Aktuálně

O čem rozhodovali radní 7. března 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 7. března 2018 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).

 • Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla

Amálčina květnová fotoprocházkaRada města projednala možnosti rekonstrukce hvězdárny prof. Františka Nušla. Na jaře roku 2017 byla předložena projektová žádost “Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec” do vyhlášené 57. výzvy IROP. Žádost nebyla úspěšná.

„V současné době rada města bude předkládat zastupitelstvu k posouzení možné varianty řešení. Buď akci vůbec nezahájit, nebo zahájit v plném rozsahu z rozpočtu města, eventuálně akci rozdělit do několika let. Vše je otevřené a je na zastupitelích, jak se k této záležitosti postaví. Já jsem toho názoru, že by se projekt realizovat měl,“ řekl starosta města Stanislav Mrvka.

Rada města na svém jednání souhlasila s realizací projektu Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec z rozpočtu města 2018 – 2019 v plném rozsahu, tj. včetně planetária a pořízení soustavy 4 dalekohledů a požaduje materiál předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

V případě realizace kompletního projektu (tj. včetně planetária a pořízení soustavy 4 dalekohledů) činí odhadované náklady dle ÚRS cca 39,9 mil. Kč bez DPH. V případě etapové realizace projektu (1. etapa = rekonstrukce, přístavba, terénní úpravy + soustava dalekohledů) činí odhadované náklady 24,5 mil. Kč bez DPH. Druhá etapa by zahrnovala vestavbu planetária do přednáškového sálu. V případě rozdělení akce na etapy, kdy planetárium by se realizovalo s odstupem např. jednoho a více let od ukončení stavebních prací, bude nezbytné vybavit přednáškový sál sedadly a alespoň základní promítací technikou, projekčním plátnem a ozvučením, aby mohl být sál plně využíván (cca 1,5 mil. Kč).

 • Realizace lokálního biocentra Pod Nežáreckým předměstím – zadání zakázky

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Realizace lokálního biocentra v Jindřichově Hradci Hamerskému potoku za cenu 188 888 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je založení biocentra, které spočívá ve výsadbě řady lip, tvorbě dvou remízků, kamenných snosů a zatravnění pozemků, dosud zemědělsky obhospodařovaných v lokalitě Nežáreckého předměstí. Realizace biocentra je podpořena dotací Státního fondu životního prostředí ve výši  80 % z celkových uznatelných nákladů. Zahájeno bude na podzim tohoto roku.

Návrh zadání veřejných zakázek

 • Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce Nábřeží Ladislava Stehny

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce Nábřeží Ladislava Stehny včetně křižovatek s ulicemi Rybniční, Růžovou a Denisovou. Součástí projektové dokumentace bude rovněž rekonstrukce kanalizačního sběrače a veřejného osvětlení, vybudování nového vodovodního řadu, obnova zeleně a zřízení klidového prostoru na břehu rybníka Vajgar – vytvoření nábřežní promenády, nové nábřežní zdi, nový mobiliář a sadové úpravy. Podkladem pro zadání bude situace s vyznačeným rozsahem řešeného území a požadavky na způsob zpracování projektové dokumentace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 700 tis. Kč bez DPH. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

Zadání veřejných zakázek

 • Zpracování projektové dokumentace – Napojení vodovodu Dolní Radouň na městskou soustavu

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace napojení vodovodních řadů v místní části Dolní Radouň na městskou soustavu, neboť u stávajícího zdroje není do budoucna zaručena potřebná kvalita vody. Realizace bude rozložena do let 2018 – 2019. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – Napojení vodovodu Dolní Radouň na městskou soustavu účastníkovi zadávacího řízení společnosti VAK projekt, České Budějovice za cenu 323 000 Kč bez DPH.

 • Zpracování projektové dokumentace – Stezka pro chodce a cyklisty na sídlišti Hvězdárna za MŠ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stezky pro chodce a cyklisty v trase dle koncepce cyklodopravy a zpracované studie v rámci územního plánu. Podkladem pro zadání byl popis rozsahu požadované projektové dokumentace a snímek z mapy s vyznačeným zájmovým územím. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – Stezka pro chodce a cyklisty na sídlišti Hvězdárna za MŠ účastníkovi zadávacího řízení společnosti WAY project, Jindřichův Hradec za cenu 77 400 Kč bez DPH.

 • Oprava ohradní zdi západního dvora jezuitské koleje

Předmětem veřejné zakázky je oprava omítek ohradních zdí v prostoru parkoviště západního dvora areálu jezuitské koleje včetně doplnění krytiny na vrchní části zdí. Podkladem pro zadání je popis požadovaných prací a výkaz výměr. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu účastníkovi zadávacího řízení společnosti Kostka JH, Jindřichův Hradec za cenu 559 081 Kč bez DPH.

 • Restaurování kovaného kříže s kovovými doplňky

Předmětem zakázky je restaurování náhrobku a kovaného kříže na hřbitově u kostela sv. Václava, který byl v roce 2017 prohlášen nemovitou kulturní památkou. Podkladem pro zadání byl restaurátorský návrh kovového kříže a kamenného náhrobku a soklu. Termíny realizace jsou 2. července až 31. října 2018. Akce bude uplatněna do Programu obnovy kulturních památek MK prostřednictvím ORP s dotací max. 80 % nákladů. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu účastníkovi zadávacího řízení Ing. Ondřej Šimek, Jindřichův Hradec za cenu 152 000 Kč bez DPH. Pan Šimek dělal například bílý altán v Mertových sadech.

 • Oprava střechy objektu č.p. 174/I

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce střešního pláště objektu – demontáž krytiny a krovu, osazení nového krovu včetně bednění a nové plechové krytiny, obnova hromosvodu, restaurování balustrády v průčelí a oprava bočních fasád objektu. Podkladem pro zadání byla zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila zadání této veřejné zakázky společnosti AQUARES, Stráž nad Nežárkou za cenu 2 790 304 Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 3. září až 7. prosince 2018.

 • Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 4. MŠ a hodnocení ředitelek 2. MŠ a 3. MŠ

Rada města po projednání vyhlásila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkurz na vedoucí pracovní místo – ředitel/ředitelka 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 120. Zároveň rada města stanovila náležitosti konkurzního řízení.

 • Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2018, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

V příloze tržního řádu budou provedeny následující změny:

Za prvé bude zrušeno tržní místo rychlého občerstvení na Masarykově náměstí před č.p. 71/II. To bude přemístěno do prostoru před nákupní středisko Jednota z toho důvodu, že se plánuje vytvoření umělé vodící linie a signálního pásu pro osoby s omezenou schopností orientace a osoby se zrakovým postižením (dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Umělá vodící linie vede od autobusové zastávky do přilehlých ulic a z této vodící linie je veden signální pás navazující na přechod pro chodce. Stavební úpravy budou provedeny na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje a rozsudků Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Českých Budějovicích. Stávající tržní místo před č.p. 71/II s těmito úpravami koliduje.

Dále bude v příloze tržního řádu rozšířena poznámka o vysvětlení pojmu „rukodělné a řemeslné výrobky“ tak, že těmito výrobky se rozumí tradiční řemeslné rukodělné (vlastní) výrobky, např. výrobky ze dřeva, lidová keramika, košíkářské výrobky apod. „Důvodem tohoto vysvětlení je, aby se na tržním místě Pod Kaštany zamezilo nabízení průmyslově vyráběného zboží, které by po provedení drobných úprav prodejci vydávali za rukodělné, jak se například stalo v loňském roce v případě prodeje rozvěšených záclon,“ upřesnil tajemník městského úřadu Karel Přibyl.

Rada města po projednání schválila Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2018, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD s účinností od 1. dubna 2018.

Návrh zadání veřejné zakázky

 • Úprava školní zahrady 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120, odloučené pracoviště Sládkova 742

Předmětem zakázky je dokončení stavebních úprav školní zahrady 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, odloučené pracoviště Sládkova 742. Konkrétně se jedná o vybudování labyrintu s mlhovištěm a úpravu přilehlého stávajícího skladu zahradního nábytku. Nedílnou součástí zakázky jsou i terénní úpravy okolo nově vzniklé stavby, likvidace vzniklého odpadu v skladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky.

 • Umístění upoutávky na plot

Rada města schválila spolku Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou bezplatné užívání části plotu u nábřeží za účelem umístění upoutávky akce Festivalu národopisných souborů nejen z jižních Čech o velikosti 4 x 0,60 m ve dnech 7. července 2018 až 21. července 2018.

 • Převzetí záštity a užití znaku města

Skupina studentů VŠE, Fakulty managementu v Jindřichově Hradci s nadšením pro sport, v jejímž čele stojí student Jiří Chalupský, bude pořádat dne 26. května 2018 extrémní překážkový závod Jindřichohradecký Lev v prostorách vojenského cvičiště 44. lehkého motorizovaného praporu, které je v majetku Ministerstva obrany ČR. Předpokládá se 200 – 250 účastníků. V této souvislosti rada města schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s extrémním překážkovým závodem “Jindřichohradecký lev” a převzetí záštity starostou města nad tímto závodem.

 • Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení kapely Buty

V rámci červnových Dnů města vystoupí v sobotu 2. června 2018 od 19:00 hodin na náměstí Míru v Jindřichově Hradci skupina Buty. V této souvislosti rada města schválila uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení kapely Buty mezi městem Jindřichův Hradec a agenturou KROCZEK Ostrava – Moravská Ostrava, jejímž předmětem je zajištění tohoto koncertního vystoupení.

 • Smlouva o vytvoření a veřejném provozování uměleckého výkonu – Štefan Margita a Moravské klavírní trio

Rada města po projednání schválila uzavření Smlouvy o vytvoření a veřejném provozování uměleckého výkonu podle autorského zákona o vystoupení pana Štefana Margity a Moravského klavírního tria mezi městem Jindřichův Hradec a uměleckou agenturou GLOBART, Brno, jejímž předmětem je zajištění realizace koncertního vystoupení pana Štefana Margity a Moravského klavírního tria dne 27. 11. 2018 od 19:00 hodin v Kulturním domě Střelnice.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města