-4 C
Jindřichův Hradec
5.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 3. prosince 2014?

Fotila Amálie Buřilová: Listopad na Jindřichohradecku ve fotografiiRadní města Jindřichův Hradec se ve středu 3. prosince 2014 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.


 •  Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2015

Rada města po projednání schválila cenu vodného a stočného pro rok 2015 dle předložené kalkulace:

– vodné 34,29 Kč/m3 bez DPH
– stočné 28,07 Kč/m3 bez DPH

Úhrada vodného a stočného bude ve dvousložkové formě. Cena zůstala stejná jako v předchozích letech.

 • Nájemné zůstává stejné

Od prosince roku 2010, kdy došlo k poslednímu navýšení na cílovou hodnotu měsíčního nájemného na 53,49 Kč/m2 a u bytů se sníženou kvalitou na 48,14Kč/ m2, každý rok rada města schvaluje výše slevy z nájemného bytů, kde došlo k navýšení nájmu na zmiňovanou cílovou hodnotu. Pro rok 2015 zůstává výše slevy stejná jako v předchozích letech, tedy:

nájemné 53,49 Kč/m2/měs. (cílová hodnota) sníženo o 20 % tj. 42,79 Kč/m2/měs.

nájemné u bytů se sníženou kvalitou 48,14 Kč/m2/měs. (cílová hodnota) sníženo o 30% tj. 33,70 Kč/m2/měs.

 • Návrh pravidel rozpočtového provizoria

V souvislosti s tím, že rozpočet na rok 2015 nebude schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Rada města po projednání souhlasila s tím, že rozpočtové hospodaření v roce 2015 se v době do schválení rozpočtu bude řídit těmito pravidly:

 1. a) Výdaje budou jednotlivými organizačními jednotkami čerpány do výše jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok 2014 v každém měsíci trvání rozpočtového provizoria s výjimkou:
  – výdajů, na které budou přijaty účelové dotace z vyšších rozpočtů a příspěvky;

– plateb vyplývajících ze zřizovacích listin a uzavřených smluv;

– zálohových plateb na zabezpečení provozu založených obecně prospěšných společností, které budou proplaceny ve výši jedné čtvrtiny schváleného rozpočtu na rok 2014.

 1. b) Do doby schválení rozpočtu na rok 2015 nebudou zahajovány nové investiční akce.
 2. c) Platnost rozpočtového provizoria končí dnem schválení řádného rozpočtu města na rok 2015.

Rozpočtová pravidla budou předložena zastupitelstvu města k rozhodnutí.

 •  Rekonstrukce komunikace Karlov

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce místní komunikace v ulici Karlov. Bude provedena výměna vodovodu včetně přípojek, částečná oprava a prodloužení kanalizačního řadu, nové veřejné osvětlení a rekonstrukce povrchu komunikace v kombinaci živičného koberce a žulové dlažby. V koordinaci bude provedena obnova sítě nízkého napětí firmy E.ON – nové kabelové rozvody a odstranění stávajícího vzdušného vedení. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace Karlov uchazeči Lesostavby Třeboň za cenu 3 594 438 Kč bez DPH.

 • Poskytnutí finanční dotace na pořádání V. ročníku literární a ilustrační soutěže jindřichohradecký TEXTÍK

Rada města schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 10 tisíc korun Janu Medkovi, nakladatelství EPIKA, účelově určenou na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením materiálu na výrobu sborníku vydaného v rámci pořádání V. ročníku literární a ilustrační soutěže jindřichohradecký Textík. Starosta města nad touto akcí převzal záštitu.

 •  Poskytnutí finanční dotace na účast mladých plavců na republikových závodech

Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace Odbor školství v celkové výši 20 tis. Kč, tj. 1 tis. Kč na každého plavce Plaveckému klubu Jindřichův Hradec účelově určených na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí mladých plavců na: Zimním poháru ČR desetiletého žactva v Plzni ve dnech 6. – 7. prosince 2014, Zimním mistrovství ČR dvanáctiletého žactva v Trutnově ve dnech 13. – 14. prosince 2014, Zimním mistrovství ČR třináctiletého žactva v Prostějově ve dnech 13. – 14. prosince 2014, Zimním mistrovství ČR čtrnáctiletého žactva v Kopřivnici ve dnech 13. – 14 prosince 2014 a na Zimním mistrovství ČR dorostu a dospělých v Plzni ve dnech 18. – 21. prosince 2014.

Zdroj: Karolína Průšová

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L