11 C
Jindřichův Hradec
1.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 7. října 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 7. října 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Strategický plán rozvoje města – projednání návrhové části

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníZpracování dokumentu „Strategického plánu rozvoje města“ (dále SPRM) bylo započato na základě požadavku zastupitelstva města Jindřichův Hradec v roce 2013. Záměrem tohoto strategického dokumentu je na základě analýzy a projednání se zástupci města i dalšími partnery ve městě navrhnout směry dlouhodobého rozvoje města, a to v návaznosti na již existující strategické dokumenty vyššího řádu a v souladu s regionálními rozvojovými dokumenty Svazku obcí Mikroregionu Jindřichohradecko a MAS Česká Kanada, v souladu s Územním plánem města Jindřichův Hradec a dalšími rozvojovými dokumenty.

Smyslem dokumentu je definování prioritních oblastí rozvoje města Jindřichův Hradec a propojení společných zájmů veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Základem tvorby SPRM je respektování, případně podpora vytvoření partnerství a komunikace mezi již zmíněnými sektory s cílem dosažení žádoucích změn ve všech definovaných oblastech rozvoje města Jindřichův Hradec.

Vytvoření kvalitního a aktuálního strategického rozvojového dokumentu podporuje možnost úspěšného a správně cíleného čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů EU a národních, případně regionálních dotačních titulů, jako prostředku pomáhajícího snižovat ekonomické a sociální rozdílnosti mezi regiony a spádovými centry během programovacího  období 2014-2020.

Analytická část a SWOT analýzy SPRM byly schváleny na 28. schůzi Rady města Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu dne 30. července 2014.

Návrhová část obsahuje za jednotlivé prioritní oblasti rozvoje strategické vize, cíle, opatření a balík konkrétních aktivit. Důležitostí akce, náklady, předpokládaným rokem plnění, garancí a způsobem financování se bude zabývat Implementační část, která bude projednávána každoročně v souvislosti s tvorbou rozpočtu města na konkrétní rok. Tento postup vychází z metodické podpory společnosti pro regionální ekonomické poradenství GaREP s.r.o., Brno.

Rada města po projednání souhlasila s návrhovou částí Strategického plánu rozvoje města dle předloženého návrhu a požaduje zveřejnit návrhovou část SPRM po dobu 15 dnů k veřejnému projednání. Následně bude návrhová část znovu předložena radě města k projednání s případnými připomínkami.

  • Návrh zadání zakázky

V letošním roce bylo pořízeno nové zásahové vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec  – CAS 20. Vzhledem k tomu, že Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec je zařazena do kategorie JPO III/1 a mimo jiné předurčena k zásahům i mimo území Jindřichova Hradce je nezbytné pořízení odnímatelné lafetové proudnice, která bude součástí nového vozidla. Rada města po projednání schválila zadání zakázky dodání odnímatelné lafetové proudnice včetně příslušenství, montáže, elektronického ovládání a elektrozapojení jednotlivých ovládacích prvků společnosti WISS CZECH, Halenkovice za cenu 114 802 Kč bez DPH.

Zadání zakázek malého rozsahu

  • Zastávka MHD Na Točně 

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a rozšíření zastávky a točny MHD Na sídlišti Hvězdárna v ulici Na Točně. Stávající nástupiště bude prodlouženo a narovnáno, upraveny oblouky komunikace a vybudována část nového chodníku, osazen bude nový přístřešek pro cestující.  Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči K-BUILDING CB, České Budějovice za cenu 1 109 768 Kč bez DPH se lhůtou realizace 44 dnů.

  • Zastávka a točna MHD u nádraží 

Předmětem zakázky je vybudování nové konečné zastávky a točny MHD u nádraží ČD. Bude provedena výstavba zálivky pro 2 autobusy a nástupiště v prostoru stávajícího parčíku před nádražím ČD a točny v prostoru mezi nádražím ČD a nástupištěm JHMD. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zastávka a točna MHD u nádraží uchazeči SATES ČECHY, Telč za cenu 2 725 360,09 Kč bez DPH se lhůtou realizace 43 dnů.

  • Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu sportu v rámci druhé výzvy Grantového programu města J. Hradec na podporu sportu v roce 2015

Rada města po projednání schválila poskytnutí finančních dotací z Odboru školství na základě Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2015 v rámci druhé výzvy, opatření č. 3: Příspěvek na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města dle upraveného návrhu grantové komise rady města takto:

  • GP – podpora sportu v roce 2015 – opatření č. 3 – akce, reprezentace

 

Název žadatele

Název akce

Výše poskytnuté dotace

TJ Slovan

J. Hradec, o. s. – oddíl kanoistiky

 

 

Hamerský potok

8 000

TJ Slovan J. Hradec o. s. – oddíl sportovní gymnastiky

Jindřichohradecký pohár ve sportovní gymnastice

6 000

TJ Slovan J. Hradec – badmintonový oddíl

Vánoční turnaj žáků – 4. ročník

 

Vánoční pohár ve čtyřhře dospělých – 13. ročník

3 000

TJ Slovan J. Hradec o. s. – oddíly karate

 

 

Goju Cup IV JH

4 000

TRI CLUB VAJGAR JINDŘICHŮV HRADEC

 

Mikulášský aquatlon

8 000

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jindřichův Hradec

Účast p. Jana Kostky ml. na MS v lovu ryb udicí na plavanou kategorie U 23

5 000

Aeroklub J. Hradec o. s.

Jindřichohradecký pohár 2015 ve sportovním parašutismu

12 000

BK Lions Jindřichův Hradec

Účast na mezinárodním basketbalovém turnaji mužů „O Baťuv pohár“ ve slovenském Svitu

15 000

Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

Vánoční turnaj mladších žáků 5. – 6. tříd

30 000

Plavecký klub Jindřichův Hradec

Účast na Zimních mistrovstvích ČR v plavání

20 000

SK OK J. Hradec

MČR superseniorek a superveteránů ve volejbalu

12 000

Mgr. Stanislav Fiedler

Finálové turnaje jindřichohradecké tenisové ligy neregistrovaných hráčů ve dvouhře a čtyřhře

7 000

 

Rada města schválila poskytnutí finančních dotací z Odboru školství na základě Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2015 v rámci druhé výzvy, opatření č. 5: Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku dle návrhu grantové komise rady města takto:

GP – podpora sportu v roce 2015 – opatření č. 3 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 

Název žadatele

Název akce

Výše poskytnuté dotace

VK Vajgar J. Hradec z. s.

Zhotovení pontonu (nasedací prostor pro veslaře) na nábřeží rybníka Vajgar

50 000

 

  • Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit v rámci druhé výzvy Grantového programu města J. Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace z Odboru školství Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na základě Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v rámci druhé výzvy, opatření č. 2: Příspěvek na jednorázové akce pořádané ve městě Jindřichův Hradec a na účast na akcích při reprezentaci města dle návrhu Grantové komise rady města

GP – volnočasové aktivity dětí a mládeže – opatření č. 2

 

Název žadatele

Název akce

Výše poskytnuté dotace

Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

Kurz bruslení pro děti předškolního věku s názvem „Děti do pohybu“  

12 500

 

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L