průzkumu na školách a z údajů odboru sociálních věcí bylo zjištěno, že by službu SVP potřebovalo cca 240 dětí ve věku od 6 do 18 let.

V letošním roce byly Zastupitelstvem města Jindřichův Hradec schváleny dva koncepční materiály, které předpokládají zřízení Střediska výchovné péče – Plán prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2015 – 2018 a Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2015-2017. V obou koncepčních materiálech se předpokládalo, že by Středisko výchovné péče bylo zřízeno jako pobočka SVP České Budějovice. SVP zřízené v Jindřichově Hradci by poskytovalo služby v ambulantní formě. Kvalifikované pracovníky by poskytl Výchovný ústav Jindřichův Hradec.

Vznik ambulantního SVP v Jindřichově Hradci se předpokládá od listopadu 2015. Podporu zřízení ambulantního SVP v Jindřichově Hradci vyjádřil odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ České Budějovice, který poukazuje na potřebu takovéhoto zařízení na Jindřichohradecku.

Pro činnost SVP by byly potřebné tři místnosti: dvě kanceláře pro odborné pracovníky a terapeutická místnost. Tyto prostory se podařilo nalézt v objektu státu Janderova 147/II, které spravuje Úřad práce v Jindřichově Hradci. Ve stejných prostorách by mohla být od roku 2016 umístěna i Rodinná poradna.

Pro činnost odboru sociálních věcí MěÚ Jindřichův Hradec by působení SVP i RP ve stejném objektu zkvalitnilo péči o děti s výchovnými problémy a doplnilo aktivity, které zajišťuje (zařízení sociálně výchovné činnosti, rekreačně výchovné tábory, víkendové výchovné pobyty). Další spolupráce se SVP by přinesla zavedení a rozšíření činností v oblasti rodinných terapií a případových konferencí, jejichž konání omezuje nedostatek odborných pracovníků.

Rada města po projednání souhlasila se zřízením ambulantního Střediska výchovné péče v Jindřichově Hradci a se spoluúčastí města Jindřichův Hradec, která by spočívala v hrazení věcných výdajů na provoz ambulantního Střediska výchovné péče v Jindřichově Hradci. Konečné rozhodnutí je na zastupitelstvu města.

Ostatní

  • Úprava ceníku a pravidel plakátování na výlepových plochách města Jindřichův Hradec

Rada města schválila nové znění ceníku a pravidel plakátovaní pro výlepové plochy města Jindřichův Hradec s účinností od 23. dubna 2015. Ceník je doplněný o větu „Tento ceník se nevztahuje na akce pořádané městem Jindřichův Hradec“. Jedná se výhradně o akce, které pořádají jednotlivé odbory Městského úřadu Jindřichův Hradec, nikoli o akce, jejichž je město spolupořadatelem.

  • Konference Krásná obec 2015

Národní centrum regionů pořádá dne 20. května 2015 v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka stejně jako v předchozích letech národní konferenci Krásná obec 2015. Cílem konference je napomoci hledání cest a východisek pro municipality ČR, vést veřejnou diskusi o konkrétních řešeních problémů souvisejících s rozvojem a dobrou správou samospráv. V rámci konference je utvořena komunikační platforma k problematikám aktuální legislativy, hospodářského, sociálního a ekonomického rozvoje obcí, měst a regionů. V této souvislosti rada města schválila převzetí záštity starostou města Jindřichův Hradec nad touto konferencí a užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s pořádáním konference.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L

Zubní pohotovost

Miloslav L

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L