Aktuálně

O čem rozhodovali radní 4. dubna 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 4. dubna 2018 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Zadání veřejné zakázky z bytového hospodářství

  • Oprava zadní fasády 7/I, nám. Míru

jindřichův hradec ilustračníJedná se o opravu omítek zadní části fasády přiléhající ke dvorku souseda č. p. 5/I, revizi a opravu klempířských prvků a nátěr dřevěných prvků – oken náležící objektu měšťanského historického domu č.p. 7/I, nám. Míru. Dům je v zóně památkové péče a podléhá dohledu orgánů státní památkové péče. Celková oprava bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska oddělení památkové péče. Termín realizace je 9. dubna 2018 až 28. června 2018. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky oprava zadní fasády č. p. 7/I, nám. Míru v Jindřichově Hradci firmě KOSTKA JH, Jindřichův Hradec za cenu 219 374 Kč bez DPH.

Návrh zadání zakázky z bytového hospodářství

  • Oprava fasády 160/I, nám. Míru

Jedná se o opravu fasády přední části po první římsu, výměnu výkladce a vchodu do nebytového prostoru. Oprava bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska oddělení památkové péče. Jde o nemovitou kulturní památku. Termín realizace je 3. září 2018 až 15. říjen 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání zakázky – oprava fasády č. p. 160/I, nám. Míru.

  • Oprava fasády 136/I, ul. Panská

Jedná se o opravu a nátěr fasády po první římsu, provedení tlakové injektáže silikonovou mikroemulzí – omezení vzlínání vody do zdiva domu (z pohledové části ul. Panská a náměstí). Dále bude proveden nátěr všech výkladců a vstupních dveří do domu a nebytových prostor, restaurátorský zásah u kartuše s erbem nad vraty a obnova poškozených štukových výzdob v portálu vrat. Oprava bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska oddělení památkové péče. Jde o nemovitou kulturní památku. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 099 581 Kč bez DPH. Termín realizace je 3. září 2018 až 31. říjen 2018. Rada města schválila návrh zadání této zakázky.

Návrhy zadání veřejných zakázek

  • Stavební úpravy zastávek MHD na Masarykově náměstí

Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav stávajících zastávek MHD na Masarykově náměstí. Povrchy zálivek pro autobus vykazují projeté koleje. Zastávka ve směru do Růžové bude výškově upravena tak, aby nástupní hrana byla přizpůsobena nízkopodlažním autobusům, budou zrušena 2 šikmá parkovací místa, která brání řádnému nasměrování autobusu k nástupní hraně, na jejich místě bude zřízeno pouze jedno podélné místo pro zásobování. Zastávka ve směru do Klášterské bude částečně výškově upravena. Tyto úpravy navazují na již prováděné úpravy orientačních prvků pro osoby se sníženou možností orientace. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Po dobu úprav bude vždy upravovaná zastávka přesunuta do Růžové ulice. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 386 tis. Kč bez DPH. Předpokládané termíny realizace jsou 2. července 2018 až 31. srpna 2018. Rada města po projednání schválila
návrh zadání veřejné zakázky Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí.

  • Výměna oken a oprava západní fasády Klášterská 135/II

Předmětem veřejné zakázky je výměna oken a částečná oprava západní fasády objektu Městského úřadu v Klášterské ulici. Okna budou dřevěná špaletová s izolačními dvojskly na vnitřních křídlech. Fasáda bude opravena v nezbytném rozsahu a bude proveden nový nátěr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 148 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 1. 8. 2018 až 27. 9. 2018. Akce byla uplatněna do grantového programu Jč kraje s předpokladem přidělení dotace v částce 160 tis. Kč. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Jmenování konkurzní komise pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

Rada města jmenovala v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120 v tomto složení:
za zřizovatele školy: předseda komise: Ing. Bohumil Komínek
za zřizovatele školy: MgA. Sabina Langerová
za Krajský úřad České Budějovice: paní Ludmila Tomanová
odborník v oblasti státní správy ve školství: PhDr. Jitka Čechová
pedagogický pracovník příslušné školy: Magdalena Tesařová
školní inspektorka České školní inspekce: Mgr. Dana Machová

Návrh na dodavatele veřejné zakázky z odboru školství

  • Rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu dílen 3. základní školy

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na rekonstrukci elektroinstalace v pavilonu dílen Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 firmě FIERA Jindřichův Hradec, IČ 25166361 za cenu 1 210 403,90 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 50 dnů. Předmětem zakázky je rekonstrukce elektrických rozvodů v pavilonu dílen 3. ZŠ. Dojde k natažení nových kabelových rozvodů od hlavního rozvaděče pavilonu k jednotlivým rozvaděčům v místnostech (samostatný rozvaděč dílny žáků a učitele, samostatný rozvaděč počítačové učebny). Bude provedeno rozdělení silové části na okruh zásuvkový a světelný a dojde k vybudování silového a datového rozvodu počítačů včetně jejich napojení na UPS. Dále bude nově proveden rozvod školního rozhlasu, jednotného času, telefonů a internetu. Bude zrekonstruováno osvětlení v souladu s ČSN 73 0580 v učebnách, kabinetech, ve společných prostorách, šatnách a skladech. Veškeré provedené rozvody budou zednicky zapraveny, místnosti budou nově vymalovány. Nedílnou součástí zakázky bude i vstupní revize, likvidace odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018.