Aktuálně

O čem rozhodovali radní 4. května 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 4. května 2016 sešli na své schůzi v pětičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011) a Vladislav Burian (SNK ED).

Poskytnutí mimořádných dotací

 • Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníV roce 2016 se uskuteční výměnný pobyt žáků a učitelů partnerských gymnázií Neckargemünd a Jindřichův Hradec tradičním způsobem, avšak v rámci oslav 20. výročí partnerství obou měst a němečtí učitelé budou zároveň členy německé delegace. V této souvislosti rada města po projednání schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 000 Kč Gymnáziu Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnnými pobyty žáků a učitelů partnerských gymnázií Neckargemünd a Jindřichův Hradec a oslavami 20. výročí partnerství měst v Jindřichově Hradci ve dnech 1. června 2016 až 7. června 2016.

 • Studentská samospráva GVN

Studentská samospráva gymnázia V. Nováka organizuje v Jindřichově Hradci dne 13. května 2016 Majáles 2016. Akce se každoročně účastní střední školy z Jindřichova Hradce. Průvod, který je součástí Majálesu, bude zakončen v prostorách třetího nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Zde se také tradičně koná volba krále Majálesu. V této souvislosti rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3 000 Kč účelově určené na úhradu nákladů spojených s pořádáním studentské akce Majáles 2016 dne 13. 5. 2016.

 • Užití znaku města na dresech

Rada města schválila užití znaku města Jindřichův Hradec Florbalovému oddílu při TJ Slovan J. Hradec na nových dresech, které jsou součástí pravidelné obměny zápasového stejnokroje pro reprezentaci města Jindřichův Hradec.

 • Hudební CD nosič Slavní skladatelé Jindřichohradecka

Rada města po projednání schválila zadání zakázky malého rozsahu zhotovení a dodání 500 ks hudebních CD nosičů Slavní skladatelé Jindřichohradecka panu Antonínu Kaškovi, Jindřichův Hradec za cenu 99 583 Kč s DPH. Hudební CD nosič Slavní skladatelé Jindřichohradecka s celkovou stopáží 63:33 minut bude zahrnovat skladby od slavných jindřichohradeckých skladatelů Adama Václava Michny z Otradovic, Karla Ditterse von Dittersdorf, Jana Evangelisty Kypty, Bedřicha Smetany, Vítězslava Nováka, Viktora Kalabise a Petra Přibyla. Součástí barevného přebalu CD budou texty v českém jazyce o jednotlivých skladatelích, jejich fotografie, příp. ilustrace, překlady textů jednotlivých skladeb do českého jazyka a textová část v českém jazyce a překladech o 16 stránkách.

Dodávka bude obsahovat 500 ks CD nosiče, z nichž 350 ks je určeno k prodeji v Informačním středisku města a 150 ks bude použito pro propagační účely. Termín dodávky je určen na 31. 5. 2016.

 • Schválení účetní závěrky za rok 2015

Rada města po projednání souhlasila s předloženou účetní závěrkou města Jindřichův Hradec za rok 2015 s výsledkem hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2015 ve výši 78 714 024,55 Kč a se zaúčtováním hospodářského výsledku ve výši 78 714 024,55 Kč jako nerozdělený zisk. Dále rada požaduje materiál předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

 • Vypořádání příjmů z hazardu přijatých v roce 2015

Rada města po projednání souhlasila s rozdělením příjmů z hazardu přijatých v roce 2015 v celkové výši 1 200 000 Kč. Dále souhlasila se zvýšením Dotačního programu na podporu sportu ve výši 1 200 000 Kč, a to v Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost preferovaných sportovních klubů 500 000 Kč a v Opatření č. 4 – Příspěvek na účast seniorských sportovních týmů 700 000 Kč. Materiál ještě musí projednat zastupitelstvo města.

 • Stavební úpravy dvorního traktu fasády 1. základní školy J. Hradec

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Stavební úpravy dvorního traktu fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec uchazeči RM-BAU Jindřichův Hradec za cenu 3 430 236,82 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav omítek, demontáž dotčených klempířských prvků a jejich nové provedení. Zároveň dojde k výměně stávajících dvojitých oken za nová okna dřevěná s izolačním dvojsklem. Termíny realizace jsou plánovány po dobu letních prázdnin, tak aby nebyl omezen provoz školy.

Návrh zadání veřejné zakázky

 • Rekonstrukce oplocení 1. mateřské školy Pod Kasárny Jindřichův Hradec

Předmětem zakázky je rekonstrukce oplocení v délce cca 283 m včetně výměny stávajících vrat a vrátek. Součástí zakázky bude rovněž doplnění 2 ks vrat pro oddělení zahrady od ostatní plochy areálu MŠ z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí a oprava zídky u vstupu do stávajícího sklepa včetně zábradlí.

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu

 • Rekonstrukce křižovatky Jáchymova u Alberta – autobusová zastávka

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy autobusové zastávky na sídl. Vajgar u Alberta ve směru na m. č. Otín podél místní komunikace ulice Jáchymova. Celková plocha nové zastávky včetně nových chodníků činí 291 m2. Součástí zakázky jsou i úpravy odvodnění a terénní úpravy. Předpokládaný termín realizace je srpen až září 2016.

 • Přechod pro chodce na nábřeží L. Stehny, Jindřichův Hradec

Předmětem veřejné zakázky je zřízení dělícího ostrůvku na stávajícím přechodu pro chodce na nábřeží Ladislava Stehny. Součástí je doplnění přechodu o přejezd pro cyklisty, úprava přilehlých částí chodníků a úprava dopravního značení. Předpokládaný termín realizace je srpen 2016.

 • Rekonstrukce školní kuchyně 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky z odboru školství na rekonstrukci školní kuchyně 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120 firmě Jindřichohradecká stavební Jindřichův Hradec za cenu 1 790 800 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 43 dnů. Akce je zařazená v rozpočtu města pro letošní rok.

 • Předložení projektových žádostí do grantových programů

Rada města po projednání schválila podání níže uvedených projektových žádostí o dotaci:

Restaurování souboru soch před kostelem sv. Kateřiny v Jindřichově Hradci – do programu Ministerstva kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016

Restaurování kříže před jižním průčelím kostela sv. Kateřiny v J. Hradci – do programu Jihočeského kraje – II. výzvy k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Kulturní památky, Opatření I. – Nemovité kulturní památky.

 • Poskytnutí finančního daru – Mikroregion Jindřichohradecko

Rada města po projednání schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Mikroregionu Jindřichohradecko na spolufinancování Programu rozvoje Mikroregionu Jindřichohradecko na roky 2017-2022.

 • Poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Za lepší život na venkově“

Na uvedený projekt získal Mikroregion dotaci od Jihočeského kraje ve výši 200 000 Kč z Programu obnovy venkova. Celkové náklady projektu činí 921 241,60 Kč, přičemž každá z členských obcí svazku pořizuje v rámci projektu jiný majetek. Město Jindřichův Hradec bude v rámci tohoto projektu pořizovat 30 ks laviček, na které žádá dotaci (spoluúčast města na projektu) ve výši 41 738,20 Kč. Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 41 738,20 Kč Mikroregionu Jindřichohradecko na spolufinancování projektu „Za lepší život na venkově“.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města