6.7 C
Jindřichův Hradec
1.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 3. února 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 3. února 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Návrh na zadání veřejné zakázky – oprava domu 171/I, náměstí Míru

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání schválila návrh zadání zakázky – oprava domu č. p. 171/I, náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Jedná se o opravu fasády celého domu a dvorního domku. Dále bude provedena výměna střešní krytiny a opravy komínů, vnitřních částí domku, kamenných tarasů, úprava zahradních pozemků k malému Vajgaru a restaurování vybraných prvků. V nebytovém prostoru dojde k výměně výkladce, instalace WC. Celková oprava bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska oddělení památkové péče. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Tato oprava je zařazena do Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec pro rok 2016. Předpokládaný termín realizace je konec března až konec září 2016.

  • Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu

Oprava suterénu objektu muzea č. p. 19/I

Předmětem zakázky je oprava stávajících sklepních prostor pod částí severního křídla objektu Muzea Jindřichohradecka č. p. 19/I. Bude provedena oprava povrchů stěn a kleneb, oprava dlažby a vstupního schodiště, odvodnění prostoru a nová elektroinstalace. Do opravených prostorů bude umístěna expozice archeologie. Akce je zařazena v Programu regenerace MPR s možností dotace ve výši 50 % nákladů. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaný termín realizace je březen až květen 2016.

Modernizace ozvučení zimního stadionu

Předmětem zakázky je celková modernizace systému ozvučení objektu zimního stadionu, stávající systém je zastaralý a nevyhovuje současným technickým požadavkům. Bude provedena výměna kabeláže, reproduktorů i ovládacího zařízení. Podkladem pro zadání je soupis požadovaného zařízení a výkaz výměr. Předpokládaný termín realizace je květen až červen 2016.

  • Závěry z dopravní komise

Rada města po projednání schválila závěry z dopravní komise, která se konala 7. ledna 2016.
a) variantu č. 1. projektové dokumentace – parkoviště na sídlišti Hvězdárna u 6. ZŠ, varianta nabízí 7 parkovacích míst
b) variantu č. 1. – projektové dokumentace – chodník v Dolní Radouni – zastávka VLD pro oba směry jízdy
c) variantu č. 4 – projektové dokumentace parkoviště ul. Jáchymova (u řeznictví Karel Frank) s přístupem pro zásobování, vznikne zde 20 – 30 parkovacích míst.
d) provedení rekonstrukce části ulice Kostelní v Jindřichově Hradci se zrušením parkovacích míst a tento prostor označit jako obytnou zónu, kde bude oddělen dopravní a obytný prostor obrubou max. 2 cm.
e) požadavek rozpracovat projektovou dokumentaci rekonstrukce křižovatky ul. Jáchymova (u Alberta) formou okružní křižovatky s vyznačenými místy pro přecházení a s provedením šetření průjezdnosti vozidel.
f) provést rekonstrukci místní komunikace v Dolním Skrýchově v úseku od křižovatky se silnicí č. III/12832 po čp. 25 a řešit tento úsek jako obytnou zónu podle předloženého návrhu.
g) vybudovat dělící ostrůvek s přechodem pro chodce na Nábřeží L. Stehny před čp. 1199/II v J. Hradci.

  • Podpora plánování sociálních služeb na území ORP Jindřichův Hradec

Jihočeským krajem byl vyhlášený grantový program Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. Cílem programu je podpora partnerství a spolupráce obcí ve správních obvodech ORP v rámci procesů plánování sociálních služeb a získávání relevantních údajů z místní úrovně pro optimalizaci sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Výše dotace je kalkulována podle počtu obcí ve správním obvodu, na projekt v ORP Jindřichův Hradec je možno získat 58 000 Kč. K tomu je min. požadovaná spoluúčast žadatele 10 %. Projekt končí v prosinci 2016.

Hlavní aktivity projektu: udržení činnosti organizačních struktur procesu plánování na území správního obvodu ORP Jindřichův Hradec (řídící skupina a 3 pracovní skupiny), udržení systému komunikace a spolupráce mezi obcemi ve správním obvodu ORP, monitoring realizace platného plánu sociálních služeb ve správním obvodu ORP, aktualizace platného plánu, zpracování akčního plánu na rok 2017, propojení procesů plánování na místní a krajské úrovni.

Zapojením města Jindřichův Hradec do dalšího projektu v souvislosti s vyhlášeným grantovým programem Jihočeského kraje by byla podpořena činnost plánování sociálních služeb na území ORP J. Hradec a zároveň podpořena i spolupráce s ostatními obcemi v ORP J. Hradec. Při realizaci projektů je optimální spolupráce obcí a odborníků. Pro  Jindřichův Hradec by byla nadále vhodná spolupráce s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy jako při Komunitním plánu. Rada města po projednání schválila spolupráci města Jindřichův Hradec s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy při zapojení do grantového programu Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji za podmínek, kdy žadatelem a realizátorem projektu na území správního obvodu ORP Jindřichův Hradec bude Centrum pro komunitní práci jižní Čechy a Město Jindřichův Hradec bude garantem projektu. Dále schválila záměr pokračovat v oblasti plánování sociálních služeb na území ORP Jindřichův Hradec.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L