9.7 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 26. října 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se v pondělí 26. října 2015 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

  • Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Jindřichův Hradec uchazeči SVM digital, Jindřichův Hradec za cenu 429 163 Kč bez DPH se záruční lhůtou 60 měsíců. Předmětem zakázky je rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o 2 kamerové body, které budou umístěny v prostoru bývalého hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice a u vjezdu do parkoviště u františkánského kláštera. Budou pořízeny digitální IP kamery včetně přenosových tras signálu, připojení elektrické energie a osazení. Na akci je registračním listem přidělena dotace z programu prevence kriminality v částce 300 tis. Kč.

  • Digitalizace monitorovacího pracoviště MKDS Jindřichův Hradec – zrušení výběrového řízení a nový návrh zadání

Rada města po projednání zrušila výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu Digitalizace monitorovacího pracoviště městského kamerového dohlížecího systému Jindřichův Hradec z důvodu, že pro hodnocení zůstala pouze jediná nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou a schválila nový návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Digitalizace monitorovacího pracoviště MKDS.

  • Propojení městské věže a staré radnice optickým kabelem

Předmětem zakázky je propojení městské věže a objektu staré radnice optickým kabelem z důvodu zvýšení kvality přenosu signálu z jednotlivých kamerových bodů městského kamerového dohlížecího systému do monitorovacího pracoviště. V současné době jsou na věži umístěny translační body kamerového systému a přenos do objektu služebny městské policie je prováděn bezdrátově, což snižuje kvalitu přenosu. Uvedeným propojením optickým kabelem dojde k pevnému připojení translačních bodů do optické sítě města. V současné době je v objektu staré radnice trasa připravena s vyústěním za průjezdem tak, aby nebylo zasahováno do dokončených povrchů. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Propojení městské věže a staré radnice optickým kabelem.

  • Označníky MHD

Předmětem zakázky dodávka a osazení nových statických a elektronických označníků zastávek MHD. Elektronické označníky budou osazeny na vybrané zastávky s větší frekvencí spojů, na ostatní budou osazeny označníky statické ve trojím provedení (dvounohé na zastávky s větším počtem linek, jednonohé na zastávky s menším počtem linek a závěsné na zastávky u hlavního vjezdu do areálu nemocnice). Statické označníky budou dodány a osazeny v roce 2015, elektronické v roce 2016 z důvodu potřeby zajištění přívodu elektrické energie, který je možné zajistit až v roce 2016. Podkladem pro zadání je seznam zastávek s uvedením typu označníku a mapa s vyznačením jejich umístění. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Označníky MHD uchazeči TSE, České Budějovice za cenu 689 869 Kč bez DPH.

  • Úpravy městského hřbitova 3. etapa

Na minulé radě města bylo schváleno zadání veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči, který následně doručil oznámení o odstoupení od realizace této zakázky. Z tohoto důvodu rada města nyní schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Úpravy městského hřbitova 3. etapa uchazeči Swietelsky stavební, České Budějovice za cenu 1 774 557 Kč bez DPH. Předmětem zakázky jsou úpravy stávající plochy před obřadní síní včetně nového odvodnění, úprava chodníku k zadnímu vchodu, rozšíření parkoviště před hřbitovem včetně přemístění části oplocení a vrat a vybudování nového chodníku podél parkoviště. Akce bude rozdělena na 2 části, v letošním roce budou provedeny úpravy uvnitř hřbitova a v roce 2016 úpravy parkoviště.

  • Nákup gastronomického zařízení do školních kuchyní

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na nákup elektrické smažící pánve pro školní kuchyni Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54, konvektomatu pro Základní školu Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746, elektrického varného kotle a plynového sporáku s pečící troubou pro školní kuchyni 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 firmě SALMON GASTRO s. r. o., Opatovická 112/2, 37010 České Budějovice, IČ 26030357 za cenu 700 618,- Kč včetně DPH s termínem realizace od 2. 12. do 11. 12. 2015 (10 dnů).

  • Oprava elektroinstalace 1. mateřská škola

V průběhu měsíce srpna došlo k vytopení části 1. nadzemního podlaží školy. K lepšímu vyschnutí provlhlých stěn byly sejmuty obklady a omítky ve školní kuchyni, jídelnách a šatnách. Při těchto pracích bylo zjištěno, že elektroinstalace byla vytopením poškozena. Z tohoto důvodu je nutné provést jejich opravu a veškeré rozvody tím uvést do souladu s nově platnou normou. Rada města po projednání schválila zadání zakázky na opravu elektroinstalace v 1. NP 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39, firmě FIERA Jindřichův Hradec za cenu 99 862,40 Kč včetně DPH s termínem provedení od 29. 10. 2015 do 6. 11. 2015 (9 dní).

  • Návrh veřejné zakázky – Výměna oken v půdních prostorách 1. MŠ Růžová

V rámci této zakázky bude provedena výměna 8 ks oken v půdních prostorách 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39. Stávající okna jsou zkřížená, nedoléhají, spodní části rámu i okenních křídel jsou shnilá. Nová okna budou ve špaletovém provedení, dvoukřídlá, z borového masívu. Sklo křídla bude v horní třetině rozděleno podélnou příčkou a horní část skla rozdělena svislou příčkou. Venkovní křídla se budou otevírat ven z budovy a vnitřní křídla dovnitř. Křídla budou zajištěna vnitřní závorou do horní a spodní části okenního rámu. Na rámu bude provedeno zajištění na otevřená křídla. Akce je zařazena v rozpočtu na rok 2015.

  • Pořádání „Vánočních trhů 2015“

Rada města po projednání schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 1243 – náměstí Míru za účelem pořádání „Vánočních trhů“ ve dnech 28.11.2015 – 1.1.2016 (montáž a demontáž stánků bude probíhat 4 dny před konáním a 3 dny po konání akce) a části pozemků p.č. 1562 – prostranství „pod kaštany“, p.č. 4323, p.č. 4325 – prostranství – střed náměstí a p.č. 1559 – chodník v Sadech,za účelem pořádání „Vánočních trhů“ ve dnech 12. a 13. prosince 2015 (montáž a demontáž stánků bude probíhat 1 den před konáním a 1 den po konání akce), vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec 1007/III, IČ: 26043335. Výše nájmu činí 17 000 Kč bez DPH.

  • Návrh na zadání veřejné zakázky – parkovací automaty

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky parkovací automaty. Předmětem zakázky je dodávka a montáž nových parkovacích automatů, které nahradí stávající parkovací automaty na území města. Celkem se jedná o 11 ks parkovacích automatů z nichž jeden kus by byl dodán ještě v letošním roce a zbylých 10 ks pak v roce příštím s ohledem na schválený rozpočet. Parkovací automaty budou vybaveny funkcí vracení mincí a příjmu bankovek, budou umožňovat tisk informací na parkovací lístky a budou umožňovat vzdálenou správu z dispečinku Služeb města J. Hradec.


Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L