Aktuálně

O čem rozhodovali radní 6. června 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 6. června 2018 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).

  • Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2018

jindřichův hradec ilustračníDotační program města J. Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2018 byl schválen dne 20. 12. 2017 zastupitelstvem města. Příjem žádostí o dotace byl stanoven od 9. 4. 2018 do 27. 4. 2018. V řádném termínu bylo podáno celkem 27 žádostí, jedna žádost byla podána opožděně. 20 žádostí bylo podáno do opatření č. 1 Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění (celková alokace 950 000,–Kč), 8 žádostí bylo podáno do opatření č. 2 Podpora neregistrovaných služeb v sociální oblasti (celková alokace 180 000,–Kč), z těchto 8 žádostí byla jedna žádost podána opožděně, tedy nesplnila podmínky dané dotačním programem. Jedná se o žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže.

Rada města na svém jednání vzala na vědomí protokol hodnocení grantové komise Rady města Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti – opatření 1,2. Rada schválila poskytnutí finančních dotací z Odboru sociálních věcí z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2018 ve výši dle předloženého návrhu žadatelům, u nichž požadovaná částka nepřesahuje 50 tisíc korun (tabulka níže). Dále rada souhlasila s poskytnutím finančních dotací z Odboru sociálních věcí z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2018 ve výši dle předloženého návrhu žadatelům, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tisíc korun a požaduje návrh na poskytnutí dotací vyšších ne 50 tisíc korun předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Opatření č. 1 – Podpora registrovaných sociálních služeb

Název poskytovatele soc. služby

Navrhovaná výše dotace grantovou komisí

I MY, o.p.s. Raná péče

 6 000,–Kč

Metha, z.ú. – terenní programy

15 000,– Kč

Středisko rané péče SPRP Č.Budějovice

10 000,– Kč

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

15 000,–Kč

Opatření č. 2 Podpora neregistrovaných služeb v sociální oblasti

Název poskytovatele služby

Navrhovaná výše dotace grantovou komisí

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit z.s.

45 000,–Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže J. Hradec

0,–Kč

Otevřená OKNA z.ú – centrum pro rodinu

30 000,–Kč

Otevřená OKNA z.ú. D-KLUB, Spolu

 25 000,–Kč

Svaz tělesně postižených vČR, z.s. místní organizace J. Hradec

44 000,–Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR , z.s. základní organizace N.Včelnice

7 000,–Kč

Fokus Tábor, z.s. – preventivní program pro mladé lidi

9 000,–Kč

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka – Akademie umění III. věku

20 000,–Kč

Celkem

180 000,–Kč

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu

  • Restaurování kamenného kříže u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Předmětem zakázky je restaurování jednoduchého kamenného kříže s litinovým Kristem. Jedná se o komplexní zabezpečení a ošetření kříže a přezlacení litinového Krista a nápisu. Na akci je přidělen grant Jihočeského kraje v částce 50 tis. Kč.  Podkladem pro zadání byl schválený návrh na restaurování. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Restaurování kamenného kříže u kostela Nanebevzetí Panny Marie účastníkovi zadávacího řízení Jan Hlavsa, Deštná za cenu 114 600 Kč bez DPH.

  • Výroba a osazení kopie sochy plk. Švece

Předmětem zakázky je výroba kopie sochy plk. J. J. Švece technologií 3D tisku z plastu. Součástí je vytvoření podrobného skenu originálního modelu sochy a konečná povrchová úprava sochy na pískovcový vzhled. Výška sochy dle návrhu uspořádání pomníku 202 cm včetně soklu (životní velikost). Podkladem pro zadání byl zpracovaný popis technologického řešení a snímky originálního modelu. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výroba a osazení kopie sochy plk. Švece účastníkovi zadávacího řízení Tredi technology, Planá nad Lužnicí za cenu 330 500 Kč bez DPH.

Návrh zadání veřejných zakázek

  • Obnova rybníku na pozemku p.č. 47 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce

Jindřichohradečtí radní schválili návrh zadání veřejné zakázky Obnova rybníka na pozemku p.č. 47 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce. Předmětem veřejné zakázky je odbahnění rybníka (4 031 m3 sedimentu), odvoz odtěženého sedimentu na určené pozemky, odstranění náletových dřevin, rekonstrukce hráze, nové výpustní zařízení a kašnový bezpečnostní přeliv. Na realizaci této akce je vydán příslib dotace z programu Ministerstva zemědělství ČR Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích v částce max. 1 864 080 Kč (80 % z uznatelných nákladů). Tato částka bude upravena na základě skutečně vysoutěžené ceny. Dle podané žádosti o dotaci měla být tato akce realizována až v termínech 11/2019 – 10/2020. Na základě informace MZe, že v současné době nelze garantovat přidělení dotačních prostředků, pokud bude akce realizována až v roce 2020, navrhuje odbor rozvoje provést zadávací řízení již nyní s posunutím realizace na rok 2019. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 738 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 1. 11. 2018 až 31. 10. 2019.

  • Parkoviště Vajgar Řečička 1. etapa

Předmětem veřejné zakázky je vybudování 20 parkovacích stání na sídlišti Vajgar, lokalita Řečička s povrchem ze zatravňovacích prvků. Podkladem pro zadání je zpracovaná PD s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 631 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 3. 9. 2018 až 31. 10. 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

Dotace od kraje

  • XXIV. Slavnosti Adama Michny z Otradovic

Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Jihočeským krajem a městem Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč na uspořádání projektu „XXIV. Slavnosti Adama Michny z Otradovic“, který se uskuteční ve dnech 14. až 16. září 2018 na různých místech v Jindřichově Hradci.

  • Jindřichohradecká činohra

Jindřichohradečtí radní schválili uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Jihočeským krajem a městem Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na uspořádání projektu „Jindřichohradecká činohra“, který se uskuteční ve dnech 6. a 7. července 2018 na III. nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci.

Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství

  • Reklamní akce

Rada města po projednání schválila povolení zvláštního užívání veřejného prostranství na sídl. Vajgar u prodejny Rynek společnosti Agro – Měřín pro umístění stánku v souvislosti s konáním reklamní akce v termínu od 11. 6. 2018 do 22. 6. 2018.

  • Zábavné odpoledne pro děti

Rada města schválila povolení zvláštního užívání veřejného prostranství na sídlišti Vajgar v blízkosti 5. základní školy v J. Hradci společnosti YMCA Jindřichův Hradec pro umístění skákacího hradu v souvislosti s konáním akce „Zábavné odpoledne pro děti“ dne 10. 6. 2018 v době od 14:00 do 18:00.

  • Jindřichohradecký půlmaraton

Rada schválila povolení zvláštního užívání veřejného prostranství společnosti v parku pod Gymnáziem V. Nováka v J. Hradci společnosti BROMEX solution za účelem umístění stanů se zázemím pro závodníky, organizátory a sponzory, stánků s občerstvením, mobilních WC, startovní brány a kovových zátarasů, v souvislosti s konáním akce „Jindřichohradecký půlmaraton! v termínu od 22. 6. 2018 do 24. 6. 2018. Zároveň rada schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených se sportovní akcí Jindřichohradecký půlmaraton, která se bude konat dne 23. června 2018 v Jindřichově Hradci. Nad touto akcí převzal záštitu starosta města Stanislav Mrvka.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města