Aktuálně

O čem rozhodovali radní 23. května 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 23. května 2018 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Zadání veřejné zakázky z bytového hospodářství

 • Oprava fasády 160/I, nám. Míru

zámek jindřichův hradec ilustračníJedná se o opravu fasády přední části po první římsu, výměnu výkladce a vchodu do nebytového prostoru. Oprava bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska od. památkové péče. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu oprava fasády č.p. 160/I, nám. Míru v Jindřichově Hradci firmě I. Kamenická stavební a obchodní firma, Kamenice na Lipou, IČ 60838531 za cenu 317 011,00 Kč bez DPH. Termín realizace: 3. září 2018 – 15. října 2018.

Návrhy zadání veřejných zakázek

 • Autocamp Denisova 1. etapa – parkoviště

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového parkoviště pro 35 osobních vozidel v ulici Denisova jako první etapa výstavby autocampu. Povrch průjezdné komunikace bude živičný, povrch parkovacích stání ze zámkové dlažby. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno vsakováním do okolních ploch. Příjezd z ulice Denisova bude sloužit rovněž pro autocamp. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 819 tis. Kč bez DPH, předpokládaný termín realizace je 3. září 2018 až 14. prosinec 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

 • Obslužná komunikace sběrače B

Předmětem veřejné zakázky je vybudování panelové obslužné komunikace v délce 90 m pro obsluhu a čištění kanalizačního sběrače B v prostoru pod Naxerovou lávkou. Původní panelová komunikace byla v tomto úseku rozebrána při výstavbě cyklostezky a čistící technika Čevaku s ohledem na její výšku nedokáže pod lávkou projet. Nová část komunikace bude umístěna v prostoru mezi cyklostezkou a břehem řeky. Podkladem pro zadání je zpracovaná PD s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 500 tis. Kč bez DPH, předpokládaný termín realizace je 1. srpen 2018 až 31. říjen 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky malého rozsahu.

 • Obnova Švecova pomníku

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy prostoru umístění Švecova pomníku – železobetonový podstavec, kamenný obklad, gabionové stěny, trávníkový koberec, úprava obslužné komunikace a chodníku. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 458 tis. Kč bez DPH, předpokládaný termín realizace je 13. 8. 2018 až 15. 10. 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadání veřejných zakázek

 • Rekonstrukce místní komunikace Dolní Skrýchov

Předmětem zakázky je provedení celkové rekonstrukce místní komunikace v délce 374 m, prodloužení splaškové kanalizace a dešťové kanalizace a výměna veřejného osvětlení. Zároveň bude probíhat kabelizace stávajících vzdušných rozvodů NN společnosti E.ON. Podkladem pro zadání byla zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Rekonstrukce místní komunikace Dolní Skrýchov účastníkovi zadávacího řízení Jindřichohradecké montáže, Jindřichův Hradec za cenu 8 654 434,66 Kč bez DPH se lhůtou realizace 97 dnů.

 • Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora

Předmětem zakázky je výsadba jednostranného stromořadí podél cyklostezky v úseku od rozhledny na hranice k.ú. Děbolín a výsadba menšího remízku. Celkem bude vysazeno 42 ks listnatých stromů. Na akci je přidělen nadační příspěvek z Nadace ČEZ v částce 149 982 Kč.  Podkladem pro zadání byla zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora účastníkovi zadávacího řízení ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, Chotoviny za cenu 189 437,99 Kč bez DPH.

 • Parkoviště poliklinika

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající parkovací plochy a novostavba nové parkovací plochy ve Václavské ulici včetně zřízení nové komunikace společné pro vjezd na parkoviště a do areálu nemocnice. Dále bude doplněno veřejné osvětlení a osazen závorový systém. Podkladem pro zadání byla zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Parkoviště poliklinika účastníkovi zadávacího řízení SWIETELSKY stavební, České Budějovice za cenu 8 439 506,06 Kč bez DPH se lhůtou realizace 92 dnů.

 • Povolení zvláštního užívání a uzavírky z důvodu akce FMR CUP – 3×3 EUROPE TOUR basketbal

Rada města po projednání schválila:

a) Zvláštní užívání místní komunikace č. 6b – nám. Míru a místní komunikace č. 13b – ul. Klášterská v J. Hradci Basketbalovému klubu Jindřichův Hradec z důvodu umístění basketbalových kurtů. V termínu: na nám. Míru od 10:00 hod. od 15. 6. 2018 do 22:00 hod. do 16. 6. 2018 a v ul. Klášterská od 18:00 hod. od 15. 6. 2018 do 18:00 hod. do 16. 6. 2018.

b) Uzavírku místní komunikace č. 13b – ul. Klášterská v J. Hradci Basketbalovému klubu Jindřichův Hradec v termínu od 15. 6. 2018 od 18:00 hod. do 16. 6. 2018 do 18:00 hod.

c) Užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojené s akcí FMR CUP – 3×3 EUROPE TOUR v termínu od 15. 6. 2018 do 16. 6. 2018.

d) Převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad akcí FMR CUP – 3×3 EUROPE TOUR v termínu od 15. 6. 2018 do 16. 6. 2018.

e) Zrušení zastávky Oděva a přesunutí zastávky nám. Masarykovo na zastávku Jitřenka od 18:00 hodin 15. 6. 2018 do 18:00 hodin 16. 6. 2018.

 • Projednání záležitostí v souvislosti s účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Dne 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – tzv. GDPR. V této souvislosti rada města po projednání vzala na vědomí zpracované materiály „Metodika GDPR – Analýza rizik“ a „Úvodní audit připravenosti pro soulad s nařízením GDPR“, schválila Směrnici města Jindřichův Hradec č. 1/2018 o ochraně osobních údajů v souladu s obecným nařízením GDPR s účinností od 25. května 2018, jmenovala Ing. Karolínu Průšovou Pověřencem pro ochranu osobních údajů a vzala na vědomí změnu Pracovního řádu Městského úřadu Jindřichův Hradec v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR s účinností od 25. května 2018.

 • Předání osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec panu Pavlu Šimákovi

Dne 17. května 2018 obdržel starosta města Stanislav Mrvka písemnou rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pana PhDr. Jaroslava Pikala z volební strany České stany sociálně demokratické, čímž mu podle zákona o volbách zanikl mandát člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec. V souladu s ustanoveními zákona o volbách nastupuje za člena zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí dle zákona o volbách. Prvním náhradníkem ve smyslu zákona o volbách je pan Pavel Šimák. Osvědčení mu rada předala na své schůzi 23. května 2018. Nový člen zastupitelstva města složí slib na nejbližším zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastní. Složení slibu by se mělo uskutečnit při zahájení 39. zasedání ZMě, které se uskuteční dne 30. května 2018.

 • Volba předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Dne 17. května 2018 obdržel starosta města Stanislav Mrvka písemnou rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pana PhDr. Jaroslava Pikala z volební strany České stany sociálně demokratické, čímž mu podle zákona o volbách zanikl mandát člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec. Pan Pikal zároveň rezignoval i na funkci předsedy finančního výboru, neboť předsedou výboru může být pouze člen ZMě. Rada města po projednání vzala na vědomí ukončení funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pana PhDr. Jaroslava Pikala v souvislosti se zánikem mandátu člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a souhlasila s volbou pana Bc. Miroslava Kadeřábka předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a požaduje připravit na zasedání ZMě volbu předsedy finančního výboru ZMě.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města